KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I OPREME ZA POBOLjŠANjE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILjAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2023. GODINI

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka u AP Vojvodini u 2023. godini predviđen je ukupan iznos do 370.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.700.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 21.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje (jedan sektor proizvodnje). Jedna prijava može da obuhvati više investicija u okviru jedne vrste proizvodnje.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

fizičko lice:

 • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

pravno lice:

 • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

nosilac zajedničkog ulaganja:

 • fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, ovlašćeno od strane dva ili više fizičkih lica, preduzetnika ili pravnih lica nosilaca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u postupku realizacije zajedničkog ulaganja.

SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 • Podnosilac prijave, može da aplicira za investicije koje se odnose na ulaganje u opremanje cevovoda za maksimalnu dužinu cevovoda od 2.000 m;
 • Podnosilac prijave, može da aplicira za najviše dve mašine u tipu „tifona“;
 • Podnosilac prijave, može da aplicira za investicije koje se odnose na ulaganje u Sisteme za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot”, „korner pivot“ i „linear” ukoliko se navodnjava po jednoj mašini najmanje 20 hektara površine
 • poljoprivrednog zemljišta, koja predstavlja celinu, koju čine jedna ili više katastarskih parcela, upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
 • Ukoliko se sistem za navodnjavanje postavlja na zemljištu, koje se nalazi u zakupu u državnoj svojini, podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici, moraju da imaju saglasnost o investicionim ulaganjima.

Ukoliko se sistem za navodnjavanje postavlja na zemljištu, koje se nalazi u zakupu u državnoj svojini, podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici, moraju da imaju saglasnost o investicionim ulaganjima.

Sektor voće, povrće i grožđe:
Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru voća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano voće/ povrće/grožđe u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća/povrća/grožđa.
Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije za prihvatljive investicije čija je protivvrednost do 49.999 evra.

Sektor cveće
Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru cveće, ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano cveće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju cveća.
Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru cveća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 49,99 ha cveća.

Sektor ostali usevi
Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostali usevi (žitarice, industrijsko, krmno bilje, začinsko bilje i drugo), ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisane ostale useve u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tih useva.
Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostalih useva ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 99,99 ha ostalih useva.

Neophodna dokumentacija za fizička lica i pravna lica:

 1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom i potpisanim izjavama podnosioca prijave, koje su u okviru obrasca;
 2. podnosilac prijave, koji je aktivni korisnik AgroSens platforme https://www.agrosens.rs, u obrazac prijave unosi elektronsku adresu (e- mail) kojom je prijavljen;
 3. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
 4. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana), za podnosioca prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
 5. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2022. godine za podnosioca prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
 6. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2022. godine (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, u APV) za podnosioca prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
 7. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju), za podnosioca prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
 8. za investicije koje su preko 150.000,00 dinara može se podneti predračun sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazana cena bez PDV-a, PDV i cena sa PDV-om, i specifikacija opreme koja sadrži osnovne karakteristike opreme (konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme); Predračun naročito sadrži: naziv, sedište i matični broj dobavljača; naziv, sedište i matični broj, ako je podnosilac zahteva privredno društvo, zemljoradnička zadruga i preduzetnik, odnosno ime, prezime, prebivalište i JMBG ako je podnosilac zahteva fizičko lice; tehničko-tehnološke karakteristike za robu, pri čemu svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu ponude uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos PDV-a izražene u dinarima; naziv proizvođača opreme; rok važenja predračuna; broj, datum i mesto izdavanja predračuna; overu dobavljača;
 9. za investicije koje su već realizovane:
  a veće su vrednosti od 1.000.000,00 dinara: original faktura (za veleprodaje) ili fiskalni račun sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazana cena bez PDV-a, PDV i cena sa PDV-om, pojedinačno i specifikacija opreme koja sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu), dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod Korisnika sredstava iz koga jasno proizilazi prenos sredstva na račun dobavljača opreme overen od strane banke. Račun naročito sadrži: naziv, sedište i matični broj dobavljača; naziv, sedište i matični broj, ako je podnosilac zahteva privredno društvo, zemljoradnička zadruga i preduzetnik, odnosno ime, prezime, prebivalište i JMBG ako je podnosilac zahteva fizičko lice; tehničko-tehnološke karakteristike za robu, pri čemu svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu ponude uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos PDV-a izražene u dinarima; naziv proizvođača opreme; godinu proizvodnje, serijski broj; broj, datum i mesto izdavanja računa; overu dobavljača;za investicije manje vrednosti od 1.000.000,00 dinara, koje su isplaćene gotovinski podnosi fiskalni račun sa propratnim aktom dobavljača;otpremnica za nabavku predmetne investicije;fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01.2023. godine;
 10. za investicije koje se odnose na ulaganje u Solarne panel sisteme, neophodno je dostaviti tehnički opis komponenata sistema za navodnjavanje sa detaljnim tehničkim opisom svih elemenata sistema i sa prikazom simulacije rada sistema;
 11. Ukoliko se sistem za navodnjavanje postavlja na zemljištu, koje se nalazi u zakupu u državnoj svojini, podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici, moraju dostaviti saglasnost o investicionim ulaganjima;
 12. za investicije koje se odnose na ulaganje u Sisteme za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot”, „korner pivot“ i „linear” potrebno je da se dostavi tehnički opis navedenog sistema sastavljen od strane dobavljača opreme na srpskom jeziku;
 13. Nosilac zajedničkog ulaganja potrebno je da dostavi ugovor o zajedničkom ulaganju sa rokom važenja najmanje šest godina, potpisan od strane svih učesnika i overen od strane javnog beležnika, u kome su definisana sva poljoprivredna gazdinstva, koja su učesnici zajedničkog ulaganja, njihova prava, obaveze i odgovornosti, predmet ulaganja, brojevi katastarskih parcela na kojima se postavlja predmetna oprema, zastupanje, čuvanje i održavanje opreme i drugi podaci;
 14. fotokopija diplome o stečenom srednjem i visokom obrazovanju iz oblasti poljoprivrede;
 15. ako je član zadruge dostaviti potvrdu o članstvu;
 16. ukoliko je podnosilac prijave sertifikovan potrebno je dostaviti kopiju sertifikata za organsku proizvodnju ili sertifikat o zaštićenom geografskom poreklu;
 17. ukoliko podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja učesnik, poseduje važeću potvrdu o izvršenoj kontroli plodnosti zemljišta koje je predmet investicije, istu dostaviti.

Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike i pravna lica:

izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
izvod iz finansijskog izveštaja iz kojeg proizilazi da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019 i 44/2021-dr.zakon);
za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama.
Konkurs je otvoren do 18.04.2023. godine.

U Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka u AP Vojvodini u 2023. godini („Službeni list APV br. 12/2023) tačka 5. „VREMENSKI OKVIR KONKURSA“ menja se i glasi:

„Konkurs je otvoren do 04.05.2023. godine.“

Kompletan tekst konkursa imate OVDE.