Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2023. godini predviđen je ukupan iznos do 85.000.000 dinara.

Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% do prihvatljivih troškova investicije za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj
stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu –NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu.

Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2023. godine.

Korisnici sredstava

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to :

fizičko lice:

  • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava
  • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava

pravno lice:

  • privredno društvo
  • zemljoradnička zadruga
  • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Na konkursu učestvuju RPG koja imaju sledeće kapacitete :

SEKTOR MLEKO

  • Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 29 krava na kraju investicije;
    Nema posebnih kriterijuma za ulaganje u sektoru mleka za koze i ovce.

SEKTOR MESO

  • Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 29 grla goveda i / ili 199 grla ovaca i /ili koza i / ili 29 grla krmača i / ili 199 tovnih svinja i / ili 999 ćuraka i / ili 299 gusaka i / ili 4.999 brojlera na kraju investicije.

SEKTOR PROIZVODNjE KOMZUMNIH JAJA

  • Poljoprivredna gazdinstva sa ukupnim kapacitetom objekta za maksimalno 4.999 koka nosilja u eksploataciji na kraju investicije.

Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.

Način dostavljanja prijava:

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostavljati POŠTOM NA ADRESU:Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,21000 Novi Sad,Bulevar Mihajla Pupina broj 16 s naznakom:

„KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANjE FARMI U 2023.GODINI” ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine,

svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova, elektronskim putem – AgroSens platforma.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 16.06.2023. godine.

Kompletan tekst konkursa kao i prateću dokumentaciju možete preuzeti u prilogu teksta ili OVDE.