All Posts By

Podsticaji.rs

RS: Javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za primarnu biljnu proizvodnju u 2020. godini

By | Mehanizacija i oprema, Oprema za navodnjavanje, Plastenici i oprema za plastenike, Priključne mašine i oprema za biljnu proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini.

Podsticaji obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:

 1. primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru,
 2. primarnu proizvodnju voća i grožđa, proizvodnju povrća,
 3. cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja,
 4. primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja, obradu zemljišta,
 5. zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje, berbu i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda i
 6. navodnjavanje biljnih kultura.

Pravo na podsticaj ostvaruje podnosilac, koji je između ostalog, u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara 2020. godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Rok za podnošenje: od 1. juna do 15. juna 2020. godine

preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd,

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,

Za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 700.000.000 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u skladu sa ovim Javnim pozivom je 1.500.000 dinara.

Javni poziv za nabavku mehanizacije i opreme u biljnoj proizvodnji izmena-1-javni-poziv-primarna-biljna-2020 Spisak-prihvatljivih-investicija-u-mehanizaciju-i-opremu Zahtev za podsticaje u primarnoj biljnoj proizvodnji

Studija opravdanosti

By | Usluge

Studija opravdanosti je složen i kompleksan investicioni elaborat. Studijom opravdanosti određuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za izabrano rešenje, razrađeno idejnim projektom, na osnovu kojeg se donosi odluka o opravdanosti ulaganja i pokretanju postupka za izdavanje odobrenja za izgradnju.

Upravljanje investicionim projektima je kompleksan pristup, koji se sastoji iz četiri osnovne faze:

 • pripreme,
 • ocene,
 • izvođenja,
 • praćenja efekata.

Neophodno je uraditi par neophodnih studija, među kojima su:

 • predinvesticiona studija
 • investiciona studija-investicioni program
 • studija izvodljivosti

Predinvesticiona studija predstavlja istraživanje i analizu ključnih parametara kao osnove za ocenu valjanosti određene investicione  mogućnosti.

Sadržaj predinvesticione studije čini:

 • analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora
 • analiza tržišta
 • tehnološko-tehnička analiza
 • analiza lokacije
 • ekonomsko-finansijska analiza

Investicioni program je analitičko- dokumentaciona osnova za donošenje investicione odluke.

Ocena investicionog programa se sastoji iz:

 • ocena tržišno – finansijske efikasnosti projekta
 • ocena društveno-ekonomske efikasnosti projekta
 • ocena sa stanovišta rizika

Studija izvođenja se izrađuje samo za one investicione projekte koji su prihvaćeni za izvođenje. U odabiru projekta veliku ulogu svakako igraju metode za ocenu investicionih projekata. Ocena, selekcija i prihvatanje investicionog projekta se vrši na osnovu analize rentabiliteta, tj. projektovanja gotovinskog toka (anticipiranog priliva i odliva gotovine), pri čemu se teži maksimizaciji odnosa efekata i ulaganja.

Prihvatanje investicionog projekta se vrši na osnovu ispunjenja sledeća tri zahteva:

 • Pozitivna razlika efekata i ulaganja kao cilja projekta
 • Definisanje kriterijuma za izbor-mera vrednosti postavljenim ciljevima
 • Izbor metoda za ocenu efektivnosti investicionih ulaganja

U studiji se ispituju, odnosno analiziraju tehničko-tehnološka rešenja, organizacione potrebe i mogućnosti, uticaj na životnu sredinu, kadrovska pitanja, transferi tehnologije, finansijske potrebe i izvori finansiranja, ekonomska opravdanost i uticaj investicije na društvenu zajednicu (posledice na zapošljavanje, društveni proizvod, izvoz, supstituciju uvoza, ekonomsku nezavisnost, nacionalnu bezbednost itd.).

Kod velikih investicija poželjno je izvršiti ovako detaljnu analizu pre donošenja odluka koje imaju dalekosežni karakter. U principu, ona se radi kod najvećih investicija, koje sprovode velike kompanije.

U Srbiji pozitivnim propisima je utvrđena nadležnost resornog ministarstva za izdavanje građevinskih dozvola za objekte posebne namene i objekte koji se grade na posebnim lokacijama izrada studija opravdanosti je obavezna. Takođe je propisano koju dokumentaciju treba pripremiti za dobijanje građevinske dozvole.

Prethodna studija opravdanosti i studija opravdanosti      

Razlika između prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti je sledeća:

 • prethodna studija opravdanosti se vezuje za generalni projekat, i u njoj se razmatraju varijantna rešenja
 • studija opravdanosti se radi na osnovu idejnog projekta, kada je već izvršen izbor u postupku razmatranja alternativnih rešenja izvođenja investicije

Prethodnom studijom opravdanosti  utvrđuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za više varijanti rešenja koja su definisana generalnim projektom. Na osnovu ove studije može se doneti planski dokument, kao i odluka o opravdanosti ulaganja u prethodne radove planirane investicije, izradu idejnog projekta i izradu studije opravdanosti.

Studija opravdanosti

Studija opravdanosti je još složeniji investicioni elaborat. Studijom opravdanosti određuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za izabrano rešenje, razrađeno idejnim projektom, na osnovu kojeg se donosi odluka o opravdanosti ulaganja i pokretanju postupka za izdavanje odobrenja za izgradnju.

Osnov za izradu studije opravdanosti čine prethodni radovi i prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom. Studija opravdanosti obavezno sadrži i idejni projekat.

Obavezan (propisan) sadržaj i obim prethodne studije opravdanosti, kada se ona radi za potrebe dobijanja dozvole kod resornog ministarstva Republike Srbije je sledeći:

 1. Uvod
 2. Analiza postojećeg stanja
 3. Tržišni aspekt – analiza i projekcija
 4. Prikaz tehnološko-tehničkih rešenja u generalnom projektu
 5. Analiza nabavnog tržišta
 6. Prostorni aspekt
 7. Prethodna analiza uticaja na životnu sredinu
 8. Finansijsku analiza i ocena
 9. Društveno-ekonomska analiza i ocena
 10. Analiza osetljivosti i rizika investiranja
 11. Prethodna analiza izvora finansiranja i finansijskih obaveza
 12. Prethodna analiza organizacionih i kadrovskih mogućnosti
 13. Zaključak o prethodnoj studiji opravdanosti

Studija opravdanosti, koja se podnosi navedenom ministarstvu u Republici Srbiji za dobijanje odobrenja za izgradnju, obavezno sadrži:

 1. Podatke o naručiocu i autorima studije
 2. Uvod
 3. Ciljeve i svrhu investiranja
 4. Opis objekta
 5. Analizu razvojnih mogućnosti investitora
 6. Metodološke osnove izrade studije
 7. Tehničko-tehnološko rešenje u idejnom projektu
 8. Tržišne aspekte
 9. Prostorne aspekte
 10. Ekološke aspekte
 11. Ekonomske troškove
 12. Dobiti – koristi
 13. Finansijsku efikasnost sa ocenom rentabilnosti i likvidnosti
 14. Društveno-ekonomsku efikasnost
 15. Analizu osetljivosti i rizika investiranja
 16. Analizu izvora finansiranja, finansijskih obaveza i dinamike
 17. Analizu organizacionih i kadrovskih mogućnosti
 18. Zaključak o opravdanosti investicije

PODSTICAJI DOO je uradio studije opravdanosti radi procene investicionih radova u javnim preduzećima tako za potrebe privatnih investitora. Ukoliko imate pitanja pošaljite na kontakt@podsticaji.rs

Novi traktor

Subvencije za kupovinu novih traktora od Ministarstva poljoprivrede – produžen rok!

By | Mehanizacija i oprema, Nabavka novog traktora

Pravilnikom su propisani uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za kupovinu novog traktora, obrasci zahteva kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Podsticaj se ostvaruje na osnovu prihvatljivih troškova investicije za nabavku novog traktora snage motora do 60 kilovata (kW), sa standardnim delovima, uređajima i opremom uključujući pripadajuću traktorsku kabinu, koji se prvi put upotrebljava za izvođenje poljoprivrednih radova u primarnoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji, a koji je proizveden u Republici Srbiji ili čiji model dobavljač uvozi u rastavljenom stanju i sklapa na svojim proizvodnim linijama u Republici Srbiji pre dana objavljivanja javnog poziva za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i čija su gazdinstva u aktivnom statusu i to:

 1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 2. preduzetnik
 3. privredno društvo
 4. zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Investicija u nabavku novog traktora treba da je u potpunosti realizovana u periodu od 1. januara tekuće kalendarske godine za koju se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Podnosilac zahteva treba da ima u Registru poljoprivrednih gazdinstava upisane površine zemljišta pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura:

 • do 0,5 ha povrća, voća i cveća u zaštićenom prostoru;
 • do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća;
 • 2 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;
 • do 3 ha povrća (na otvorenom polju);
 • od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju);
 • do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja;
 • do 2 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja.

u zavisnosti od vrste stočarske proizvodnje proizvodnje ima:

 • do najviše 19 mlečnih krava,

odnosno ima ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to:

 • do najviše 19 goveda i/ili
 • do najviše 149 ovaca i koza i/ili
 • do najviše 29 krmača i/ili
 • do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili
 • do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili
 • do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu.

Iznos podsticaja

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za jednu kalendarsku godinu je 800.000 dinara.

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 6. januara do 30. juna 2020. godine.

Pravilnik, Javni poziv i zahtev, možete preuzeti klikom na ikone ispod.

Izmena-Javnog-poziva-za-traktore Javni-poziv-za-nabavku-novog-traktora-proizvedenog-u-RS-u-2020 Pravilnik-o-podsticajima-za-nabavku-novog-traktora-koji-se-proizvodi-u-RS Pravilnik-o-izmenama i dopunama za nabavku novog traktora Zahtev-za-nabavku-novog-traktora

Bodovna lista IPARD M1 peti javni poziv izgradnja i oprema

By | IPARD, Izgradnja hladnjača, Mehanizacija i oprema, Primarna proizvodnja M1

Na osnovu člana 23. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu
poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17, 112/17, 78/18 i 67/19) u daljem tekstu:
Pravilnik, v.d. direktor Uprave za agrarna plaćanja utvrđuje sledeću,

B O D O V N U L I S T U

podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Petom javnom pozivu
za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za ipard podsticaje za investicije u fizičku
imovinu poljoprivrednih gazdinstava,
broj 320-01-05-1/2019-07 od 24. septembra 2019. godine
I
Bodovna lista podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Petom javnom
pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za ipard podsticaje za investicije u fizičku
imovinu poljoprivrednih gazdinstava, broj 320-01-05-1/2019-07 od 24. septembra 2019. godine

(klikom na ikonu ispod preuzmite  bodovnu listu)

Bodovna lista peti javni poziv Mera 1
Nabavka novog traktora

Bodovna lista traktori za četvrti IPARD javni poziv

By | IPARD, Mehanizacija i oprema, Nabavka novog traktora, Primarna proizvodnja M1

Na osnovu člana 23. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17, 112/17, 78/18 i 67/19) u daljem tekstu: Pravilnik, v.d. direktor Uprave za agrarna plaćanja utvrđuje sledeću,

B O D O V N U L I S T U

podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Četvrtom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, broj 320-01-04-1/2019-07 od 24. septembra 2019. godine

I

Bodovna lista podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Četvrtom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, broj 320-01-04-1/2019-07 od
24. septembra 2019. godine (u daljem tekstu: Bodovna lista):

bodovna-lista-cetvrti-javni-poziv-m1

Investicioni program

By | Usluge

Investicioni program objašnjava i razradjuje poslovne ideje i ciljeve kompanije koji se nameravaju ostvariti određenim investicijama. Izrada investicionog programa vrši se u fazi planiranja i pripreme realizacije investicije, na osnovu ovog elaborata vrši se donošenje investicione odluke. U investicionom programu se sistematizuju podaci koji investitoru ukazuju na isplativost preduzimanja određenog investicionog ulaganja. Investicioni program je dokument koji služi za razgovor sa potencijalnim investitorima, fondovima i poslovnim bankama.

Investicioni program sadrži investiciono tehnicku dokumentaciju kojom se precizno razradjuje poslovna ideja, istražuje mogucnost njene realizacije na tržištu kao i potencijalni rizici i ogranicenja za njenu realizaciju.

Biznis plan i investicioni program se razlikuju po obimu, sadržaju i veličini investicije za koju se rade. Investicioni program se radi za veću predračunsku vrednost investicije, i u njemu je izvršena dublja i  složenija analiza.

Postoji više razlicitih metodologija pisanja investicionog programa. Mi je radimo po propisanoj metodologiji Fonda za razvoj Republike Srbije. Fond za razvoj je propisao osnovni sadržaj investicionog programa:

SADRŽAJ INVESTICIONOG PROGRAMA

1. OPIS PROJEKTA I SVRHA INVESTIRANjA
2. ANALIZA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI I SPOSOBNOSTI INVESTITORA
2.1. Opšta informacija o investitoru
2.2. Položaj na tržištu plasmana i nabavke
2.3. Investiciona aktivnost
2.4. Tehnička i kadrovska opremljenost
2.5. Ekonomsko-finansijski rezultati-poslovanje investitora
2.6. Konačna ocena razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora
3. ANALIZA TRŽIŠTA
3.1. Tržište prodaje (veličina tržišta, obim izvoza, uvoza i potrošnje, konkurencija,
distributivna mreža, cene)
3.2. Tržište nabavke (osnovne i pomoćne sirovine, kanali nabavke, najveći dobavljačidomaće tržište, uvoz)
4. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE OSNOVE
4.1. Asortiman i obim proizvodnje
4.2. Osnove tehnološkog procesa
4.3. Proračun kapaciteta i izbor opreme i alata
4.4. Materijalni bilans i normativ
4.5. Rešenje građevinskih objekata i instalacija (površina objekta)
4.6. Energija i fluidi
4.7. Plan radne snage
5. ANALIZA LOKACIJE
6. MERE ZAŠTITE
6.1. Mere zaštite čovekove okoline
6.2. Mere zaštite na radu
7. EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA
7.1. Obim i struktura investicionih ulaganja u osnovna sredstva
7.2. Obračun potrebnih obrtnih sredstava
7.3. Obračun troškova proizvodnje i formiranje ukupnog prihoda
7.3.1. Fiksni troškovi
7.3.2. Direktni troškovi
7.3.3. Bruto zarade
7.3.4. Porezi i doprinosi
7.3.5. Formiranje ukupnog prihoda (domaće tržište-izvoz)
7.4. Izvori finansiranja i obaveze prema izvorima
7.4.1. Izvori finansiranja
7.4.2. Obaveze prema izvorima finansiranja
7.5. Novčani tokovi Projekta
7.5.1. Dinamički plan bilansa uspeha
7.5.2. Finansijski tok projekta
7.5.3. Ekonomski tok projekta
8. FINANSIJSKO-TRŽIŠNA OCENA PROJEKTA
8.1. Statička ocena ekonomske efikasnosti projekta
8.1.1. Produktivnost projekta
8.1.2. Akumulativnost projekta
8.1.3. Ekonomičnost projekta
8.2. Dinamička ocena ekonomske efikasnosti projekta
8.2.1. Neto sadašnja vrednost
8.2.2. Interna stopa rentabilnosti
8.2.3. Vreme povraćaja uloženog kapitala
9. ANALIZA OSETLjIVOSTI
10. ZBIRNA OCENA

PODSTICAJI DOO  vrši izradu investicionih programa za razlicite investicione poduhvate: od izgradnje ili rekonstrukcije proizvodnih i/ili uslužnih objekata, nabavka nove opreme/mehanizacije /proizvodne linija, nove investicije (nova usluga/proizvod ), proširenje proizvodnje

PODSTICAJI DOO   kao autori investicionog programa pružamo uslugu odbrane projekta  pred poslovnom bankom klijenta ili Fondom za razvoj.

Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava Ambasade Republike Bugarske

By | Nove Investicije, Privreda

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske preko Ambasade Republike Bugarske u Beogradu objavljuje proceduru za prihvatanje i odabir predloga za projekte koji će se implementirati uz grant u okviru Zvanične razvojne pomoći Republike Bugarske, sa početnim rokom za pokretanje u 2021. godini.

Prihvatljivi budžet projekta:

Minimalni iznos projekta je 5 000 BGN / oko 2 500 EUR /.

Preporučeni maksimalni iznos projekta je:

• za projekte sa glavnom svrhom isporuke robe i / ili usluga – do 70 000 BGN / oko 35 000 evra /;

• za projekte sa glavnom svrhom izvođenja popravnih i / ili građevinskih aktivnosti – od 70 000 BGN do 270 000 BGN / oko 135 000 EUR /.

Sufinansiranje projektnih aktivnosti koje pruža podnosilac prijave smatraće se prednosti u evaluaciji, izboru i odobravanju projekata.

Rokovi implementacije i trajanje projekata:

Prijedlozi projekata moraju sadržavati indikativni datum početka implementacije projekta nakon 1. marta 2021. i najkasnije do 30. novembra 2021. godine.

Projekti moraju biti završeni najkasnije 31. decembra 2023. godine.

Kandidati koji ispunjavaju uslove:

• Potrošači primarnog i sekundarnog budžeta – pravna lica Republike Srbije;

• međunarodne i lokalne nevladine organizacije;

• Opštine i njihova udruženja;

• obrazovne, zdravstvene i socijalne institucije;

• međunarodne humanitarne organizacije;

• druge organizacije i udruženja koja nemaju političke ciljeve i učešća.

Potrebna dokumenta za prijavu:

Prijavni obrazac dostupan je na sledećem web sajtu na bugarskom i engleskom jeziku:

https://www.mfa.bg/bg/ministerstvo/dokumenti/satrudnichestvo-za-razvitie-humanitarna-pomosht– datoteka „ Application Form 2021 “.

Svi delovi prijavnog obrasca moraju biti propisno popunjeni na bugarskom i / ili engleskom jeziku.

U slučaju nedostataka koji ometaju ocenu predloga projekta, Ambasada Republike Bugarske u Beogradu može da zahteva dodatne informacije u kratkom roku. Ako takve informacije ne dostave u roku smatrat će se osnovama za odbacivanje predloga.

Metoda i rokovi za prijavu projekata: 

Prijedlozi projekata se šalju e-poštom na bugarski-ODA-Belgrade@mfa.bg

E-mail poruka mora da sadrži projekat / 1 / u word formatu / nije skeniran / i / 2 / u pdf formatu – skeniran s potpisom i pečatom.

Projekti treba da budu na bugarskom ili engleskom jeziku.

Projekti se prihvataju do 10. jula 2020. godine.

Zvanična objava konkursa se nalazi u prilogu teksta kao i na ovoj vezi

Poziv za podnošenje predloga projekata – Ambasada Republike Bugarske u Beogradu

Poziv za podnošenje predloga projekata - Ambasada Republike Bugarske u Beogradu

Jednokratna novčana pomoć poljoprivrednim gazdinstvima

By | Razno, Vesti i obaveštenja

Isplatu jednokratne novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19, vrši Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, na osnovu podataka iz evidencija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Registra poljoprivrednih gazdinstava i Veteriranrske baze.

Isplata se vrši direktno na namenski račun prijavljen u Registru poljoprivrednih gazdnistava, na osnovu stanja u navedenim evidencijama na dan 16.04.2020. godine i nije neophodno podnositi zahtev za ostvarivanje prava na ovaj vid podrške.

Visina pomoći je ograničena i maksimalni iznosi pomoći koje poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti iznosi:

1) 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;
2) 3.000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;
3) 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;
4) 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.

Isplata se vrši na osnovu donesene uredbe za pregled kliknite OVDE

Poklanjamo kalendar sa podsticajima za poljoprivredu

By | Razno, Vesti i obaveštenja

POKLANJAMO KALENDAR PODSTICAJA ZA POLJOPRIVREDU

Registrovanjem  na našu mail listu do 10.05.2020. poklanjamo elektronski  kalendar podsticaja za poljoprivredu!!! (registracija je besplatna)

 

OSTAVITE VAŠU EMAIL ADRESU
kako bi dobijali obaveštanja o subvencijama i podsticajima na mail

2,6 milijardi dinara finansijske podrške poljoprivrednim gazdinstvima

By | Krediti, Razno, Vesti i obaveštenja

16.04.2020. godine na sednici Vlade Srbije usvojene su Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije COVID-19, kao i Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima i Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19. Prema rečima ministra finansija Republike Srbije Siniše Malog, usvajanjem ovih uredbi zaokružen je Program ekonomskih mera za podršku privredi.

Preko Uprave za agrarna plaćanja našim poljoprivrednicima je od utorka naredne nedelje na raspolaganju 2,6 milijardi dinara za ublažavanje posledica krize koja je izazvana virusom korona.

Pravo na isplatu novčane pomoći u skladu sa Uredbom o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ima nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu. Pored opšteg uslova neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, ili da je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze) koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja. Pravo na novčanu pomoć imaju i vlasnici obeleženih i registrovanih košnice pčela, bili oni nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Visina jednokratne pomoć u apsolutnom novčanom iznosu određuje se po jedinici upisane površine, odnosno po grlu stoke ili broju košnica i to:

 • 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;
 • 3000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;
 • 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;
 • 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.

Za realizaciju ove uredbe utvrđena su sredstva od 1.150.000.000 dinara

Isplatu novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima vrši Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, na osnovu dostavljenih podataka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja.

Uredbom o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kroz subvencionisanje dela kamate olakšani je pristup korišćenju kredita, i to za:

 • razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovom uredbom;
 • razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
 • investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
 • nabavku hrane za životinje;
 • investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
 • likvidnost

Fizičko lice i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara, dok pravno lice kreditnu podršku ostvaruje pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara. Iznos kredita za likvidnost je do 3.000.000 dinara.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe utvrđena su u ukupnom iznosu 1.450.000.000 dinara.

Uredba-o-novchanoj-pomoci-poljoprivrednim-gazdinstvima-u-cilju-ublazhavanja-posledica-nastalih-usled-bolesti-covid-19 Uredba-o-finansijskoj-podrshci-poljoprivrednim-gazdinstvima-korishcenju-kredita-u-otezhanim-ekonomskim-usl