Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za podizanje konkurentnosti u pčelarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini jeste unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku opreme i uređaja za preradu, pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda.

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo u AP Vojvodini u 2023. godini predviđen je ukupan iznos do 5.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po prijavi ne može biti veći od 300.000,00 dinara, odnosno 350.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi 30.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za:

-nabavka opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda:

topionici za vosak (parni, sunčani, električni) – posude za prečišćavanje voska, satne osnove, sterilizator voska i posude za sterilizaciju voska, kalupi za izradu satnih i matičnih osnova, dekristalizatori meda, pasterizatori za med, refratkometri, separatori meda, voska i matične mleči, pumpe za med, sušionici za polen, mlinovi za polen, oprema i uređaji za sušenje polena, elektronske vage i prateća oprema, agregati, pumpe razne (centrifugalne, zupčaste, monopumpe za guste mase), vrcaljke, filteri, odvajači vazduha (deaeratori), suvi i vazdušni prečistač, oprema i uređaji za odvajanje, sečenje, ljuštenje, mlevenje i pasiranje dodataka pčelinjim proizvodima, uređaji za koncentrisanje (uparivači razni, sa pripadajućom opremom, uređaji za reverznu osmozu i kriokoncentrisanje), uređaji za punjenje i doziranje naliva sa pripadajućom opremom, uređaji za odmeravanje i doziranje komponenti sa pripadajućom opremom.

-nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda:

duplikatori za med, sa ili bez mešača, električne pumpe i punilice za med, prohromska ambalaža za skladištenje pčelinjih proizvoda, plastična ambalaža za skladištenje pčelinjih proizvoda, automatski sto za pakovanje pčelinjih proizvoda, dozator za med, homogenizator, mešalica, oprema za skladištenje dodataka u med (polen, propolis, matična mleč, suvo voće, orašasti plodovi i dr.), vage, uređaji za pakovanje sa pripadajućom opremom, mašine za pakovanje transportnog (zbirnog) pakovanja i mašine za paletiziranje – paletizer, uređaji za pranje ambalaže razne, sa pripadajućom opremom, oprema za detekciju fizičkih i mehaničkih nečistoća – „X-ray” detektori, uređaji za zatvaranje ambalaže, ručni i automatski, sa odgovarajućom opremom, uređaji za etiketiranje, razni, uređaji za pripremu tehnološke i tehničke vode.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati oprema i pčelinja društva nabavljena pre 01.01.2023. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2023. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za više namena, do navedenog maksimalnog iznosa.

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u aktivnom su statusu i to:

fizičko lice:

 • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

pravno lice:

 • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 07.04.2023.godine.

Izmenjen je i rok za prijavljivanje na Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za podizanje konkurentnosti u pčelarstvu u AP Vojvodini u 2023. godini. Zainteresovani izmenom odluke mogu da konkurišu do 21. aprila 2023. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se podnosi na Konkurs:

 1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom i potpisanim izjavama podnosioca prijave, koje su u okviru obrasca;
 2. podnosilac prijave, koji je aktivni korisnik AgroSens platfome https://www.agrosens.rs, u obrazac prijave unosi elektronsku adresu (e- mail) kojom je prijavljen;
 3. fotokopija lične karte, ili očitana čipovana lična karta nosioca poljoprivrednog registrovanog gazdinstva, ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
  original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o životinjama, ne stariji od 30 dana);
 4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) dospeloj do 31.12.2022. godine za podnosioca prijave;
 5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama koje su dospele do 31.12.2022. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave u APV);
 6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i
 7. dokaz o izvršenom plaćanju), samo u slučaju da je podnosilac prijave zaključio ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
  predračun za investicije čija je vrednost veća od 200.000,00 dinara, sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazana: cena bez PDV-a, iznos PDV-a i cena sa PDV-om i specifikacija opreme koja sadrži
 8. osnovne karakteristike opreme (konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme);
 9. za investicije koje su već realizovane:a veće su vrednosti od 200.000,00 dinara: original faktura (za veleprodaje) ili fiskalni račun sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazana cena bez PDV-a, isnos PDV-a i cena sa PDV-om pojedinačno i specifikacija opreme koja sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu),
 • dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke i nalog za prenos (plaćanje se vrši isključivo nalogom za prenos sa namenskog računa korisnika sredstava na račun prodavca);
 • za investicije manje vrednosti od 200.000,00 dinara, koje su isplaćene gotovinski, podnosi samo fiskalni račun sa propratnim aktom dobavljača;
 • otpremnica za nabavku predmetne investicije;
 • fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
 • fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
 • jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01.2023. godine;
 • original lista nepokretnosti s podacima o vlasništvu objekta u kojem se realizuje investicija (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva);
 • ako podnosilac zahteva nije vlasnik objekta koji je predmet investicije uz zahtev dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta zaključen sa zakupodavcem, sa rokom važenja od najmanje šest godina od dana zaključivanja ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom, osim u slučajevima kada je vlasnik objekta koji su predmet investicije za koju se podnosi zahtev član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva podnosioca prijave;
 • fotokopija diplome – samo ukoliko podnosilac prijave ima završen poljoprivredni, veterinarski ili tehnološki fakultet, svedočanstvo srednje poljoprivredne škole;
 • potvrda o članstvu u zemljoradničkoj zadruzi;
 • kopija sertifikata za organsku proizvodnju ili sertifikat o zaštićenom geografskom poreklu;
 • izjave podnosioca prijave u okviru obrasca prijave;
 • izjave dobavljača da može izvršiti isporuku predmetne investicije najkasnije do 31.10.2023. godine.

Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica i preduzetnike:

 1. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 2. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 3. izvod iz finansijskog izveštaja iz kojeg proizilazi da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019);
 4. za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama.

NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti:

 • putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za podizanje konkuretnosti u pčelarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini ”
 • lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova,
 • elektronskim putem – AgroSens platfoma na način opisan u Uputstvu o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju sa Pokrajinskim sekretarijatom.

Internet adresa sa kojeg organ upućuje stranci elektronska dokumenta po ovom konkursu je: boban.orelj@vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4186 od 13 do 15 časova.

Kompletan tekst konkursa, pravilnik i prijavu na konkurs, možete preuzeti na linku:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ У ПЧЕЛАРСТВУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ