KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE MEHANIZACIJE U SEKTORU VOĆARSTVA I VINOGRADARSTVA I OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANjE PROIZVODNIH ZASADA VOĆA, VINOVE LOZE I HMELjA U 2023. GODINI

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku mehanizacije u sektoru voćarstva i vinogradarstva i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelj. u 2023. godini predviđen je ukupan iznos od 80.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 5.850.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 333.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu

– NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije iz tačke 1. započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2023. godine, kao i one prijave za koje je podnet zahtev za nultu kontrolu počev od obaveštenja 15.11.2022. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

 • Nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada
  Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (SAMO MREŽA) Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 500.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške jeste do 550.000,00 dinara po hektaru.Nabavka stubova i elemenata potrebnih za podizanje sistema za protivgradnu zaštitu. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 500.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške jeste do 550.000,00 dinara po hektaru.
 • Nabavka stubova za podizanje zasada hmelja. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 400.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 440.000,00 dinara po hektaru.
 • Nabavka stubova za podizanje vinograda. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova za podizanje vinograda po jednom hektaru površine iznose najviše 200.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 220.000,00 dinara po hektaru.
 • Nabavka stubova i žice za ograđivanje parcela. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova i žice za ogradu po jednom hektaru površine iznose najviše 200.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 220.000,00 dinara po hektaru.
 • Nabavka sistema protiv smrzavanja „anti-frost“. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 400.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 440.000,00 dinara po hektaru.
 • Nabavka mehanizacije:
  Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta, oprema za orezivanje (sečke, tarupi, mulčeri, kosačice). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše 600.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 700.000,00 dinara.
 • Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva (tresači, odnosno drugi berači za voće i vinovu lozu; mašine za skupljanje jezgrastog voća; pokretne platforme za berbu). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše 600.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 700.000,00 dinara.
 • Mašine za dopunsku obradu zemljišta (rotofreze, međuredni kultivatori). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše 500.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 550.000,00 dinara.
 • Mašine za zaštitu bilja (atomizeri). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše 860.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 1.000.000,00 dinara.
 • Mašine za zaštitu od mraza
 • – (Frostbuster vučni model) – Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše 1.100.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 1.160.000,00 dinara.
 • – (Frostbuster nošeni model) – Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše 1.100.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 1.160.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 •  fizičko lice:
 • nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.
 • pravno lice:
 • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava;
 • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Dokumentacija koja se podnosi na Konkurs.

Za fizička lica i pravna lica:

 1. čitko popunjen obrazac prijave;
 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
 3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana);
 4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2022. godine za podnosioca prijave;
 5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2022. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, u APV);
 6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);
 7. predračun sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazana cena bez PDV-a, PDV i cena sa PDV-om, i specifikacija opreme koja sadrži osnovne karakteristike opreme (konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme); za investicije koje su preko 150.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan originalni račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme, za investicije do 150.000,00 dinara originalni račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu); podnosioci prijava koji su podneli zahtev za nultu kontrolu počev od 15.11.2022.godine, dostavljaju original predračun ne stariji od 15.11.2022.godine;
 8. za investicije koje su već realizovane:
  a veće su vrednosti od 1.000.000,00 dinara: original e-faktura (za veleprodaje) ili fiskalni račun izdat nakon 01.01.2023. godine sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazana cena bez PDV-a, PDV i cena sa PDV-om, pojedinačno i specifikacija opreme koja sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu),
  dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod Korisnika sredstava iz koga jasno proizilazi prenos sredstva na račun dobavljača opreme overen od strane banke;
  za investicije manje vrednosti od 1.000.000,00 dinara, koje su isplaćene gotovinski podnosi samo fiskalni račun izdat nakon 01.01.2023. godine sa propratnim aktom dobavljača;
  original otpremnica za nabavku predmetne investicije izdatu nakon 01.01.2023. godine;                                                                                                                                                                                                                                                                                fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;                                                                                                                                                                                                                                                                                          fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;                                                                                                                                                                                                                                                                             jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01.2023. godine;
 9. fotokopija diplome o stečenom srednjem i visokom obrazovanju iz oblasti poljoprivrede;
 10. ako je član zadruge dostaviti potvrdu o članstvu;
 11. ukoliko je podnosilac prijave poseduje sertifikate potrebno je dostaviti kopiju sertifikata za organsku proizvodnju ili sertifikat o zaštićenom geografskom poreklu;
 12. važeća potvrda o izvršenoj kontroli plodnosti zemljišta koje je predmet investicije.
 13. izjave podnosioca prijave u okviru obrasca prijave;
 14. izjave dobavljača.

Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike i pravna lica:

 • izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 • potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 • potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).
 • za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama;

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.04.2023. godine.

Odlukom je produženo trajanje  konkursa do 04.05.2023. godine.

Kompletan tekst konkursa,možete preuzeti OVDE.