All Posts By

Podsticaji.rs

Podsticaji za voćnjake

RS: Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća i hmelja

By | Biljna proizvodnja, Voćarstvo i Vinogradarstvo

Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 41/21 od 23. aprila 2021. godine)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja programima za unapređenje konkurentnosti koji obuhvataju investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podsticanje podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, maksimalni iznos po korisniku podsticaja za podizanje proizvodnih zasada i po pojedinoj vrsti podsticaja.

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, ima:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) pravno lice, i to:

(1) privredno društvo,

(2) zemljoradnička zadruga,

(3) naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.

Fizičko lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je upisano u Registar;

2) u Registru ima prijavljene površine na kojima su podignuti proizvodni zasadi pod odgovarajućim kulturama (odgovarajuća voćna vrsta iz grupe VI – voće i grožđe za koju podnosi zahtev, odnosno hmelj), u skladu sa Šifarnikom biljne proizvodnje i druge namene zemljišnih.

Preduzetnik, odnosno pravno lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je upisano u Registar;

2) u Registru ima prijavljene odgovarajuće kulture u skladu sa Šifarnikom;

3) je registrovano u Registar privrednih subjekata.

Pravo na podsticaje ostvaruju se pod uslovom da je novi proizvodni zasad podignut:

1) u četvrtom kvartalu prethodne kalendarske godine;

2) u prvom i drugom kvartalu tekuće kalendarske godine.

Izuzetno, pravo na podsticaje za proizvodne zasade jagode mogu da se ostvare pod uslovom da su ti zasadi podignuti i u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine.

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:

1) podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelja, bez naslona i sa naslonom;

2) pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada, jesu podsticaji za:

1) nabavku sadnica voćaka i hmelja;

2) nabavku naslona za proizvodne zasade;

3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju (u daljem tekstu: priprema zemljišta), odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline, sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, kao i supstrata za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima;

4) hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta (u daljem tekstu: analiza zemljišta).

Podsticaji za nabavku sadnica voćaka i hmelja obuhvataju podršku podizanju novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelja bez naslona i sa naslonom, kroz naknadu prihvatljivih troškova nabavke sadnica voćaka i hmelja.

Prihvatljivi troškovi nabavke sadnica voćaka i hmelja odobravaju se kao naknada dela troškova kupljenih, plaćenih i posađenih sadnica, odnosno postavljenih sadnica borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama sa supstratom, u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prihvatljivi troškovi se odnose na nabavku standardnih i standardnih SA sadnica ili sertifikovanih sadnica voćaka i hmelja, koje su nabavljene od pravnog lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar proizvođača sadnog materijala.

Radi podsticanja podizanja proizvodnih zasada sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama, podsticaji za sadnice voćaka i hmelja, uvećavaju se u odgovarajućem iznosu u skladu sa ovim pravilnikom, i to za: voćne zasade sa domaćim sortama: kajsije (Novosadska kasnocvetna, Novosadska rodna, NS-4, NS-6, Buda i Ruža); višnje (Šumadinka, Ivo 45 i Leda); šljive (Čačanska najbolja, Čačanska lepotica, Čačanska rana, Čačanska rodna, Čačanski šećer, Valjevka, Jelica, Boranka, Mildora, Timočanka, Krina, Pozna plava, Zlatka, Nada, Petra i Divna); kruške (Junsko zlato, Julijana, Anđelija i Ivanino zlato); jabuke (Čačanska pozna, Rani delišes, Čadel, Gordana, Iskra, Ivana, Semendria i Jerina); breskve (Dora, Julija, Lela, Maša i Ivana); maline (Gradina i Krupna dvorodna); kupine (Čačanska bestrna); oraha (Šampion, Srem, Tisa, Bačka i Mire) i odomaćenim sortama: dunje (Leskovačka i Vranjska); jabuke (Budimka i Kolačara); šljive (Ranka i Požegača); višnje (Oblačinska), oraha (selekcija Rasna) i drena (domaći dren krupnoplodna selekcija).

Podsticaji za nabavku naslona i pripadajućih elemenata neophodnih za postavljanje naslona, obuhvataju podršku podizanju novih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelja uz naslon, i to kroz naknadu prihvatljivih troškova nabavke drvenih, odnosno metalnih, odnosno plastičnih, odnosno betonskih stubova, žice i ankera i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje naslona.

Prihvatljivi troškovi nabavke naslona i pripadajućih elemenata neophodnih za postavljanje naslona odobravaju se kao naknada dela troškova kupljenih, plaćenih i postavljenih naslona, nabavljenih od pravnih lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar privrednih subjekata, u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Podsticaji za pripremu zemljišta obuhvataju podršku pripremi zemljišta za podizanje proizvodnih zasada, i to kroz naknadu prihvatljivih troškova za podrivanje, drljanje, tanjiranje, freziranje, rigolovanje (duboka obrada) zemljišta sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,6 m (osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje), odnosno sa minimalnom dubinom obrade (plitka obrada) zemljišta od 0,3 m za proizvodne zasade jagodastih vrsta voćaka, osim za proizvodni zasad borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama sa supstratom, za klasičan zasad borovnice i/ili maline i/ili jagode na bankovima i postavljanje bankova (gredica) kod borovnice i/ili maline i/ili jagode, kopanje jamića za sadnju, kao i za samu sadnju.

Prihvatljivi troškovi pripreme zemljišta odobravaju se kao naknada dela troškova za pripremu zemljišta, izvršenu mehanizacijom od strane pravnih lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar privrednih subjekata, u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost do prihvatljivih tržišnih troškova za agrotehničke mere.

Izuzetno, naknada prihvatljivih troškova za proizvodne zasade borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama sa supstratom, kao i za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima za koje se koristi supstrat, obuhvata nabavku supstrata sa sertifikatom koji se odobravaju kao naknada dela troškova za pripremu zemljišta u odgovarajućem procentualnom iznosu, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Podsticaji za analizu zemljišta obuhvataju podršku pripremi zemljišta za podizanje proizvodnih zasada, kroz naknadu prihvatljivih troškova hemijske analize sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta od strane akreditovanih subjekata za obavljanje poslova laboratorijskih analiza zemljišta, i odobravaju se kao naknada dela troškova za izvršenu analizu zemljišta u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Pravo na podsticaje ostvaruje se pod uslovom da su ispunjeni odgovarajući uslovi u pogledu zemljišta na kojima su podignuti proizvodni zasadi, i to:

1) da su katastarske parcele na kojima su podignuti proizvodni zasadi u svojini lica ili na tim parcelama imaju pravo zakupa, odnosno pravo korišćenja na osnovu ugovora o zakupu, odnosno ugovora o korišćenju, overenog kod nadležnog organa, zaključenog sa fizičkim licem, na period od najmanje sedam godina za proizvodne zasade voćaka i hmelja, odnosno za period od najmanje dve godine za proizvodne zasade jagode, računajući godinu od koje se ostvaruje pravo na podsticaje. Ako su katastarske parcele na kojima su podignuti proizvodni zasadi u zajedničkoj imovini supružnika, potrebna je saglasnost supružnika overena kod nadležnog organa;

2) da se zemljište koristi na osnovu ugovora o zakupu koji je zaključen sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, crkvom ili manastirom;

3) da u momentu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje nije pod teretom (hipotekom, plodouživanje i drugo), osim u slučajevima kada je hipoteka uspostavljena u korist namenskog poljoprivrednog kredita ili da je pokrenut postupak za skidanje tereta koji se mora okončati najkasnije do kraja tekuće godine u odnosu na godinu kada je podnet zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje;

4) da se po nekom drugom osnovu ne koriste podsticajna sredstava za podizanje istih proizvodnih zasada voćaka i hmelja na istoj katastarskoj parceli;

5) da je pre podizanja proizvodnog zasada, u toku prethodne ili tekuće godine, na katastarskim parcelama izvršena hemijska analiza zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu, odnosno hmelj, osim za proizvodni zasad borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama sa supstratom;

6) da je izvršeno podrivanje, drljanje, tanjiranje, freziranje, rigolovanja (duboka obrada) zemljišta sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,6 m (osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje), odnosno sa minimalnom dubinom obrade (plitka obrada) zemljišta od 0,3 m za proizvodne zasade jagodastih vrsta voćaka;

7) da proizvodni zasad borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama sa supstratom, odnosno klasični zasadi borovnica i/ili malina na bankovima za koje se koristi supstrat, poseduje sertifikat supstrata;

8) da proizvodni zasad jagoda nije podignut po sistemu vertikalne tehnologije gajenja;

9) ako je proizvodni zasad voća podignut u sistemu kombinovane (mešovite) sadnje, podsticaj se može ostvariti za jednu voćnu vrstu tog zasada u skladu sa gustinom sadnje koja je propisana pravilnikom.

Pravo na podsticaje ostvaruje se pod uslovom da podnosilac zahteva u Registaru ima upisano manje od 2 ha jagodastih vrsta voćaka ili hmelja, odnosno manje od 5 ha jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih vrsta voćaka.

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a površina svakog proizvodnog zasada treba da bude u rasponu:

1) od 0,1 ha do 2 ha za svaku vrstu jagodastih voćaka i hmelja, a za šumsku jagodu od 0,05 ha do 2 ha;

2) od 0,2 ha do 5 ha za svaku vrstu jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih voćaka.

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.

Proizvodni zasad sa savremenom tehnologijom gajenja mora da ispunjava i odgovarajuće uslove u pogledu gustine sadnje (broja posađenih sadnica) za svaku voćnu vrstu i hmelj, koji su dati u Prilogu 2 – Tabela gustine sadnje proizvodnog zasada sa prihvatljivim tržišnim troškovima po sadnici.

Pravo na podsticaje ostvaruje se pod uslovom da je primljeno najmanje 90% od posađenih sadnica, odnosno postavljenih sadnica borovnice i/ili maline u saksijama/vrećama sa supstratom računajući od ukupnog broja posađenih sadnica po proizvodnom zasadu iz Tabele i ako su sadnice zdravstveno i sortno ispravne.

Zahtev se podnosi ministarstvu – Upravi za agrarna plaćanja, od 1. marta do 31. jula tekuće kalendarske godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticaje podnošenjem samo jednog Zahteva.

Izuzetno, za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine može se podneti još jedan zahtev u istoj kalendarskoj godini.

Za ostvarivanje prava na podsticaje potrebna je sledeća dokumentacija:

1) račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za kupovinu sadnica voćaka i hmelja plaćenih u toku prethodne, odnosno u toku tekuće kalendarske godine u kojoj se podnosi Zahtev, a do datuma podnošenja Zahteva;

2) račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za pripremu zemljišta izvršenu u toku prethodne ili tekuće kalendarske godine u kojoj se podnosi Zahtev, a za proizvodne zasade borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili maline u saksijama/vrećama sa supstratom, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima, dostavlja se račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za supstrat, do datuma podnošenja Zahteva;

3) račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za analizu zemljišta izvršenu u toku prethodne ili tekuće kalendarske godine, do datuma podnošenja Zahteva;

4) račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za nabavku naslona i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje naslona, odnosno predračun na ime podnosioca zahteva za planiranu nabavku naslona i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje naslona;

5) izvod iz Registra privrednih subjekata za pravna lica, odnosno preduzetnike ne stariji od šest meseci;

6) kopija plana u razmeri 1:1.000, 1:2.500, 1:2.800 ili 1:2.880 i izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima (prepis lista nepokretnosti, ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista, ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga (gde nije uspostavljen katastar nepokretnosti) za sve katastarske parcele koje su predmet Zahteva;

7) sertifikat supstrata za proizvodni zasad borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama sa supstratom, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima;

8) investiciona saglasnost, odnosno odobrenje ministarstva za podizanje višegodišnjih zasada na zakupljenom poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, osim za zasade jagode;

9) ugovor o zakupu, odnosno korišćenju ako je proizvodni zasad podignut na zakupljenom zemljištu ili zemljištu za koje je sklopljen ugovor o korišćenju overen kod nadležnog organa;

10) saglasnost supružnika overena kod nadležnog organa, ako su katastarske parcele na kojima su podignuti proizvodni zasadi u zajedničkoj imovini supružnika.

Račun mora da glasi na ime podnosioca zahteva na kome je jasno iskazana osnovna cena koštanja, PDV i ukupna cena plaćenih troškova. Uz račun prilaže se fiskalni isečak odnosno overena potvrda o prenosu sredstava odnosno overen izvod iz banke, kao dokaz o izvršenoj uplati.

Izuzetno, prilaže se i otpremnica (za domaće sadnice, za nabavku naslona sa pripadajućim elementima neophodnim za njihovo postavljanje) ili jedinstvena carinska isprava (za uvozne sadnice, za nabavku iz uvoza naslona sa pripadajućim elementima neophodnim za njihovo postavljanje).

Ako izdavalac računa nije u sistemu PDV-a, taj podatak mora da bude jasno naveden na računu.

Sva potrebna dokumenta moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili kao overena kopija.

Dokumenta izdata na stranom jeziku moraju da budu prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

Dokumentaciju iz stava 1. tač. 5), 6) i 8) ovog člana, Uprava pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticaje u odgovarajućem procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije, zavisno od mesta investicije, odnosno područja gde je zasad podignut, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 3.000.000 dinara.

Maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:

1) za nabavku sadnica voćaka i hmelja – 2.500.000 dinara;

2) za nabavku naslona – 825.000 dinara;

3) za pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima – 375.000 dinara;

4) za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta – 100.000 dinara.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka, podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada.

Prelazne i završne odredbe(za one koji su već započeli realizovanje investicije-podizanje zasada )

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje za višegodišnje proizvodne zasade voćaka i hmelja čije je podizanje započeto u trećem i četvrtom kvartalu 2020. godine, kao i prvom kvartalu 2021. godine, odnosno do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, rešavaće se u skladu sa Pravilnikom o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RSˮ, br. 37/17, 44/18 – dr. zakon, 3/19, 36/19 i 84/20 – dr. pravilnik).

Izuzetno u 2021. godini, Zahtev se podnosi od 1. maja do 31. jula 2021. godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine do 30. septembra 2021. godine.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RSˮ, br. 37/17, 44/18 – dr. zakon, 3/19, 36/19 i 84/20 – dr. pravilnik).

Zahtev se šalje na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Uprava za agrarna plaćanja

Bulevar kralja Aleksandra 84

11050 Beograd

Napomena: “ Zahtev za podsticaje programima za unapređenje konkurentnosti u investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podsticanje podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja.“

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticaje podnošenjem samo jednog zahteva.

Za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine može se podneti još jedan zahtev u istoj kalendarskoj godini.

Pravilnik i zahtev za podsticaje, možete preuzeti u prilogu teksta.

Javni poziv po programu 10-40-50 Svetske banke

By | Mehanizacija i oprema, Nabavka novog traktora, Oprema i izgradnja u stočarstvu, Oprema za navodnjavanje, Plastenici i oprema za plastenike, Prerada i marketing

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Prvi Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini.

Rok za podnošenje prijava je od 5. maja do 4. juna 2021. godine.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije i prihvatljivi troškovi koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne biljne proizvodnje, u oblasti proizvodnje

1) do 0,5 hektara proizvodnje biljaka u zaštićenom prostoru;
2) do 2 hektara jagodastog voća, odnosno do 5 hektara ostalog voća;
3) do 2 hektara grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;
4) do 3 hektara povrća (na otvorenom polju);
5) od 0,1 do 50 hektara cveća (na otvorenom polju).

Detaljnija specifikacija prihvatljivih troškova za koje se odobravaju podsticaji iz člana data je u Prilogu 1 Javnog poziva „Specifikacija prihvatljivih troškova, koji se odnose na projekte vezane za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u oblasti proizvodnje voća, povrća, grožđa i cveća.

Direktni korisnici „Projekta konkurentne poljoprivrede u Srbiji“ su

 1. fizička lica, nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava,
 2. zadruge,
 3. preduzetnici,
 4. mikro, mala i srednja preduzeća.

Među ciljanim korisnicima fokus će biti na ranjivim grupama u poljoprivrednom sektoru u Srbiji:

 1. žene,
 2. mladi poljoprivredni proizvođači u ugroženim područjima (nerazvijene/siromašne opštine).

Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji pruža mogućnost dobiju bespovratna sredstva u iznosu od 50% od ukupne vrednosti investicije (sa PDV-om), 40 % kreditno finansiraju iz kredita sa poslovnim bankama uz svega 10% sopstvenog učešća, za realizaciju projekata kojim će unaprediti poljoprivrednu proizvodnju gazdinstava i učestvovati u razvoju konkurentnosti poljoprivrede u Republici Srbiji.

„Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji“ je zajednička inicijativa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke koji uvodi nov model finansiranja kako bi se osnažili mali i srednji poljoprivredni proizvođači i preduzeća, a unapredila poljoprivredna proizvodnja i konkurentnost.

U 2021. godini opredeljeno je 20 miliona eura kroz ovaj projekat. Biće raspisana tri Javna poziva do kraja godine (april, jul, septembar).

Za sprovođenje Prvog javnog poziva u 2021.godini, opredeljena su sredstva u iznosu od 700.000.000 dinara. Ukupna vrednost investicija u individualnom poslovnom planu iznosi u dinarskoj protivrednosti od 20.000 50.000 evra, tj. minimalni iznos bespovratnih sredstava od 10.000 – 25.000 EUR.

Javni poziv i ostale priloge,možete preuzeti u prilogu teksta.

RS: Bespovratna sredstva za nove i stare zadruge u 2021.godini

By | Razno, Zadruge i udruženja

JAVNI KONKURS

Za realizaciju Programa podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Maksimalan predviđen iznos bespovratnih sredstava:

 • Za novoformirane zadruge 7.500.000 dinara
 • Za stare zadruge 15.000.000 dinara
 • Za turističke, zanatske i socijalne zadruge zadruge 7.500.000 dinara

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkusa do 24.05.2021. godine.

Način dostavljanja prijava na javni konkurs:

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se PREPORUČENOM pošiljkom na adresu: Ministarstvo za brigu o selu, Bulevar Mihajla Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na Konkurs – sredstva za podsticaje zadruga u 2021. godini”, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte, sa naznakom na licu koverte – NE OTVARATI.

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu ivana.glisanovic@mbs.gov.rs i damir.taljai@mbs.gov.rs ili na broj telefona 011 311 7633.

Kompletan tekst konkursa od nadležnog ministartstva kao i prijavu na konkurs, možete preuzeti OVDE.

Bespovratna sredstva u saradnji sa Svetskom bankom

By | Mehanizacija i oprema, Nabavka novog traktora, Oprema i izgradnja u stočarstvu, Oprema za pripremu proizvoda za tržište, Plastenici i oprema za plastenike, Prerada i marketing, Priključne mašine i oprema za biljnu proizvodnju, RS Ministartsvo poljoprivrede

Bespovratna podsticajna sredstva za poljoprivredu u saradnji sa Svetskom bankom

Prihvatljive vrste investicija, odnosno troškova jesu:

 1. pripremni troškovi;
 2. kapitalne investicije;
 3. investicije u ljudske resurse;
 4. investicije za stručno-tehničku pomoć i trening korisnika za korišćenje bespovratnih sredstava.

Dva su osnovna programa za podsticaje:

 1. Program podrške za unapređenje konkurentnosti i jačanje veza unutar tržišnog lanca u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i diverzifikacije dohotka u ruralnim područjima
 2. Program podrške za unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti otkupa, prerade i marketinga primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao i unapređenje marketinga proizvoda domaće radinosti – Program podrške za agregatore

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava , ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 2. preduzetnik;
 3. privredno društvo;
 4. zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava (agregatori), ostvaruju lica koja su upisana u Registar i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. preduzetnik;
 2. privredno društvo;
 3. zemljoradnička zadruga.

Lica ostvaruju pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ako:

 1. imaju prebivalište, odnosno sedište, na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i zapadne Srbije, južne i istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;
 2. se mesto investicije nalazi na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i zapadne Srbije, južne i istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;
 3. za investiciju za koju podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
 4. nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 5. je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, sa izuzetkom dospelih obaveza na osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika (za osiguranike fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika);
 6. je objekat koji je predmet investicije u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi Prijava za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava, s tim da ako je objekat predmet zakupa ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa;
 7. korisnik namenski koristi i ne otuđuje predmet investicije niti dozvoljava drugom licu da koristi predmet ulaganja u periodu od pet godina od dana nabavke opreme, uređaja i mašina i/ili izgradnje objekta;
 8. dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;
 9. minimalna vrednost prihvatljivih troškova navedenih u Prijavi za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava i kasnije u poslovnom planu određenog Projekta, koji se odnosi na podršku programima iz člana 4. ovog pravilnika, ne sme biti manja od 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave;
 10. maksimalna vrednost prihvatljivih troškova navedenih u Prijavi za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava i kasnije u poslovnom planu određenog Projekta, koji se odnosi na podršku programima iz člana 4. ovog pravilnika, ne sme biti veća od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave;
 11. minimalna vrednost prihvatljivih troškova navedenih u Prijavi za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava i kasnije u poslovnom planu određenog Projekta, koji se odnosi na podršku programima iz člana 6. ovog pravilnika, ne sme biti manja od 25.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave;
 12. maksimalna vrednost prihvatljivih troškova navedenih u Prijavi za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava i kasnije u poslovnom planu određenog Projekta koji se odnosi na podršku programima iz člana 6. ovog pravilnika, ne sme biti veća 400.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave;
 13. korisnik nije započeo nijednu aktivnost u vezi sa realizacijom odobrenog Projekta pre potpisivanja ugovora sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, osim aktivnosti navedenih u opisu pripremnih troškova;
 14. je prvi odobreni Projekt u potpunosti završen i realizovan, u slučaju da je lice već bilo korisnik bespovratnih sredstava za realiazciju određenog odobrenog Projekta.

Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju, a predviđenih poslovnim planom.

Preostali iznos od 50% od ukupne vrednosti prihvatljivih troškova predviđenih poslovnim planom obezbeđuje se na sledeći način:

 • 10% kao sopstveno učešće korisnika i
 • 40% kao kredit poslovnih banaka, sa kojima ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Postupak za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava pokreće se podnošenjem Prijave za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava .

Javni poziv raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja.

Kompletan pravilnik i spisak prihvatljivih investicija, možete preuzeti klikom na ikone ispod teksta.

 

Pravilnik-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-u-okviru-projekta-za-konkurentnu-poljoprivredu

Podnošenje zahteva za subvencije po košnici pčela počinje 15. aprila

By | pčelarstvo, Stočarstvo

Pravilnik o izmeni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

Pravo na podsticaje ima:

 1. Pravno lice,
 2. Preduzetnik i
 3. Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Minimalan broj košnica iznosi najmanje 20, a najviše 1000 košnica pčela.

Termin za podnošenje zahteva za podsticaje po košnici pčela je od 15. aprila do 31. maja.

Bespovratna sredstva iznose 800 dinara po košnici.

Potrebno je podneti samo zahtev.

Zahtev za podsticaje po košnici možete preuzeti u prilogu teksta

Zahtev elektronski, možete podneti OVDE.

Sedište Uprave za agrarna plaćanja je na adresi Bulevar Kralja Aleksandra br. 84,11050 Beograd na koju se i šalju zahtevi za podsticaje.

Brojevi telefona Uprave za agrarna plaćanja u Beogradu su 011/30 20 100 i 011/3020 101.

Pravilnike i zahtev za podsticaje, možete preuzeti klikom na ikone ispod teksta.

Konsultantske usluge za prijavu na IPARD konkurs

By | Usluge

Usluga prijave za IPARD podsticaje i isplata odobrenih zahteva sastoji se od sledećih delova:

 1. Definisanje projekta u skladu sa IPARD pravilnikom.
 2. Izrada poslovnog plana u skladu sa zahtevima IPARD javnog poziva
 3. Priprema zahteva za davanje ponuda i provera ponuda (pomoć pri organizovanju tendera)
 4. Izrada i podnošenje Zahteva za odobravanje projekta
 5. Implementacije i upravljanje odobrenog projekta i realizacija investicije:
 6. Priprema, izrada i podnošenje Zahteva za odobravanje isplate IPARD podsticaja
 7. Lično prisustvo na kontrolama na terenu ( kontrole na licu mesta Uprave za agrarna plaćanja )

Definisanje projekta u skladu sa IPARD pravilnikom:

 1. Utvrđivanje ko je podnosioc, provera bodova i predlozi za unapređenje
 2. Određivanje prihvatljivih troškova investicija.
 3. Obračun iznosa IPARD podsticaja
 4. Provera dosadašnjih aktivnosti na projektu,
 5. Određivanje postojeće prihvatljive projektne dokumentacije,
 6. Analiza vrste i načina finansiranja projekta

Izrada poslovnog plana u skladu sa zahtevima IPARD javnog poziva:

 1. Presek tržišta i opis konkurencije,
 2. Izrada agroekonomskih kalkulacija u skladu sa metodologijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prema Pravilniku i u skladu sa Javnim pozivom,
 3. Elaboracija i detaljan opis delatnosti – sadašnje i buduće proizvodne delatnosti, lokaliteta, odgovarajućeg jednostavnog, odnosno složenog Poslovnog plana,
 4. Priprema podataka Poslovnog plana za banku za potrebe dodatnog finansiranja podnosioca.

Priprema zahteva za davanje ponuda i provera ponuda i provera ponuda (pomoć pri organizovanju tendera)

 1. Izrade pozivnih pisama za tendere, provera specifikacije opreme, mašina i mehanizacije, kao i forma predmera Izgradnje u skladu sa uslovima Pravilnika i Javnog poziva.
 2. Provera više od 40 obaveznih parametara svake ponude njeno uređenje do IPARD standarda za prihvatljive ponuda za nabavku predmetne opreme, mašina i mehanizacije kao i predračuna za izgradnju

Izrada i podnošenje Zahteva za odobravanje projekta u skladu sa IPARD pravilnikom i javnim pozivom

 1. Izrada liste dokumentacije potrebne za podnošenje zahteva
 2. Priprema izjava i obrazloženja kao dela predviđene dokumentacije za podnošenje Zahteva za odobravanje projekta,
 3. Provera podataka i popunjavanje obrazaca Zahteva za odobravanje projekta,
 4. Provera i kompletiranje dokumentacije dostavljene od strane Korisnika konsaltinga i podnošenje Zahteva podnosioca kod Uprave za agrarna plaćanja.

Implementacije i upravljanje odobrenog projekta i realizacija investicije:

 1. Upoznavanje podnosioca sa svim relevantnim pravima, obavezama i odgovornostima korisnika IPARD podsticaja pri realizaciji investicije,
 2. Priprema ugovora za dobavljače podnosioca da poštuju usvojeno IPARD rešenje kao i usvojene pravilnike u okviru njihovih delatnosti
 3. Upoznavanje dobavljača i nadzornih organa sa obavezama, pravilnicima i rizicima sprovođenja projekta,
 4. Izrada Izveštaja o stanju projekta na svakih 90 dana,
 5. Izrada Zahteva za izmenu odobrenog projekta.

Priprema, izrada i podnošenje Zahteva za odobravanje isplate IPARD podsticaja

 1. Usklađivanje dokumentacije tokom implementacije investicije
 2. Priprema dokumentacije potrebne za podnošenje Zahteva za odobravanje isplate,
 3. Provera računa izvođača, dobavljača kao i računovodstvenih dokumenata,
 4. Podrška ishođenju uverenja i potvrda nadležnih institucija,
 5. Kontrola izvedenih radova i isporučene opreme, mašina i mehanizacije,
 6. Izrada nalepnica i tabli za obeležavanje IPARD Investicija
 7. Zastupanje tokom završne kontrola Uprave za agrarna plaćanja na terenu.

 

Za sve radove i usluge koji potpadaju pod navedenu specifikaciju obezbeđujemo originalnu dokumentaciju kao i elektronsku verziju.

Za više informacija o konsultantskim uslugama za IPARD podsticaje možete pozvati na 060/367-0120 ili djordje.mirkovic@podsticaji.rs

UPZ: Subvencije za bušenje bunara i navodnjavanje do 80%

By | Mehanizacija i oprema, Oprema za navodnjavanje

Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je dva konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje
Prvi konkurs – NABAVKA NOVE OPREME ZA NAVODNjAVANjE

Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2021. godini može da ostvari:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

2) naučnoistraživačka organizacija: fakultet i institut,

3) ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija,

4) privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo,

5) preduzetnik,

6) zemljoradnička zadruga.

Podnosilac prijave pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2021. godini, može da ostvari ako je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu i ako je upisao u Registar parcele na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje.

Podnosilac prijave pravo na sredstva može da ostvari ako za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu i kod drugih organa i institucija.

Podnosilac prijave može da ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje ako podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na nabavljenu opremu minimalne vrednosti 40.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

V) IZNOS SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA

Iznos sredstava koji se odobrava je do 60% vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje bez uračunatog poreza na dodatu vrednost na koju se odnosi prijava i koja se smatra prihvatljivim investicionim ulaganjem u smislu ovog konkursa.

Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po podnetoj prijavi iznosi 3.000.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa danom 24.05.2021. godine.

 

Drugi konkurs – ISKOP/BUŠENjE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNjAVANjA

Sredstva za realizaciju radova na iskopu/bušenju bunara u funkciji navodnjavanja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 4.000.000 dinara i u visini učešća do 80% po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Podnosilac prijave pravo na korišćenje sredstava za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja može da ostvari ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar u aktivnom statusu, ako je upisao u Registar parcelu koja je zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njiva, vrt, voćnjak, vinograd, livada, pašnjak i trstik) na kojoj se treba da se vrši iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i vlasnik je te parcele.

Podnosilac prijave pravo na korišćenje sredstava za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja može da ostvari ako za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu i kod drugih organa i institucija.

Podnosilac prijave može da ostvari pravo na sredstva za iskop bušenje bunara ako podnese jednu prijavu koja se odnosi na iskop/bušenje jednog bunara u funkciji navodnjavanja.

V) IZNOS SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA

Iznos sredstava koji se odobrava je do 80% vrednosti po dužnom metru iskopa/bušenja bunara, odnosno do 3.000 dinara po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 180.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa danom 24.05.2021. godine.

APV: Subvencije do 70% za preradu mleka i mesa

By | AP Vojvodina, Prerada i marketing

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.

Predmet konkursa je sufinansiranje potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka.

Za realizaciju konkursa predviđen je ukupan iznos do 15.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 % od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: žene preduzetnice i žene osnivačice pravnog lica, preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: žene preduzetnike i pravna lica, preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 400.000,00 dinara.

Sufinansiraće se sledeće investicije:

Sektor mleko:

 1. Nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od
  mleka
 2. Nabavka opreme za čišćenje, pranje, dezinfekciju (sterilizaciju) objekta, opreme,
  alata,uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
 3. Nabavka laboratorijske opreme(bez staklenog pribora) za internu upotrebu kao deo
  prerađivačkog pogona

Sektor Meso:

 1. Nabavka opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova
 2. Nabavka opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu
  sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi
 3. Nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i
  usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa
 4. Nabavka opreme i uređaji za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa
 5. Nabavka laboratorijske opreme(bez staklenog pribora) za internu upotrebu kao deo
  prerađivačkog pogona
 6. Nabavka opreme za čišćenje, pranje, dezinfekciju (sterilizaciju) objekta, opreme,
  alata,uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu proizvodnje (prerada mesa ili prerada mleka).

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
 2. pravno lice: – privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.
 3. zemljoradnička zadruga i složena zadruga nosilac RPG.

Specifični uslovi za učešće na konkursu:

Za preradu mleka:

poljoprivredna gazdinstva koja nedeljno prerade maksimalno 5.000 litara sirovog mleka, odnosno godišnje maksimalno 250.000,00 litara
poljoprivredna gazdinstva moraju imati ODOBREN OBJEKAT u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla“ („Službeni glasnik RS“, broj 111/17).

Za preradu mesa:

poljoprivredna gazdinstva koja nedeljno prerade maksimum 2000 kilograma, odnosno godišnje maksimalno 100.000 kilograma proizvoda od mesa
poljoprivredna gazdinstva moraju imati ODOBREN OBJEKAT u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla“ („Službeni glasnik RS“, broj 111/17).

Konkurs je otvoren do 23.04.2021. godine.

Kompletan tekst konkursa i ostalu dokumentaciju, možete preuzeti u prilogu klikom na ikone ispod

Konkurs-za-preradu-mesa-i-mleka-u-APV-2021
Pravilnik-za-konkurs-meso-i-mleko-u-APV-2021
Prijava-na-konkurs-za-preradu-mesa-i-mleka-u-APV-2021

 

Podsticaj za priključne mašine za biljnu proizvodnju

APV: Bespovratna sredstva za mehanizaciju i opremu u 2021. godini

By | Mehanizacija i oprema, Priključne mašine i oprema za biljnu proizvodnju

Cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu dodele bespovratnih sredstava za opremu i mehanizaciju.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 100.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje i
jednu podtačku

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za investicije u Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i to:

 1. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda;
 2. Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;
 3. Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda;
 4. Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta;
 5. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva;
 6. Mašine za sadnju (priključne sejalice/sadilice za setvu/sadnju povrća i cveća);
 7. Mašine za zaštitu bilja (11.1. Atomizeri; 11.2. Traktorske prskalice)

U Sektoru ostali usevi (žitarice, industrijsko, krmno bilje, začinsko bilje i drugo):

 1. Mašine za dopunsku obradu zemljišta (kultivatori, gruberi, podrivači, setvospremači,
  drljače, rotositnilice, rotofreze, valjkovi za poslesetvenu obradu zemljišta,
  međuredni kultivatori);
 2. Mašine za đubrenje zemljišta (rasipač mineralnog đubriva);
 3. Mašine za setvu (sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno krmnog bilja);
 4. Mašine za transport (prikolice);

Za nabavku mehanizacije i opreme(linija za čišćenje i pranje proizvoda, linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda, za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta, za ubiranje odnosno skidanje useva i atomizere) maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 700.000,00 dinara, odnosno do 770.000,00 dinara, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

Za nabavku opreme za pakovanje i obeležavanje proizvoda, maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 800.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 880.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

Za nabavku mehanizacije i opreme( drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta(sečke i tarupi), mašine za sadnju, dopunsku obradu zemljišta, setvu, transport i traktorske prskalice), maksimalni izbos bespovratnih sredstava je do 500.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 550.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– zemljoradnička zadruga i složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podsticaji se ostvaruju za investicije u sledećim sektorima:

 1. Sektor voće
 2. Sektor grožđe
 3. Sektor povrće (uključujući pečurke)
 4. Sektor cveće
 5. Sektor ostali usevi(žitarice, industrijsko, krmno bilje, začinsko bilje i drugo).

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 29.04.2021. godine.

Kompletan tekst konkursa i ostalu neophodnu dokumentaciju, možete preuzeti klikom na ikone ispod

Konkurs za opremu i mehanizaciju u APV 2021 Pravilnik za mehanizaciju i opremu u APV Prijava-na-konkurs-za-mehanizaciju-i-opremu-u-APV Zahtev-za-isplatu-i-izveštaj-o-namenskom-utrošku-sredstava