Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 150.000.000,00 dinara.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica bespovratna sredstva za nabavku kvalitenih priplodnih grla po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu:

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi za nabavku:

 • kvalitetnih priplodnih grla goveda – junica je do 2.000.000,00 dinara bez PDV-a,
 • kvalitetnih priplodnih grla svinja – nazimica je do 1.000.000,00 dinara bez PDV-a

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi za nabavku:

 • kvalitetnih priplodnih grla goveda – junica iznosi 100.000, 00 dinara bez PDV-a
 • kvalitetnih priplodnih grla svinja – nazimica iznosi 100.000,00 dinara bez PDV-a

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV) za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda – junica i za nabavku kvalitetnih priplodnih grla svinja – nazimica i to:

 • do 70 % ukupno prihvatljivih troškova investicije bez PDV-a, za nabavku kvalitetnih priplodnih grla – junica
 • do 50 % ukupno prihvatljivih troškova investicije bez PDV –a, za nabavku kvalitetnih priplodnih grla – nazimica

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01. 01. 2023. godine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda (junica mlečnih i kombinovanih rasa) uzrasta od 12-24 meseca i svinja (nazimica) uzrasta od 6-12 meseci.

Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu i to za jednu vrstu životinja.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu i u momentu podnošenja prijave imaju

minimalno 3, a maksimalno 50 grla muznih krava,

odnosno u momentu podnošenja zahteva imaju

minimalno 5, a maksimalno 100 priplodnih krmača, i to:

fizičko lice:

 • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava,
 • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava.

pravno lice:

 • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Dokumentacija koja se podnosi na Konkurs:

Za fizička lica i pravna lica:

 1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom i potpisanim izjavama podnosioca prijave, koje su u okviru obrasca;
 2. podnosilac prijave koji je aktivni korisnik AgroSens platforme https://www.agrosens.rs, u obrazac prijave unosi elektronsku adresu kojom je prijavljen
 3. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
 4. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama i broju životinja, ne stariji od 30 dana);
 5. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojovodine“) dospele do 31.12.2022. godine za podnosioca prijave;
 6. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama dospele do 31.12.2022. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);
 7. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);
 8. za nabavku kvalitetnih priplodnih grla vrednosti preko 300.000,00 dinara:                                                                                                                                                – od pravnih lica može se podneti predračun sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazan iznos bez PDV-a, iznos PDV-a i iznos sa PDV-om, pojedinačno za svaku stavku i ukupno kao i identifikacioni brojevi životinja– od registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva može se podneti overen kupoprodajni predugovor (kod notara) u kome će biti iskazani iznos i identifikacioni brojevi životinja
 9. za nabavku koja je realizovana dostavlja se:
  – original račun i overen spisak sa identifikacionim brojevima životinja (ukoliko je izvršena nabavka od pravnih lica) odnosno overen kupoprodajni ugovor (ukoliko je izvršena nabavka od registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) gde podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu odnosno ugovoru, dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod Korisnika sredstava i dobavljača overen od strane banke,ukoliko je iznos manji od 1.000.000,00 dinara, a koji je isplaćen gotovinski (isknjučivo ako je dobavljač pravno lice) dostavlja se:
  – fiskalni račun sa propratnim aktom dobavljača i overen spisak sa identifikacionim brojevima životinja, podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu,                                                                                                                                                                                                                                                   – – – pedigrei;
 10. spisak životinja na gazdinstvu upisanih u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja koji izdaje nadležna veterinarska služba u momentu podnošenja prijave;
 11. fotokopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja overena od strane nadležne veterinarske ustanove u momentu podnošenja prijave;
 12. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
 13. jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01. 2023. godine;
 14. fotokopija diplome – samo ukoliko podnosilac prijave ima završen poljoprivredni ili veterinarski fakultet, svedočanstvo srednje poljoprivredne škole i veterinarski tehničar;
 15. ako je član zadruge – dostaviti potvrdu o članstvu;
 16. ukoliko je podnosilac prijave sertifikovan – dostaviti kopiju sertifikata za organsku proizvodnju ili sertifikat o zaštićenom geografskom poreklu;
 17. ako podnosilac zahteva nije vlasnik objekta koji je predmet investicije, uz zahtev dostavlja i overenu fotokopiju ugovora o zakupu objekta ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta zaključen sa zakupodavcem, sa rokom važenja od najmanje šest godina počev od kalndarske godine za koju se podnosi zahtev;
 18. rešenje da je objekat upisan u Registar objekata za uzgoj, držanje i promet životinja. Rešenje mora da glasi na korisnika sredstava, odnosno na člana
 19. poljoprivrednog gazdinstva koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje

Uprava za trezor;
izjave podnosioca prijave u okviru obrasca prijave;
20.izjave dobavljača da može izvršiti isporuku predmetne investicije najkasnije do 31.10.2023. godine.

Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike i pravna lica:

 • izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 • potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 • potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon).
 • za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog
 • izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama;

Konkurs je otvoren do 18.04.2023. godine.

Odlukom je produženo trajanje  konkursa do 04.05.2023. godine.

Kompletan tekst konkursa, pravilnik i zahtev sa ostalom neophodnom dokumentacijom, možete pogledati OVDE.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs