Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2023. godini

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.

Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini predviđeno je ukupno 200.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu.

PRILIKOM RAZMATRANjA PODNETIH PRIJAVA ZA OSTVARIVANjE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, NEĆE SE PRIZNAVATI INVESTICIJE I KUPLjENA OPREMA PRE DONOŠENjA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – nulta kontrola za investicije: Podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze i Podizanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju. Nultom kontrolom se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu.

Pravo na podsticaje za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.04.2022. godine i nisu ostvarivali pravo na podsticaje.

Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).

Uslovi:

 1. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini u mestu prebivališta podnosioca prijave ili u mestu susedne jedinice lokalne samouprave;
 2. datum prve registracije poljoprivrednog gazdinstva mora biti nakon 01.04.2022. godine;
 3. podnosilac prijave mora imati objekat za smeštaj životinja u vlasništu ili na period zakupa odnosno korišćenja, koji ne može biti kraći od šest godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka priplodnih grla i opremanje farmi);
 4. podnosilac prijave mora imati poljoprivredno zemljište u vlasništu ili na period zakupa odnosno korišćenja, koji ne može biti kraći od šest godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (plastenici, navodnjavanje i oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade);
 5. podnosilac prijave mora imati poljoprivredno zemljište u vlasništu ili na period zakupa odnosno korišćenja, koji ne može biti kraći od deset godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (podizanje višegodišnjih zasada i nabavka sistema za navodnjavanje u višegodišnjim zasadima);
 6. podnosilac prijave mora imati objekat u vlasništu ili na period zakupa odnosno korišćenja, koji ne može biti kraći od šest godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, nabavka linija za sortiranje i kalibriranje proizvoda i nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda);
 7. podnosilac prijave mora imati u vlasništvu životinje – ukoliko aplicira samo za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane u sektoru mleko i meso, nabavku mašina i opreme za rukovanje i transport stajnjaka u sektoru mleko i meso, nabavku opreme za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade);
 8. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje dospele do 31.12. 2022. godine;
 9. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, dospele do 31.12.2022. godine;
 10. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 11. podnosilac prijave u sektoru mleko, meso ili proizvodnja konzumnih jaja kome se odobre bespovratna sredstva, pre isplate bespovratnih sredstava, mora imati registrovan objekat za smeštaj životinja u skladu sa Pravilnikom o registraciji odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja, u vlasništu ili zakupu, na period koji ne može biti kraći od šest godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja. Rešenje mora da glasi na ime korisnika sredstava;
 12. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 13. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019);
 14. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
 15. podnosilac prijave ne sme ostvariti novčane pozajmice od dobavljača od kojeg nabavlja investiciju koja je predmet podsticaja;
 16. ukoliko je više podnosilaca prijave sa iste adrese prebivališta, prihvata se samo jedna prijava;
 17. podnosilac prijave, u prethodnom periodu, nije smeo ostvariti podsticaje po konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 18. sprovođenje prihvatljivih aktivnosti ne sme započeti pre donošenja odluke o dodeli sredstava.

Specifični uslovi

Specifični uslovi se primenjuju na kraju investicije.

1.1 Podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava:

Sektor mleka

 • Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 29 krava na kraju investicije;
  Nema posebnih kriterijuma za ulaganje u sektoru mleka za koze i ovce
  Kriterijumi se ne odnose na nabavku kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa: goveda, ovaca i koza.

Sektor mesa

 • Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 29 grla goveda i/ili 199 grla ovaca i/ili koza i/ili 29 grla krmača i/ili 199 tovnih svinja i/ili 999 ćuraka i/ili 299 gusaka i/ili 4.999 brojlera na kraju investicije.
  Kriterijumi se ne odnose na nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja koje se koriste za proizvodnju mesa.

Sektor voća

 • Poljoprivredna gazdinstva sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra;
  Poljoprivredna gazdinstva, registrovana u Registru proizvođača sadnog materijala voća, vinove loze i hmelja u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu („Službeni glasnik RS“ br. 18/05 i 30/10) sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra.

Sektor povrća

 • Poljoprivredna gazdinstva sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra.

Sektor jaja

Poljoprivredna gazdinstva sa ukupnim kapacitetom objekta za maksimalno 4.999 koka nosilja u eksploataciji na kraju investicije.

Sektor vinogradarstva

Poljoprivredna gazdinstva registrovana u Vinogradarskom registru u skladu sa Zakonom o vinu („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 93/12) sa najviše 1,99 ha vinograda na kraju investicije;
Poljoprivredna gazdinstva registrovana u Registru proizvođača voća, vinove loze i sadnog materijala hmelja u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu („Službeni glasnik RS“ br. 18/05 i 30/10) sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra.

Konkurs je otvoren do 10.04.2023. godine.

Oni koji žele da se prijave na Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini mogu to da učine do 24. aprila 2023. godine.

Potrebna dokumentacija:

 1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom;
 2. podnosilac prijave koji je aktivni korisnik AgroSens platfome u obrazac prijave unosi elektronsku adresu (e- mail) kojom je prijavljen na AgroSens platfomi;
 3. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta podnosioca zahteva;
 4. original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama i životinjama);
 5. dokaz o vlasništvu parcela na kojima se postavlja oprema ili overena fotokopija ugovora o zakupu ‒ koji ne može biti kraći od šest godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (plastenici, navodnjavanje i oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade)
 6. dokaz o vlasništvu parcela na kojima se podiže višegodišnji zasad ili overena fotokopija ugovora o zakupu koji ne može biti kraći od deset godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (višegodišnji zasadi)
 7. dokaz o vlasništvu životinja (matični list ili pasoš za životinje) ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane u sektoru mleko i meso, nabavku mašina i opreme za rukovanje i transport stajnjaka u sektoru mleko i meso kao i za nabavku opreme za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade);
 8. dokaz o vlasništvu objekta za držanje stoke ili overena fotokopija ugovora o zakupu objekta, ukoliko nije vlasnik objekta ‒ koji ne može biti kraći od šest godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka priplodnih grla i opremanje farmi)
 9. dokaz o vlasništvu objekta ili overena fotokopija ugovora o zakupu objekta, ukoliko nije vlasnik objekta ‒ koji ne može biti kraći od šest godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih (Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, nabavka linija za sortiranje i kalibriranje proizvoda i nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda);
 10. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) dospeloj do 31.12.2022. godine za podnosioca prijave;
 11. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama koje su dospele do 31.12.2022. godine za podnosioca prijave izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
 12. predračun sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazan iznos bez PDV-a, PDV i iznos sa PDV-om, pojedinačno za svaku stavku i ukupno i specifikacija opreme koja sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme ili identifikacione brojeve životinja (ukoliko se nabavka kvalitetnih priplodnih grla vrši od pravnih lica);
 13. kupoprodajni predugovor koji treba da sadrži identifikacione brojeve životinja (ukoliko se nabavka kvalitetnih priplodnih grla vrši od registrovanih poljoprivrednih proizvođača) overen kod notara;
 14. fotokopija diplome – samo ukoliko podnosilac prijave ima završen poljoprivredni, veterinarski ili tehnološki fakultet, svedočanstvo srednje poljoprivredne škole;
 15. poslovni plan ‒ ekonomska održivost projekta;
 16. izjave podnosioca prijave na obrazcu prijave – izjave 1.,2. i 3.
 17. izjava dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna do 01. septembra 2023. godine (za nabavku opreme, mehanizacije i priplodnih grla) odnosno do 15. novembra 2023. godine (za podizanje višegodišnjih zasada);
 18. Rešenje Uprave za veterinu da je objekat upisan u Registar objekata za uzgoj, držanje i promet životinja u skladu sa Pravilnikom o registraciji odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja, ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – nabavka priplodnih grla i opremanje farmi. Rešenje mora da glasi na ime korisnika sredstava. (Ukoliko podnosilac prijave ne poseduje rešenje u trenutku podnošenja prijave, rešenje će podneti najkasnije do isplate sredstava iz člana 16. stav 1. ovog Pravilnika).

 

Bespovratna sredstva isplaćuju se avansno 75% od ugovorenih sredstava nakon zaključenja ugovora.

Ostatak od 25% ugovorenih sredstava isplaćuje se nakon realizovane investicije iz poslovnog plana (uključujući i sopstveno učešće od 10% i PDV), nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu sledeću dokumentaciju:

 • zahtev za isplatu sa izveštajem o namenskom utrošku sredstava;
 • fiskalni račun ili fakturu (za dobavljače veleprodaje) sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazan iznos bez PDV-a, iznos PDV-a i iznos sa PDV-om, pojedinačno za svaku stavku i ukupno i specifikacija opreme koja sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme i serijski broj opreme (predračun i račun moraju biti isti u pogledu predmeta investicije),
 • otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
  dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke i nalog za prenos (plaćanje se vrši isključivo nalogom za prenos sa namenskog računa korisnika sredstava na račun prodavca);
 • fotokopiju ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
 • fotokopiju garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
 • jedinstvenu carinsku ispravu (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik – ne stariju od datuma potpisivanja ugovora);
 • original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (podaci o strukturi biljne proizvodnje ili životinjama – uneti u Registar poljoprivrednih gazdinstava nakon realizacije investicije)
  Ukoliko se vrši nabavka kvalitetnih priplodnih grla dostavlja se i:
 • kupoprodajni ugovor koji treba da sadrži identifikacione brojeve životinja (ukoliko se nabavka kvalitetnih priplodnih grla vrši od registrovanih poljoprivrednih proizvođača) overen kod notara,
 • fiskalni račun ili fakturu (za dobavljače veleprodaje) sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazana cena bez PDV-a, iznos PDV-a i cena sa PDV-om, pojedinačno za svaku stavku i ukupno i overen
 • spisak sa identifikacionim brojevima životinja (ukoliko se nabavka kvalitetnih priplodnih grla vrši od pravnih lica);
  pedigre;
  fotokopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja, overena od strane nadležne veterinarske ustanove.
  Konkurs je otvoren do 10.04.2023. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti:

putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA U AP VOJVODINI U 2023. GODINI”
lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova,
elektronskim putem – AgroSens platforma na način opisan u Upustvu o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa
Internet adresa sa kojeg organ upućuje stranci elektronska dokumenta po ovom konkursu je: marinela.zagorac@vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4430 od 13 do 15 časova.

Obrasci konkursa možete preuzeti OVDE

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs