Category

Ostalo

Otkup merkantilnog kukuruza preko Robnih rezervi

By | Biljna proizvodnja, Ostalo, Razno

Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i SRPS.E.B3.516/1, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Cena merkantilnog kukuruza je 19,50 din./kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 50 tona, a maksimalna 100 tona.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

Direkcija će u zavisnosti od ponude merkantilnog kukuruza u otkupu, vršiti raspoređivanje ponuđenih količina u skladu sa potrebama i teritorijalnom rasporedu ovlašćenih skladištara.

Otkup merkantilnog kukuruza vršiće se sa fizičkim licima i ovlašćenim skladištarima Direkcije koji nemaju finansijskih dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Direkcijom.

Radi prijave za prodaju merkantilnog kukuruza zainteresovana registrovana poljoprivredna gazdinstva i ovlašćeni skladištari Direkcije, potrebno je na e-mail adresu otkup@rdrr.gov.rs dostave sledeća dokumenta:

registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva:

 • Obrazac broj 1 (popunjen i potpisan)
 • skeniranu ličnu kartu ili skeniranu očitanu ličnu kartu,
 • skeniran Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave.

ovlašćeni skladištari:

 • Obrazac broj 1 (popunjen i potpisan)
 • skeniran karton deponovanih potpisa, overen i datiran od strane banke, ne stariju od 15 dana.
 • skeniran Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave.

Kompletno obaveštenje i obrazac prijave, možete preuzeti klikon na ikone ispod:

Otkup kukuruza za Robne rezerve Obrazac broj 1

RS: Subvencije za promotivne aktivnosti u poljoprivredi

By | Ostalo, Razno

Pravilnik o korišćenju podsticaja za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju(,,Službeni glasnik RS”, broj 72 od 26. jula 2017. godine)

Podsticaji obuhvataju:

1) podsticaj za organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na teritoriji Republike Srbije;

Maksimalan iznos  podsticaja za ovu tačku 1. pod 1), 3) i 4) ukupno iznosi 300,000RSD a namenjeni su za nadoknadu troškova:
1) zakupa prostorije sa osnovnom tehničkom opremom za organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, radionica, tribina i predavanja;
2) angažovanja predavača sa odgovarajućim referencama vezanim za temu za koju drži predavanje; Maksimalan iznos samo za ovu tačku iznosi 40,000RSD
3) izrade i štampanja promotivnog i edukativnog materijala na temu koja je bila predmet naučno-stručnog skupa, seminara, radionice, tribine ili predavanja;
4) oglašavanja u štampanim i elektronskim medijima.

2) podsticaj za organizaciju privrednih manifestacija, sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na teritoriji Republike Srbije;

Maksimalan iznos  podsticaja za ovu tačku 2. od 1) do 5) ukupno iznosi 400,000RSD namenjeni su za nadoknadu troškova:
1) zakupa izlagačkog prostora sa osnovnom tehničkom opremom;
2) izgradnje, odnosno zakupa štanda;
3) zakupa bine, ozvučenja i osvetljenja;
4) štampanja promotivnog materijala;
5) oglašavanja u štampanim i elektronskim medijima.

3) podsticaj za učešće, odnosno izlaganje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u inostranstvu;

Maksimalan iznos  podsticaja za ovu tačku 3. pod 1) i 2) ukupno iznosi 500,000RSD namenjeni su za nadoknadu troškova:
1) zakupa izlagačkog prostora sa osnovnom tehničkom opremom;
2) izgradnje, odnosno zakupa štanda.

4) podsticaj za učešće, odnosno izlaganje sopstvenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji Republike Srbije.

Maksimalan iznos  podsticaja za ovu tačku 4. pod 1) i 2) ukupno 50,000RSD namenjeni su za nadoknadu troškova:
1) zakupa izlagačkog prostora sa osnovnom tehničkom opremom;
2) izgradnje, odnosno zakupa štanda

Pravo na podsticaje ostvaruje:

 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • preduzetnik;
 • pravno lice;
 • pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja;
 • jedinica lokalne samouprave;
 • obrazovna ustanova;
 • naučnoistraživačka ustanova.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 100% od vrednosti realizovanih troškova  umanjenih za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se od 1. aprila do 31. oktobra tekuće godine u Upravu za agrarna plaćanja.

Pravilnik možete preuzeti u prilogu teksta.

Pravilnik-za-podršku-promotivnim-aktivnostima-u-poljoprivredi Zahtev-za-podsticaje-promotivnim-aktivnostima-u-poljoprivredi

RS: Subvencije – Sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

By | Ostalo, Razno

Subvencionisanje uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

Subvencije za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvalitetea hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla propisane su pravilnikom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavljen u ,,Službenom glasniku RSˮ, broj 39/18 od 25. maja 2018. godine.

Subvencije za (podsticaji) mogu da se koriste ako se uvodi i sertifikuje:

 1. sistem upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu
 2. dobra poljoprivredna praksa prema GLOBALG.A.P. standardu
 3. sistem kvaliteta hrane prema HALAL standardu
 4. sistem kvaliteta hrane prema KOSHER standardu
 5. proizvodi dobijeni metodama organske proizvodnje
 6. proizvodi sa oznakom „srpski kvalitet”
 7. poljoprivredni i prehrambeni proizvodi sa oznakom geografskog porekla

Zahtev može da se podnese jedanput godišnje, od 1. marta do 31. oktobra tekuće godine Upravi za agrarna plaćanja.

Pravo na podsticaje imaju:

 1. Fizičko lice-nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
 2. Pravno lice i
 3. Preduzetnik

Podsticaj iznosi u maksimalno do 500.000 dinara.

Kompletan pravilnik i formular za prijavu, možete preuzeti u prilogu teksta.

Pravilnik-o-podsticajima-za-sertifikaciju-i-geografsko-poreklo Zahtev-za-podsticaje-za-sertifikaciju

RS: Pravilnik o podsticajima za elektrifikaciju polja

By | Mehanizacija i oprema, Oprema za navodnjavanje, Ostalo, Razno

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA ELEKTRIFIKACIJU POLjA

(objavljeno u „Službenom glasniku RSˮ, broj 25 od 12. marta 2020. godine)

Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije za elektrifikaciju polja:

 • nabavku kablova i ostale prateće opreme,
 • pripremu terena,
 • priključka na elektro mrežu.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 2. preduzetnik
 3. privredno društvo
 4. zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede -Uprava za agrarna plaćanja, raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 90% vrednosti prihvatljive investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara.

Kompletan tekst pravilnika, možete preuzeti klikom na ikonu ispod.

Pravilnik-o-podsticajima-za-elektrifikaciju-polja