KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I OPREME ZA POBOLjŠANjE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILjAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI

Cilj konkursa jeste povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, kao i zaštita zemljišta od mraza i korova, uz poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje, opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća u cilju zaštite od mraza i korova – agrotekstili, agril, malč folije i drugo.

U cilju udruživanja poljoprivrednih gazdinstava, bolje iskorišćenosti izgrađenih sistema za navodnjavanje na teritoriji AP Vojvodine i zalivanja velikih površina upotrebom samohodnih automatskih širokozahvatnih uređaja za zalivanje, predviđena je mogućnost da više registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, za realizaciju investicije u sisteme za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot”, „korner pivot“ i „linear”, zajednički podnesu jednu prijavu, kojom se određuje poljoprivredno gazdinstvo – nosilac zajedničkog ulaganja.

Visina i namena podsticajnih sredstava

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini predviđen je ukupan iznos do 370.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.700.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 21.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje (jedan sektor proizvodnje). Jedna prijava može da obuhvati više investicija u okviru jedne vrste proizvodnje.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2022. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

fizičko lice: 

 • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

pravno lice:

 • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
 • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

nosilac zajedničkog ulaganja:
fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, ovlašćeno od strane dva ili više fizičkih lica, preduzetnika ili pravnih lica nosilaca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u postupku realizacije zajedničkog ulaganja.

Lica ostvaruju pravo na podsticaje za investicije u sledećim sektorima:

 • Sektor voća
 • Sektor povrća;
 • Sektor vinove loze;
 • Sektor cveća;
 • Sektor ostalih useva.

Opšti uslovi za uešće na konkursu za fizička i pravna lica:

 • Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalaze u aktivnom statusu;
 • Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici moraju imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave i učesnici zajedničkog ulaganja ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
 • Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici moraju regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12.2021.godine;
 • Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici moraju regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2021. godine;
 • Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici moraju izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12.2021.godine, ukoliko su korisnici istog;
 • Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici za investiciju za koju podnose zahtev ne smeju koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 • Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici ne smeju imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 • Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019);
 • Parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko je parcela u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje šest godina;

Dodatni uslovi za preduzetnike i pravna lica:

 • Podnosilac prijave – preduzetnik i pravno lice mora biti upisan u registar privrednih subjekata i mora da se nalazi u aktivnom statusu;
 • Prema podnosiocu prijave – pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 • Podnosilac prijave – pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 • Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.

Specifični uslovi za učešće na konkursu:

 • Podnosilac prijave, može da aplicira za investicije koje se odnose na ulaganje u opremanje cevovoda za maksimalnu dužinu cevovoda od 2.000 m;
 • Podnosilac prijave, može da aplicira za najviše dve mašine u tipu „tifona“;
 • Podnosilac prijave, može da aplicira za investicije koje se odnose na ulaganje u Sisteme za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot”, „korner pivot“ i „linear” ukoliko se navodnjava po jednoj mašini najmanje 30 hektara površine poljoprivrednog zemljišta, koja predstavlja celinu, koju čine jedna ili više katastarskih parcela, upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
 • Ukoliko se sistem za navodnjavanje postavlja na zemljištu, koje se nalazi u zakupu u državnoj svojini, podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici, moraju da imaju saglasnost o investicionim ulaganjima.

Sektor voće. povrće i grožđe:

 • Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru voća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano voće/ povrće/grožđe u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća/povrća/grožđa.
 • Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije za prihvatljive investicije čija je protivvrednost do 999 evra.

Sektor cveće:

 • Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru cveće, ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano cveće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju cveća.
 • Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru cveća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 49,99 ha cveća.

Sektor ostali usevi:

 • Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostali usevi (žitarice, industrijsko, krmno bilje, začinsko bilje i drugo), ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisane ostale useve u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tih useva.
 • Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostalih useva ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 99,99 ha ostalih useva.

Konkurs je otvoren do 18.02.2022. godine.

Potrebna dokumentacija za fizička lica i pravna lica:

 1. čitko popunjen obrazac prijave;
 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
 3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana), za podnosioca prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
  dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
 4. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godine (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV) za podnosioca prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
 5. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i
 6. dokaz o izvršenom plaćanju), za podnosioca prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
 7. za investicije koje su preko 150.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme i nazivom proizvođača opreme, a konačan originalni račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme. Predračun naročito sadrži: naziv, sedište i matični broj dobavljača; naziv, sedište i matični broj, ako je podnosilac zahteva privredno društvo, zemljoradnička zadruga i preduzetnik, odnosno ime, prezime, prebivalište i JMBG ako je podnosilac zahteva fizičko lice; tehničko-tehnološke karakteristike za robu, pri čemu svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu ponude uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos PDV-a izražene u dinarima; naziv proizvođača opreme; rok važenja predračuna; broj, datum i mesto izdavanja predračuna; overu dobavljača;
 8. za investicije do 150.000,00 dinara originalni račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu) i nazivom proizvođača opreme. Račun naročito sadrži: naziv, sedište i matični broj dobavljača; naziv, sedište i matični broj, ako je podnosilac zahteva privredno društvo, zemljoradnička zadruga i preduzetnik, odnosno ime, prezime, prebivalište i JMBG ako je podnosilac zahteva fizičko lice; tehničko-tehnološke karakteristike za robu, pri čemu svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu ponude uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos PDV-a izražene u dinarima; naziv proizvođača opreme; godinu proizvodnje, serijski broj; broj, datum i mesto izdavanja računa; overu dobavljača;
 9. za investicije koje se odnose na ulaganje u Solarne panel sisteme, neophodno je dostaviti tehnički opis komponenata sistema za navodnjavanje sa detaljnim tehničkim opisom svih elemenata sistema i sa prikazom simulacije rada sistema;
 10. Ukoliko se sistem za navodnjavanje postavlja na zemljištu, koje se nalazi u zakupu u državnoj svojini, podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici, moraju dostaviti saglasnost o investicionim ulaganjima;
 11. za investicije koje se odnose na ulaganje u Sisteme za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot”, „korner pivot“ i „linear” potrebno je da se dostavi tehnički opis navedenog sistema sastavljen od strane dobavljača opreme na srpskom jeziku;
 12. Nosilac zajedničkog ulaganja potrebno je da dostavi ugovor o zajedničkom ulaganju sa rokom važenja najmanje šest godina, potpisan od strane svih učesnika i overen od strane javnog beležnika, u kome su definisana sva poljoprivredna gazdinstva, koja su učesnici zajedničkog ulaganja, njihova prava, obaveze i odgovornosti, predmet ulaganja, brojevi katastarskih parcela na kojima se postavlja predmetna oprema, zastupanje, čuvanje i održavanje opreme i drugi podaci;
 13. otpremnicu za nabavku predmetne investicije izdatu nakon 01.01.2022. godine;
 14. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak (fiskalni računi sa naznakom „ček“ neće se uzimati u razmatranje);
 15. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
 16. fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
 17. jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) ne starija od 01.2022. godine;
 18. fotokopija diplome o stečenom srednjem i visokom obrazovanju iz oblasti poljoprivrede;
 19. ako je član zadruge dostaviti potvrdu o članstvu;
 20. ukoliko je podnosilac prijave sertifikovan potrebno je dostaviti kopiju sertifikata za organsku proizvodnju ili sertifikat o zaštićenom geografskom poreklu;
 21. ukoliko podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja učesnik, poseduje važeću potvrdu o izvršenoj kontroli plodnosti zemljišta koje je predmet investicije, istu dostaviti.

Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike i pravna lica:

 • izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 • potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 • potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).
 • za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama.

Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici, treba da se izjasne na obrascu koji je sastavni deo prijave o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 3, 4 i 5 pribavljati sami ili će Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavljati podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko je račun/predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja računa/predračuna.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat zapoljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I OPREME ZA POBOLjŠANjE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILjAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI“, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4379; od 12 do 14 časova.

Ukoliko želite da sami dostavite potvrdu da ste izmirili naknadu za odvodnjavanje, možete pročitati uputstvo JVP “ Vode Vojvodine“ kako da to uradite sami: http://www.vodevojvodine.com/IzdavanjePotvrda/IzdavanjePotvrda

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti klikom na ikone ispod: