REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Sektor za informisanje i medije

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br:13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), i Odluke ministra broj: 451-04-1/2018-04  od 12.01.2018. godine raspisuje

K O N K U R S za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije u 2018. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima.

Sredstva opredeljena  za ovaj konkurs iznose 58.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti za projekte namenjene internet medijima po projektu  iznosi  300.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  1.000.000,00  dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti za projekte namenjene radiju po projektu  iznosi  400.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  2.000.000,00  dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu ima:

  • izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;
  • pravno lice,
  • odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica kojima  je dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis), a čiji ukupan iznos u tekućoj i prethodne dve kalendarske godine prelazi 23.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik konkursa ne može da angažuje drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat umesto učesnika na konkursu.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

Ugovor će se zaključiti samo sa licem kome su dodeljena sredstva, a kome račun nije u blokadi u momentu zaključenja ugovora.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Opšti kriterijumi su:

1)  Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

Značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;  identifikovanih  i jasno definisanih potreba  ciljnih grupa; zastupljenosti  inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti  plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

Kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih  resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju  predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta  projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2)   Mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

Da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije).

Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi su:

1)  Obrada tema: očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika; promocija kulturnog nasleđa na teritoriji RS u kontekstu obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa 2018; unapređenje medijske pismenosti; natalitet i povećanje svesti pojedinca o značaju rađanja; programi namenjeni deci; prevencija vršnjačkog nasilja; unapređenje položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih, pripadnika LGBT populacije,  itd.; evropske integracije; korupcija; siromaštvo; govor mržnje;  migrantska kriza; rodna ravnopravnost; borba protiv trgovine ljudima; podizanje svesti javnosti o značaju medijskih sloboda, medijskog pluralizma i bezbednog rada novinara; multikulturalizam; obeležavanje sto godina od završetka Velikog rata.

Projekti koji se bave gore navedenim temama imaće prednost prilikom ocenjivanja projekata, ali učesnici u Konkursu mogu da predlože i druge teme kojima se unapređuje javni interes u oblasti javnog informisanja.

2) Mera u kojoj je  proizvedeni medijski sadržaj pristupačan osobama sa invaliditetom  (audio deskripcija, titl, prevod na znakovni jezik i dr.)

DOKUMENTACIJA

Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

  1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u šest primeraka:
  2. Popunjen predlog projekta, i
  3. Popunjen budžet projekta.

Obrazac se preuzima na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

  1. dozvola za emitovanje programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
  2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u;
  3. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja);
  4. izjava učesnika na konkursu da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja.

ROKOVI

Konkurs se raspisuje u periodu od 5. februara  do 8. marta 2018.godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine  pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije, novinarska i medijska udruženja,  prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja  u Registru udruženja.

Pozivaju se  medijski stručnjaci, zainteresovani za učešće u radu komisije, da  pisanim putem  predlože  svoje članstvo u komisiji.

Uz predlog za člana komisije dostavlja se  i njegova  kratka biografija.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Udruženja i pojedinci, predloge za člana komisije mogu poslati  u roku od 20  dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Blic“, Ministarstvu kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: „ Za učešće u radu komisije“.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave projekata na Konkurs slati isključivo poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije u 2018. godini Obrazac  1   (prijava  i tabela) sa jasnim nazivom podnosioca projekta, slati i u elektronskoj formi, na adresu: dragica.blagojevic@kultura.gov.rs

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671.

OBJAVLjIVANjE ODLUKE  O RASPODELI SREDSTAVA

Rešenje  o raspodeli sredstava  po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Bespovratna sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije u 2018. godini Izjava radio i internet Obrazac 1- Budzet projekta.xls
Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs