Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 15.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 % od ukupne vrednosti investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara,

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 400.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2022. godine.

Sufinansiraće se sledeće investicije:

Sufinansiraće se sledeće investicije:

Sektor mleko:

 1. Nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od
  mleka
 2. Nabavka opreme za čišćenje, pranje, dezinfekciju (sterilizaciju) objekta, opreme,
  alata,uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
 3. Nabavka laboratorijske opreme(bez staklenog pribora) za internu upotrebu kao deo
  prerađivačkog pogona

Sektor Meso:

 1. Nabavka opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova
 2. Nabavka opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu
  sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi
 3. Nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i
  usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa
 4. Nabavka opreme i uređaji za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa
 5. Nabavka laboratorijske opreme(bez staklenog pribora) za internu upotrebu kao deo
  prerađivačkog pogona
 6. Nabavka opreme za čišćenje, pranje, dezinfekciju (sterilizaciju) objekta, opreme,
  alata,uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu proizvodnje (prerada mesa ili prerada mleka).

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
 • pravno lice: – privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.
 • zemljoradnička zadruga i složena zadruga nosilac RPG.

Specifični uslovi za učešće na konkursu:

Na kraju investicije a pre isplate sredstaa korisnik treba da ispunjava sledeće specifične uslove:

za preradu mleka:  
Korisnici koji na kraju investicije imaju dnevni kapacitet prikupljenog mleka do 2.999 l.
za preradu mesa:
U slučaju klanica, prihvatljivi su korisnici sa maksimalnim kapacitetom do: 9 goveda ili 49 svinja ili 49 ovaca i koza, ili 499 ćuraka ili gusaka ili 4.999 živine dnevno na kraju investicije;
U slučaju postrojenja za sečenje i / ili preradu, prihvatljivi korisnici su preduzeća sa maksimalnim kapacitetom sečenja ili prerade do 499 kg dnevno na kraju investicije.

Konkurs je otvoren do 21.02.2022. godine.

Kompletan tekst konkursa i ostalu dokumentaciju, možete preuzeti u prilogu teksta ili  OVDE.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs