Na osnovu čl. 8. Zakona o budžetu RS za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 113/17), Zaključka Vlade RS 05 Broj: 401-968/2018 od 6. februara 2018. godine i radi realizacije Zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 24/15-4, sa izmenama i dopunama u skladu sa Zaključkom Vlade RS 05 Broj: 48-6875/2018 od 30. jula 2018. godine)

Fond za inovacionu delatnost objavljuje
Javni poziv za Program saradnje nauke i privrede (Collaborative Grant Scheme for R&D Organizations and Private Sector Enterprises)

Cilj Programa saradnje nauke i privrede je da unapredi industrijska istraživanja podstičući preduzeća iz privatnog sektora i javne naučnoistraživačke organizacije da sprovode zajedničke projekte iz oblasti istraživanja i razvoja sa idejom da kreiraju nove ili unaprede postojeće komercijalno isplative proizvode i usluge, kao i inovativne tehnologije sa značajnim uticajem na budući razvoj i tržišnim potencijalom.

Uslovi učešća u Programu

Podnosilac Prijave mora biti konzorcijum koji ispunjava sledeće kriterijume, kao što je opisano u Priručniku Programa saradnje nauke i privrede (Priručnik)

 • Glavni podnosilac Prijave iz konzorcijuma mora biti mikro, malo ili srednje privredno društvo u većinskom privatnom vlasništvu, osnovano u Srbiji u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, sa godišnjim poslovnim prihodom od najmanje 200,000 evra (u poslednjoj fiskalnoj godini, ili u tekućoj godini ukoliko je primenljivo) i mora biti profitabilno;
 • Konzorcijum mora uključivati najmanje jednu javnu naučnoistraživačku organizaciju kao Glavnog kopodnosioca Prijave, registrovanu i akreditovanu u Srbiji u skladu sa važećim zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti Republike Srbije, relevantnu za oblast industrije i tehnologiju koja je opisana u predloženom projektu;
 • Pored obaveznog Glavnog podnosioca i Glavnog kopodnosioca Prijave navedenih gore, konzorcijum može uključivati i druga mikro i mala privredna društva iz privatnog sektora i/ili naučnoistraživačke organizacije, kako domaće, tako i strane, i inovacione centre u Srbiji kao Kopodnosioce Prijave, dok god je njihovo angažovanje opravdano razvojnim potrebama Predloga Projekta;
 • Konzorcijum ne može imati više od pet (5) članova.

 

Zahtevi vezani za intelektualnu svojinu i know-how

Od članova konzorcijuma se zahteva da postignu opšti dogovor o vlasništvu nad intelektualnom svojinom i pravima i upotrebe pre nego što podnesu prijavu za ovaj program i prihvate sve opšte principe vezane za intelektualnu svojinu navedene u Priručniku i u Izjavi podnosioca Prijave.

 

Iznos finansiranja Program će pokriti maksimalno 70% ukupnih troškova za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave mikro ili malo preduzeće i maksimalno 60% ukupnih troškova projekta ako je Glavni podnosilac Prijave srednje preduzeće, s tim da finansiranje koje Fond obezbeđuje ne može biti veće od 300,000 evra po projektu. Najmanje 30% od ukupno Odobrenog Budžeta Projekta za mikro i mala preduzeća i 40% za srednja preduzeća mora biti obezbeđeno od strane Podnosioca Prijave iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kojih drugih programa finansiranja iz javnog sektora. 

Trajanje projekta u okviru Programa sufinansiranja inovacija može biti najviše do 2 godine.

Nepodobni podnosioci prijava za Program sufinansiranja inovacija:

 • Konzorcijum koji je finansiran kroz bilo koji od programa Fonda za inovacionu delatnost za iste ili slične aktivnosti;
 • Konzorcijum protiv kojeg se vodi postupak stečaja ili likvidacije u trenutku podnošenja prijave;
 • Konzorcijum kome je izrečena trajna ili privremena zabrana obavljanja poslovne delatnosti;
 • Konzorcijum koji nije izmirio sve obaveze po osnovu primenjivih poreza, doprinosa  i ostalih taksi, u skladu sa nacionalnim propisima;
 • Podnosilac prijave koji prijavljuje po treći put predlog projekta koji je suštinski isti, ili veoma sličan kao bilo koja dva prethodno prijavljena predloga projekta (tj. bazira se na suštinski istoj ili sličnoj inovativnoj tehnologiji, proizvodu ili usluzi i poslovnom planu);
 • Glavni podnosilac Prijave koji već sprovodi projekat u okviru Fondovog Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija ili Programa saradnje nauke i privrede u trenutku podnošenja prijave.

Dodela sredstava u okviru Programa saradnje nauke i privrede vrši se u skladu sa pravilima o dodeljivanju državne pomoći, kao što je predstavljeno u Pravilniku Fonda za inovacionu delatnost o pravilima državne pomoći i odgovarajućem zakonu kojim se uređuje državna pomoć.

Sredstva za realizaciju Programa saradnje nauke i privrede se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorije troškova:

 • Zarade (uključujući sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);
 • Oprema i materijal za istraživanje i razvoj;
 • Poslovni prostor i podrška poslovanju;
 • Usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;
 • Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;
 • Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije.

Porez na dodatu vrednost (PDV) nije dozvoljen trošak.

Kriterijumi procene koji će se koristiti za evaluaciju podobnih Prijava su:

 1. Kvalifikacije menadžmenta i ključnog osoblja i sposobnost konzorcijuma da realizuje projekat;
 2. Kvalitet i potencijal za saradnju članova konzorcijuma;
 3. Inovativna tehnologija, proizvod ili usluga; jasno određena i nesporna prava intelektualne svojine i njen potencijal;
 4. Jasna tržišna potreba, konkurentska (po mogućstvu globalna ili EU) pozicija i potencijal za komercijalizaciju;
 5. Nivo sufinansiranja, korišćenje sredstava i adekvatnost budžeta projekta (prednost će biti data Prijavama sa višim nivoom sufinansiranja)
 6. Kvalitetno razvijen organizacioni dizajn i sistem upravljanja projektom (uključujući jasne uloge, zaduženja, ovlašćenja i odgovornosti za sve članice konzorcijuma i kvalitetno osmišljen proces kontrole učinka i strategiju upravljanja rizikom)

Potrebna dokumentacija

Da bi se Prijava uzela u razmatranje, potrebno je da bude dostavljena kao kompletan, strukturirani paket dokumenata u okviru datog vremenskog roka za dostavljanje Prijava u elektronskom obliku kroz internet portal Fonda za inovacionu delatnost. Kompletan set neophodne dokumentacije je dostupan na internet portalu Fonda za inovacionu delatnost i portalu Programa sufinansiranja inovacija (http://www.inovacionifond.rs/cgs-o-programu/). Podnosioci Prijava su u obavezi da koriste predefinisane obrasce dokumenata za prijavu koje obezbeđuje Fond za inovacionu delatnost.

Da bi se prijavili za finansiranje Podnosilaci Prijave su u obavezi da podnesu sledeću dokumentaciju:

 1. Izjavu Podnosioca prijave za finansiranje;
 2. Poslovni plan;
 3. Budžet projekta;
 4. Prezentaciju  projekta;
 5. Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ –  ESQ);
 6. Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5);
 7. Finansijski izveštaji Glavnog podnosioca Prijave za prethodne 2 godine, gde je primenljivo.

Zbog međunarodnog dvostepenog procesa ocenjivanja projekta, podnesena dokumentacija predloga projekta mora biti na engleskom jeziku, osim u situacijama gde to nije primenljivo.

Moguće je podnošenje samo jedne prijave po javnom pozivu u svojstvu Glavnog podnosioca Prijave, dok isto preduzeće može učestvovati kao Kopodnosilac Prijave u drugim Prijavama. Ne postoje ograničenja po pitanju broja prijava u kojima naučnoistraživačka organizacija može učestvovati kao Glavni kopodnosilac Prijave, ali njena dostupnost mora biti jasno naglašena u predlogu projekta.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 28. decembar 2018. godine do 15 časova.

Nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene do isteka krajnjeg roka za dostavljanje prijava neće biti uzete u razmatranje.

Priručnik u kome su detaljno opisani uslovi Programa saradnje nauke i privrede i set neophodne dokumentacije možete naćo klikom na ikone ispod

Business_Plan Checklist Podnosioca.pdf Izjava podnosioca Prezentacija projekta Project_Budget.xls Upitnik za zaštitu životne sredine.pdf
Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs