All Posts By

Podsticaji.rs

IPARD novi konkurs vredan 4,7 milijarde RSD za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Mera 1)

By | IPARD, Primarna proizvodnja M1 | No Comments

Otvara se IPARD konkurs vredan 4,7 milijarde dinara

Uskoro novi konkurs iz mere koja se odnosi na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Mera 1) – izgradnju i opremanje farmi, hladnjača, objekata za skladištenje, opremanje voćnjaka, izgradnju i opremanje plastenika, staklenika…Novi IPARD pravilnici privode se kraju pa će, očekuje se, šesti javni poziv iz ovog programa biti raspisan za desetak dana.

Ovim pozivom obuhvaćena je i nabavka traktora i poljoprivredne mehanizacije. Kako se navodi na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, ukupno za sve investicije na ovom konkursu, četrvtom po redu iz Mere 1, opredeljene su 4.745.456.547 dinara. Korisnik može podneti zahtev za podršku bez obzira na ukupnu vrednost investicije, najniži iznos povraćaja iz IPARD fonda u ovoj meri je 10.000 evra, a najveći milion evra. Nakon ovog javnog poziva biće otvoren i poziv koji se odnosi na Meru 3 – preradu poljoprivrednih proizvoda. On će vredeti 3.636.926.020 dinara.

Pripremi novih pravilnika prethodile su izmene IPARD programa, krovnog dokumenta za ovaj instrument finansijske pomoći Evropske unije Srbiji i njenoj poljoprivredi. Nakon izmene iz decembra 2018, koja je podrazumevala alokaciju novca iz neakreditovanih mera na meru koja se odnosi na preradu poljoprivrednih proizvoda, usledila je i treća izmena IPARD programa u ovoj godini.

Menjala se lista prihvatljivih troškova i ubačeni su novi sektori – jaja i grožđe. Dakle, prvi put na IPARD-u će moći da konkurišu i živinari i vinogradari, odnosno vinari. Kada je o javnom pozivu koji se uskoro očekuje reč (poziv iz Mere 1), u sektoru jaja moći će da konkurišu oni koji imaju kapacitet objekta za smeštaj koka nosilja od 5.000 do 200.000 po objektu, ali i oni sa preko 200.000. Ko ima kapacitet objekta do 200.000 kokošaka može da konkuriše za sve investicije definnisane listom prihvatljivih troškova. Oni sa preko 200.000 moći će da zemene kavaze i adaptiraju objekte, u skladu sa novim EU propisima.

Za proizvođače grožđa najvažniji uslov je da budu upisani u vinogradarski registar, kao i da na kraju investicije imaju pod vinogradima od dva do 100 hektara. Novi pravilnik ide na ruku i povrtarima. Naime, do sada su u Meri 1 mogli da konkurišu proizvođači koji su imali do 50 hektara, a sada je ta granica pomerena na 100 hektara.

Važno je napomenuti da će, skladno novom pravilniku, svi kojima su u prethodnim pozivima iz Mere 1 isplaćene pare ili koji su odbijeni, moći da podnesu zahtev u nekom od narednih poziva.

Obzirom da će Javni poziv uskoro biti objavljen, najvažnije je da donesete odluku o sprovođenju svojih investicija. Prolaženje kroz IPARD procedure nije jednostavno, ali nije ni neizvodljivo. Najvažnije je naglasiti da se za razliku od nacionalnih mera MPŠV, morate ozbiljnije pripremiti, odnosno uskladiti svoje poljoprivredno gazdinstvo sa onim što IPARD zahteva. Kako bi ste ispoštovali neophodne minimalne procedure, najbolje je da se dobro informišete o tome šta treba da uradite pre podnošenja prijave na IPARD , kako izgledaju pripreme za terenske kontrole i šta da radite prilikom odobravanja i isplate investicije od strane Uprave za agrarna plaćanja.

AP Vojvodina: Podsticaji za proizvodnju piva

By | AP Vojvodin, Prerada | No Comments

Cilj ovog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za proizvodnju piva.

Za realizaciju Konkursa za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini predviđeno je ukupno 20.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i

koja se nalaze u aktivnom statusu,i to:

 1. Preduzetnik – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 2. Pravno lice – registrovano poljoprivredno gazdinstvo

 

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 01.10.2019. godine.

Sve detalje vezano za ovaj konkurs, možete pronaći klikom na naslov ispod

Podsticaj za proizvodnju piva

RS: Konkurs za podsticanje programa sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja u 2019. godini

By | Biljna proizvodnja, Voćarstvo i Vinogradarstvo | No Comments

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja objavila je  Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2019. godinu, kojim se uređuje podrška programima koji se odnose na programe sertifikacije i klonske selekcije za odobrene programe podnosiocima prijave za realizaciju tih programa, i to za:

 1. pripremu terena i izgradnju i montažu mrežanika i/ili staklenika sa opremom za čuvanje i umnožavanje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, inicijalnih (primarnih) biljaka, odnosno biljaka predosnovne i osnovne kategorije i obavljanje aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kupovinu opreme, reagenasa i indikator biljaka za njihovo testiranje i retestiranje i obavljanja tih aktivnosti,
 2. jednu ili više faza klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, podrazumevajući i analize na prisustvo regulisanih štetnih organizama, odnosno obavljanje aktivnosti na zdravstvenoj (fitosanitarnoj) selekciji i genetičkoj selekciji (masovna pozitivna i/ili negativna klonska selekcija za podloge i domaće stvorene sorte, individualna klonska selekcija: predklonska selekcija, selekcija kandidat klonova i završno ispitivanje klonova

Pravo na korišćenje podsticaja za sertifikaciju i klonsku selekciju, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju ima pravno lice i preduzetnik upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu, i da je upisan u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja sadnog materijala, kao i da ispunjavaju uslove u pogledu sprovđenja sertifikacije u skladu sa posebnim propisima kojim se uređuje ova oblast.

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje ispituje posebna Komisija, koja utvrđuje rang listu podnosilaca. Posle izvršene inspekcijske kontrole, rešenjem se utvrđuje pravo i zaključuje Ugovor o korišćenju podsticaja kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, a posebno obim aktivnosti, način njihovog izvršavanja i iznos podsticaja. Korisnik sredstava po realizaciji podsticaja, a najkasnije do 30. juna naredne godine dostavlja Ministarstvu Izveštaj o realizaciji, koji sadrži podatke kojima dokazuje da je sproveo sve planirane aktivnosti, kao i dokaze o namenskom korišćenju sredstava ostvarenih po osnovu podsticaja.

Podsticaji se isplaćuju iz dva dela i to 50% po potpisivanju Ugovora, dok se ostatak isplaćuje po oceni Izveštaja i to za maksimalan ukupan iznos do 10.000.000 dinara.  Troškovi i aktivnosti koji su predmet podsticaja mogu biti izvršeni od  01.01.2019. godine, pa do 31.03.2020. godine.

 

Prijava se podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja od 01.09.2019. do 30.09.2019. godine.

 

Zahtev za podsticaje, možete preuzeti klikom na ikone dole

Obrazac-zahteva-za-podsticaje-za-proizvedene-sadnice Obrazac-zahteva-za-maticne-zasade

RS: Konkurs za podsticaje – Seoski/ruralni turizam i stari zanati do 3.000.000rsd

By | Razno | No Comments

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisuje Konkurs o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini.

 Podsticaji obuhvataju investicije u:

– sektoru ruralnog turizma u kojem su prihvatljive investicije: ulaganje u izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu propisa kojim se uređuje turizam, odnosno ugostiteljstvo

– sektoru umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti u kojem su prihvatljive investicije Prihvatljive investicije: ulaganja u nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisima kojima se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata.

Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa propisima kojima se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju imaju:

 • fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • preduzetnik,
 • pravno lice -privredno društvo (mikro i malo pravno lice) i
 • zemljoradnička zadruga.

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini, podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti ukoliko je investicija realizovana u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u sektoru ruralnog turizma  je 3.000.000 dinara.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti je 500.000 dinara.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u okviru oba sektora je 3.000.000 dinara.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na Konkurs Ministarstvu poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Prijava se podnosi na Obrascu – Prijava za korišćenje podsticaja unapređenja ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godinu, koja je odštampana uz Pravilnik i ovaj Konkurs i čini njegov sastavni deo.

Prijave za korišćenje podsticaja, u skladu sa ovim Konkursom, podnose se do 27.09.2019. godine.

Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

Konkurs o uslovima i  načinu korišćenja  podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini”,

lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Kompletan Pravilnik, prijavu na konkurs i ostalu neophodnu dokumentaciju, možete preuzeti klikom na ikonu ispod.

 

Pravilnik-o-podsticajima-za-nepoljoprivredne-aktivnosti-na-selu

IPARD M1: Rang lista Treći javni poziv za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

By | IPARD, Primarna proizvodnja M1 | No Comments

Na osnovu člana 23. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Sl. glasnik RS“, br. 84/2017, 112/2017 i 78/2018), u daljem tekstu: Pravilnik, v.d. direktor Uprave za agrarna plaćanja utvrđuje sledeću,

R A N G     L I S T U

podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Trećem javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava,

broj 320-01-03-1/2018-07 od 22. oktobra 2018. godine

Zahtev za odobravanje projekta preko ovog Javnog poziva podnosio se od 1. novembra 2018. godine do 9. januara 2019. godine.
Po ovom Javnom pozivu opredeljena su bila sredstva u iznosu od 3.015.976.278,00 dinara.

Rang lista podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Trećem javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, broj 320-01-03-1/2018-07 od 22. oktobra 2018. godine (u daljem tekstu: Rang lista):

 

Redni broj Ime i prezime Broj bodova BPG Datum podnošenja zahteva Vreme podnošenja zahteva
1 Ivana Vrebalov 55,00 802611012280 09.01.2019. 14:07:00
2 Asim Hodžić 55,00 739995004481 09.01.2019. 15:05:00
3 „Pureberry“ DOO 45,00 791067015110 31.12.2018. 12:40:00
4 „STRELA“DOO 45,00 723304000546 31.12.2018. 16:36:00
5 Dragana Ilić 40,00 711306013953 29.12.2018. 13:05:01
6 Suzana Mitrović 40,00 803049000093 31.12.2018. 15:37:22
7 Nenad Mandić 40,00 741892026639 04.01.2019. 11:25:00
8 Snežana Korajkić 40,00 702790001891 04.01.2019. 15:25:45
9 Verica Vinčić 40,00 805106003000 05.01.2019. 10:39:49
10 Slavko Vukov 40,00 804606003041 06.01.2019. 19:48:56
11 Vladimir Ostojić 40,00 804266006651 07.01.2019. 15:17:50
12 Branislav Petričiveć 40,00 801950000675 09.01.2019. 11:55:00
13 Todor Panić 40,00 801895002853 09.01.2019. 13:47:00
14 Miloš Petrović 40,00 701742001207 09.01.2019. 13:49:50
15 Gordan Vejić 40,00 805041002447 09.01.2019. 16:53:33
16 Irena Ninčić 40,00 735108000816 09.01.2019. 19:01:17
17 Vladimir Marković 40,00 709093000113 09.01.2019. 22:21:14
18 „MILEŠEVKA SEDOBRO“ ZZ 35,00 735108000514 09.01.2019. 18:55:51
19 Sandra Vujović 30,00 791113013080 23.11.2018. 14:56:57
20 Vesna Mićić 30,00 725820000912 26.12.2018. 12:15:00
21 Mlađan Babić 30,00 709417000199 28.12.2018. 15:57:00
22 Kornel Vojčena 30,00 800619001154 28.12.2018. 19:06:06
23 Olivera Dukić 30,00 705675003340 31.12.2018. 11:00:00
24 Kristina Savić 30,00 791016010242 03.01.2019. 14:48:08
25 Kristijan Horvat Šamu 30,00 804541002763 06.01.2019. 19:47:32
26 Robert Dušnoki 30,00 804541000620 08.01.2019. 20:43:23
27 Arpad Mikloš 30,00 800643004516 09.01.2019. 10:41:00
28 Slobodan Terzić 30,00 709409000312 09.01.2019. 11:25:00
29 Ivana Lauš 30,00 746606020909 09.01.2019. 13:49:00
30 Saša Nikolov 30,00 714364002660 09.01.2019. 17:19:00
31 Lucija Rubežić 30,00 802824033366 09.01.2019. 17:22:00
32 Ronald Holo 30,00 803901000049 09.01.2019. 18:34:03
33 Maja Janković Došen 25,00 801658000113 30.11.2018. 9:46:00
34 Dragana Šupić 25,00 800767004364 29.12.2018. 12:48:27
35 „FERO FRUCTUS CO“ DOO 25,00 805084000268 02.01.2019. 14:16:27
36 „POLLINO AGRAR“ DOO 25,00 803316002068 04.01.2019. 13:05:00
37 „EXPERT STIL“DOO 25,00 724548011092 05.01.2019. 17:57:32
38 Ivan Mačković 25,00 804606002746 05.01.2019. 22:13:39
39 Aleksandar Vinčić 25,00 805106007863 09.01.2019. 11:34:26
40 Velibor Savić 25,00 804207002467 09.01.2019. 13:46:00
41 „VOĆE I BOBICE“ DOO 25,00 791113009105 09.01.2019. 14:15:00
42 „SOKOLICA“ DOO 25,00 735078025212 09.01.2018. 16:22:30
43 Vojin Stepančević 25,00 805106000770 09.01.2019. 16:52:35
44 „MODESTY FRUITS“ DOO 25,00 804401002086 09.01.2019. 17:16:14
45 Mikola Kopčanski 25,00 804789000764 09.01.2019. 18:20:23
46 Dražen Đoković 25,00 804819002492 09.01.2019. 18:21:43
47 Zoltan Muči 25,00 803685002190 09.01.2019. 18:31:31
48 Nebojša Radnić 25,00 804606000085 09.01.2019. 19:21:56
49 „FRIKOS“ DOO 20,00 720488001742 09.01.2019. 13:25:00
50 Dejan Vesić 15,00 720739001101 25.12.2018. 14:16:14
51 Norbert Rabata 15,00 803944003589 28.12.2018. 18:55:34
52 Nenad Vučić 15,00 717657009342 29.12.2018. 13:18:00
53 Nebojša Tomašević 15,00 791067010673 31.12.2018. 12:42:00
54 Dejan Krstić 15,00 802301001868 31.12.2018. 12:48:00
55 Filip Tirnanić 15,00 803138017676 31.12.2018. 16:26:00
56 Stefan Tirnanić 15,00 791067018747 31.12.2018. 16:32:00
57 Lehel Kermeš 15,00 804649000788 05.01.2019. 22:15:11
58 Imre Anitič 15,00 804649000109 08.01.2019. 11:43:59
59 Branislav Božinović 15,00 746479001900 08.01.2019. 11:45:00
60 Miroslav Katić 15,00 803995002512 08.01.2019. 14:06:00
61 Ivan Milutinović 15,00 746118000062 08.01.2019. 14:35:00
62 Marija Bonifart 15,00 801003000250 08.01.2019. 15:00:00
63 „ALIQUANTUM AGRO“ DOO 15,00 801747006818 08.01.2019. 23:22:50
64 Denis Đuričkov 15,00 802239003645 09.01.2019. 13:48:00
65 Dragan Novaković 15,00 741973003868 09.01.2019. 15:02:00
66 Fatime Leonhartsberger 15,00 801780002850 09.01.2019. 15:23:00
67 Novica Petković 15,00 710954000068 09.01.2019. 16:18:53
68 Sava Popov 15,00 802824021554 09.01.2019. 16:53:02
69 Dejan Rajić 15,00 731323000678 09.01.2019. 17:00:00
70 Stefan Perić 15,00 723738001178 09.01.2019. 17:55:24
71 Šandor Fišteš 15,00 802433002667 09.01.2019. 18:20:55
72 „AGROPROGRES“ DOO 15,00 725552004381 09.01.2019. 18:31:00
73 Milena Žutić 15,00 791113013412 09.01.2019. 18:34:24
74 Zoltan Feher 15,00 804681003304 09.01.2019. 19:14:42
75 Milutin Nikolić 10,00 740578000982 10.12.2018. 16:49:00
76 „MIODRAGOVIĆ PRODUKT“ DOO 10,00 703834001183 09.01.2019. 12:30:00
77 Zoltan Kiš 10,00 804045003340 09.01.2019. 16:52:03
78 Željko Vulević 10,00 804819002387 09.01.2019. 19:18:00
79 „APPLE ONE“ DOO 0,00 791067011963 16.11.2018. 15:54:28
80 Ljubomir Vujović 0,00 791091003495 22.11.2018. 16:09:00
81 „TERRA OPTIMA“ DOO 0,00 742228002236 05.12.2018. 9:50:00
82 „MAG AGRAR“ DOO 0,00 801747006621 11.12.2018. 11:15:00
83 Darko Ivković 0,00 802352001725 20.12.2018. 10:45:40
84 „RUMAPROMET“ DOO 0,00 803634008566 20.12.2018. 13:45:00
85 „BERRYLIFE“ DOO 0,00 709344007938 23.12.2018. 14:50:00
86 Tomislav Micić 0,00 791105003063 26.12.2018. 16:07:11
87 „DIMA“ DOO 0,00 709344008055 27.12.2018. 15:48:13
88 „NATURA MIA FRUIT“ DOO 0,00 720372001592 28.12.2018. 11:25:00
89 „ĆIRIĆ AGRO MĐŽ“ DOO 0,00 804738006048 28.12.2018. 14:56:52
90 Marin Gorjanac 0,00 803863000156 29.12.2018. 12:01:11
91 „AGROCROP FRESH“ DOO 0,00 802824044031 29.12.2018. 12:40:44
92 „AWISS“ DOO 0,00 791059000206 29.12.2018. 12:55:32
93 „HEMA“ DOO 0,00 792039001305 29.12.2018. 13:16:00
94 „GREEN ENERGY GROUP INT“ DOO 0,00 704300000755 29.12.2018. 13:25:04
95 „MAČAK M&D“ DOO 0,00 804266012589 29.12.2018. 13:29:04
96 „AKTI POINT“ DOO 0,00 791113012246 31.12.2018. 14:07:00
97 „NOVI TRADING NS“ DOO 0,00 802824012431 31.12.2018. 14:14:00
98 „ALTO TERRA“ DOO 0,00 744743001238 31.12.2018. 16:34:00
99 „FORMA-BM“ DOO 0,00 804428005280 02.01.2019. 14:11:36
100 „ROBINS“DOO 0,00 740624002059 02.01.2019. 14:14:42
101 „TIPON“ DOO 0,00 791091004416 02.01.2019. 14:18:42
102 „FAMILY APPLE“ DOO 0,00 791024005171 02.01.2019. 14:20:32
103 „POLSTAR“ DOO 0,00 804916003511 04.01.2019. 9:27:00
104 Radomir Dosković 0,00 735124000280 04.01.2019. 10:50:00
105 „PANTELIĆ“ DOO 0,00 719714012132 04.01.2019. 13:23:00
106 Tomislav Lukić 0,00 746606023088 04.01.2019. 14:31:30
107 Aleksandar Peinović 0,00 803936000029 04.01.2016. 16:43:12
108 „AIK NJEGOŠEVO“ DOO 0,00 800619000107 04.01.2019. 18:01:21
109 Živadin Urošević 0,00 746258001053 05.01.2019. 10:13:26
110 „SPASIĆ-FARM „DOO 0,00 744247000750 07.01.2019. 15:34:37
111 „DONERRA“ DOO 0,00 803634010706 08.01.2019. 13:58:00
112 „LABAGRO“ DOO 0,00 715336005260 08.01.2019. 14:30:00
113 „ŽITOPROMET-MLINPEK“ DOO 0,00 804428006694 08.01.2019. 14:46:04
114 Milan Aleksić 0,00 803251003308 08.01.2019. 14:46:58
115 Dragan Nikolić 0,00 715689009273 08.01.2019. 15:26:22
116 „VRANIĆ-FARM“ DOO 0,00 802786001482 09.01.2019. 10:00:00
117 „METAL-HEMIKO“ DOO 0,00 746606014909 09.01.2019. 10:40:00
118 „NIKOL“ DOO 0,00 746606024092 09.01.2019. 10:42:00
119 „DECO-INVEST“ DOO 0,00 802395002375 09.01.2019. 11:00:00
120 „MK&MK FRUIT COMPANY“ DOO 0,00 716154006547 09.01.2019. 13:35:00
121 „ALBA AGRAR“ DOO 0,00 804681009671 09.01.2019. 16:00:15
122 „NINKOV“ DOO 0,00 802131004721 09.01.2019. 16:05:00
123 Branislav Đurđević 0,00 803251002999 09.01.2019. 16:06:37
124 „EXTRA FARM“ DOO 0,00 801003017412 09.01.2019. 16:10:10
125 Tomo Simović 0,00 701700000296 09.01.2019. 16:54:06
126 „REMY TRADE“ DOO 0,00 804614004310 09.01.2019. 17:21:14
127 „BOŠKOVIĆ AGRAR“ DOO 0,00 803855002412 09.01.2019. 17:43:39
128 „KOKO FARMA“ DOO 0,00 803138015819 09.01.2019. 18:24:03
129 „HOLLO COMPANY“DOO 0,00 803901003137 09.01.2019. 18:36:44
130 „COOLFOOD“DOO 0,00 703664003210 09.01.2019. 18:40:33
131 Zoran Stanković 0,00 736279000528 09.01.2019. 19:16:00
132 „COSMOS FRUITS“ DOO 0,00 791024004213 09.01.2019. 22:23:00
133 „LIBERO“ DOO 0,00 803138012933 09.01.2019. 23:00:05
134 „DOLINA MORAVE“ DOO 0,00 791113008508 09.01.2019. 23:38:23

 

II

Ovu Rang listu objaviti na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

 

III

Podnosilac zahteva može izjaviti prigovor na ovu Rang listu u roku od pet dana od dana objavljivanja Rang liste na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

Nerazumljivi, neblagovremeni i prigovori izjavljeni od lica koja nisu podnosioci zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Trećem javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, broj 320-01-03-1/2018-07 od 22. oktobra 2018. godine, Uprava odbacuje bez razmatranja.

IV

             Direktor Uprave donosi rešenja kojim odobrava projekte.u skladu sa ovom Rang listom ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva.

Direktor Uprave donosi rešenja iz stava 1. do utroška sredstava koja su opredeljena članom 7. Javnog poziva, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 

U Beogradu, 09. avgust 2019. godine,

 

 

Broj: 320-01-03-1/2018-07

Datum: 09. avgust 2019. Godine                                                                                     V.D. Direktora     Biljana Petrović

kompletnu listu možete preuzeti klikom na ikonu ispod

Rang lista treci javni poziv M1

RS: Javni poziv za podsticaje namenjene preradi poljoprivrednih proizvoda do 5.000.000rsd

By | Prerada

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka, mesa, voća, povrća i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2019. godini.

Podsticaji obuhvataju program za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru:

 • mleka,
 • mesa,
 • vina,
 • piva i jakih alkoholnih pića,
 • voća i povrća.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 • preduzetnik
 • privredno društvo
 • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Pravo na podsticaj ostvaruje podnosilac, koji je između ostalog, u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara tekuće godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u periodu od

od 15. jula do 15. novembra 2019. godine

preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili

poštom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja

Bulevar kralja Aleksandra br. 84

11050 Beograd

U skladu sa posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Spisak područja sa otežanim uslovima u poljoprivredi možete dobiti klikom na ikonu ispod

Pravilnik-o-određivanju-područja-sa-otežanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara.

Po ovom Javnom pozivu opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 95.000.000 dinara.

Kompletan tekst Javnog poziva, spisak prihvatljivih investicija i zahtev za podsticaje možete preuzeti klikom na ikone ispod.

Javni-poziv-za-preradu-do-5-miliona Spisak-prihvatljivih-investicija Zahtev-za-podsticaje-za-preradu-preko-Javnog-poziva-MPŠV

RS: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2019 godini

By | Razno

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2019 godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije a naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom, upravnom okrugu i AP Kosovo i Metohija

 

Subjekti koji mogu biti podnosioci prijave na konkurs zajedno sa jedinicom lokalne samouprave

 1. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) 2017, 2018. i 2019. godine ( u daljem tekstu: novoformirane zadruge);
 2. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) do kraja 2016. godine ( u daljem tekstu: stare zadruge);
 3. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre), kao složene zadruge ( u daljem tekstu: složene zadruge).

 

Namena sredstava

Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje sledećih projektnih aktivnosti:

 1. Nabavku živih životinja od privrednih društava registrovanih za trgovinu na veliko životinjama za potrebe formiranja ili povećanja osnovnog stada, osim nabavke muških goveda.
 2. Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;
 3. Nabavku opreme za preradu mleka i mesa;
 4. Nabavku opreme i mehanizacije za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;
 5. Nabavku opreme i mehanizacije za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu i podizanje matičnih zasada;
 6. Nabavku opreme i mehanizacije za proizvodnju i preradu ukrasnog, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja;
 7. Nabavku opreme i mehanizacije za skladištenje i preradu žitarica;
 8. Nabavku opreme za pčelarstvo;
 9. Izgradnju montažnih objekata od prefabrikovanih elemenata i nabavku opreme za finalnu preradu poljoprivrednih proizvoda (samo za složene zadruge).

 

      Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

 1. Troškove nabavke građevinskog materijala i izvođenja građevinskih radova (osim za složene zadruge);
 2. Troškove overe ugovora kod javnog beležnika;
 3. Troškove za kupovinu polovne i reparirane opreme i materijala;
 4. Pokrivanje troškova dugovanja iz prethodnog perioda;
 5. Plaćanje putem kompenzacije i cesije;
 6. Novčane kazne i troškove parničnog postupka;
 7. Troškove bankarskih provizija, kredita, kursnih razlika;
 8. Kreditiranje trećih lica;
 9. Konsultantske i marketinške usluge;
 10. Troškove za prikupljanje dokumentacije za prijavu na konkurs;
 11. Troškove garancija i polise osiguranja;
 12. Troškove prevoza;
 13. Prometa između povezanih lica;
 14. Trajna obrtna sredstva;
 15. Troškove uvoza, carine, špedicije;
 16. Troškove zakupa i lizinga;
 17. Troškove amortizacije i održavanja.
 18. Troškove nabavke koncetrovane i kabaste stočne hrane.

 

Finansijski okvir

Maksimalan predviđen iznos bespovratnih sredstava:

 • Za novoformirane zadruge 7.500.000,00 dinara;
 • Za stare zadruge 15.000.000,00 dinara;
 • Za složene zadruge  60.000.000,00 dinara.

Svi traženi iznosi za realizaciju projekta uključuju i porez na dodatu vrednost.

Za više informacije o

 • Uslovima za učešće zadruga na Konkursu
 • Dokumentacija za prijavu
 • Izbor prijava

Kliknite na ikone ispod i preuzmite program i tekst konkursa

PROGRAM-2019 KONKURS-2019

                            

Trajanje Konkursa i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do 15.08.2019. godine. za novoformirane i stare zadruge, a za složene zadruge rok je do 01.09.2019. godine.

Sve neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija, šalje se preporučenom poštom na adresu:

Vlada Republike Srbije

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća

Bulevar Mihajla Pupina broj 2a

11070 Novi Beograd.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom

„Prijava na Konkurs –  sredstva za podsticaje zadruga u 2019. godini”, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijave koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati.

 

Dodatne informacije

Program i Obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća (www.mbprr.gov.rs) ili klikom na ikone ispod.

Obrazac-prijave-1-novoformirane-i-stare-zadruge Obrazac-prijave-2019-slozene zadruge

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: damir.taljai@mbprr.gov.rs  i na telefon broj: 011/31 17 633.

Javni poziv za nabavku mašina i opreme u primarnoj stočarskoj proizvodnji u 2019. godini

By | Mehanizacija i oprema, Oprema i izgradnja u stočarstvu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u 2019. godini.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 10. jula do 30. avgusta 2019. godine.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi(65%) utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Spisak marginalnih naselja(sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi), možete pronaći klikom na ikonu ispod

Pravilnik o odredjivanju podrucja sa otezanim uslovima rada u poljoprivredi

Za one koji nisu iz marginalnih područja, podsticaj je 50% od realizovane prihvatljive investicije bez PDV-a.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara, osim podsticaja za investicije u nabavku novih mašina i opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja za koje najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini iznosi 3.000.000 dinara.

Detalje možete pogledati na sledećim linkovima:

Bespovratna sredstva za nabavku opreme za pripremu i distribuciju stocne hrane Ministarstva poljoprivrede 2019 godine

Bespovratna sredstva za nabavku opreme za proizvodnju konzumnih jaja Ministarstva poljoprivrede 2019 godine

Bespovratna sredstva za nabavku opreme kojom se stiti dobrobit zivotinja Ministarstva poljoprivrede 2019 godina

Bespovratna podsticajna sredstva za opremu u pčelarstvu Ministarstva poljoprivrede 2019god.

Bespovratna sredstva za nabavku opreme za manipulaciju i distribuciju stajnjaka Ministarstva poljoprivrede 2019 godina

 

Kompletan tekst Javnog poziva i ostalu dokumentaciju, možete preuzeti klikom na ikone ispod.

Javni poziv za nabavku masina i opreme u primarnoj stocarskoj proizvodnji 2019 godina Spisak prihvatljivih investicija Zahtev za podsticaje u primarnoj stocarskoj proizvodnji 2019 godina

RS: Podsticaji za mlekomate i robote za mužu krava

By | Mehanizacija i oprema, Oprema i izgradnja u stočarstvu, Oprema za stočarstvo i pripremu hrane

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje

(Objavljeno u „Službenom glasniku RSˮ, broj 46 od 26. juna 2019. godine)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Pravo na podsticaje ostvaruje lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, i to:

 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog
 • preduzetnik i
 • privredno društvo

Preduzetnici i privredna društva ostvaruju pravo na podsticaje i ako su upisana u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre nisu:

 • registrovani da im je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • registrovani da su osuđivani zbog privrednog prestupa;
 • registrovani postupci likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje i ako:

 • je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 • u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;
 • nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Lica ostvaruju pravo na podsticaje ako su:

 • u potpunosti realizovali investiciju za koju podnose zahtev u periodu od 15. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
 • nemaju nerealizovanih investicija za koje su im odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuje poljoprivreda i podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
 • nemaju evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 • za investiciju za koju podnose zahtev ne koriste podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 • nisu primila bespovratna sredstva iz javnih sredstava za nabavku mlekomata, odnosno robota za mužu u prethodnoj ili tekućoj godini;
 • su izmirili dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
 • dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;
 • u Registru imaju prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju životinje);
 • na gazdinstvu imaju od 20 do 200 mlečnih krava;
 • po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje podsticaja u okviru ukupnih sredstava opredeljenih u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje.

 

Uz zahtev se dostavlja:

 1. račun za nabavku predmetne investicije sa serijskim brojem predmeta
 2. otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
 3. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;
 4. garantni list za izvršenu nabavku predmetne investicije;
 5. jedinstvenu carinsku ispravu, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
 6. kopiju rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova i uslova higijene hrane za predmetni mlekomat, odnosno posebnog odobrenja nadležnog organa da proizvođač neupakovano sirovo mleko može da prodaje i iz mlekomata koji ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisom o uslovima higijene hrane;
 7. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;
 8. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
 9. potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
 10. potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine.

Dokumentacija pod tačkom od 1–5, mora biti izdata u periodu od 15. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

 

Ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili privredno društvo, pored osnovne dokumentacije dostavlja i izvod iz Registra privrednih subjekata, kao i potvrde Agencije za privredne registre da:

 • nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;
 • nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;
 • da je prema podacima iz finansijskog izveštaja razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – za privredna društva.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.000.000 dinara.

Kompletan tekst pravilnika i zahtev za podsticaje možete preuzeti klikom na ikone ispod

Pravilnik za podsticaji u mlekomate i robote za muzu Zahtevzamlekomate
Podsticaji za izgradnju farmi

RS: Bespovratno do 3,500,000 rsd od Ministarstva poljoprivrede za izgradnju farmi i nabavku opreme za manipulaciju stajnjakom

By | Izgradnja farmi, Mehanizacija i oprema, Oprema i izgradnja u stočarstvu | No Comments

Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu stočarsku proizvodnju definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje.

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za izgradnju objekta za smeštaj:

 1. svinja,
 2. ovaca,
 3. koza
 4. goveda,
 5. živine,
 6. akvakulture

U pogledu uslova stočnog fonda i objekta, podnosilac zahteva mora da:

 1. U RPG -u ima prijavljen odgovarajući stočni fond(HID) i da na poljoprivrednom gazdinstvu ima
  • najviše 19 mlečnih krava i/ili
  • ako ima ukupni kapacitet objekta:
  • do najviše 19 goveda i/ili do
  • najviše 149 ovaca i koza i/ili do
  • najviše 29 krmača i/ili 99 tovnih svinja i/ili
  • od 1000 do 3.999 brojlera po turnusu i/ili do
  • najviše 100 tovnih ćurki po turnusu i/ili
  • najmanje 500 kg ribe.
 2. Ima objekat koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, s tim da ako je objekat predmet zakupa ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa;
 3. Ima objekat koji je predmet investicije upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

Podsticaj iznosi 50-65% cene bez PDV-a.

Iznos podsticaja zavisi od toga da li se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ne. Ukoliko se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području, iznos podsticaja je 65% od cene bez poreza.

Spisak marginalnih područja možete pronaći klikom na ikonu

Pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 2. preduzetnik
 3. privredno društvo
 4. zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar, kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu
 5. srednja škola.

 

Osnovni uslovi za ostvarivanje podsticaja su da podnosilac zahteva:

Propisano je da vrednost prihvatljive investicije koja je predmet zahteva bude veća od 100.000 dinara, dok iznos pojedinačnog računa treba da bude veći od 50.000 dinara i da je račun za svaku pojedinačnu investiciju veći od 50.000 dinara.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. juna do 15. oktobra tekuće godine.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3.500.000 dinara.

Pravilnik možete preuzeti u prilogu teksta klikom na ikone ispod

Pravilnik-o-podsticajima-za-izgradnju-hladnjača-i-farmi Dopuna-pravilnika-za-izgradnju-i-opremanje-objekata Izmena-pravilnika-o-podsticajima-za-izgradnju-i-opremanje-objekata Druga-izmena-i-dopuna-pravilnika-za-izgradnju-i-opremanje-objekata Spisak-prihvatljivih-investicija Zahtev za podsticaje za izgradnju i opremanje objekata