Category

Vesti i obaveštenja

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021 godinu

By | Razno, Vesti i obaveštenja

Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2021. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu.

Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021 godini.

(Objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 159/20 od 30. decembra 2020. godine) možete preuzeti klikom na ikonu ispod.

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021 godinu

Otkup tržišnih viškova junadi

By | Razno, Vesti i obaveštenja

Vlada Republike Srbije je u cilju obezbeđivanja podrške proizvođačima tovne junadi, objavila Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Pravo na finansijsku podršku u skladu sa ovim Programom ima privredni subjekt- otkupljivač, koji obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla sa sedištem u Republici Srbiji i koji je izvršio otkup tržišnih viškova junadi od poljoprivrednih proizvođača u periodu od 5. septembra do 30. oktobra 2020. godine.

Finansijska podrška za otkup tržišnih viškova utvrđuje se u iznosu od 26 dinara po kilogramu žive mere za otkupljenu junad za klanje i preradu i to za grla minimalne težine 500 kilograma po ceni koja nije manja od 252 dinara po kilogramu.

Otkupljivači podnose zahtev za finansijsku podršku po osnovu ovog programa do 5. novembra 2020. godine.

Posredstvom privrednih subjekata za otkup tržišnih viškova tovnih junadi, poljoprivrednim proizvođačima je obezbeđen plasman utoveljenih junadi po ceni ne manjoj od 252 dinara po kilogramu. Takođe, za ista grla poljoprivredni proizvođači ostvaruju i podsticaj za tov junadi za koji se zahtevi podnose svake godine i to u periodu od 1. februrara 2021. godine do 31. jula 2021. godine.

uredba-tov-covid

Jednokratna novčana pomoć poljoprivrednim gazdinstvima

By | Razno, Vesti i obaveštenja

Isplatu jednokratne novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19, vrši Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, na osnovu podataka iz evidencija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Registra poljoprivrednih gazdinstava i Veteriranrske baze.

Isplata se vrši direktno na namenski račun prijavljen u Registru poljoprivrednih gazdnistava, na osnovu stanja u navedenim evidencijama na dan 16.04.2020. godine i nije neophodno podnositi zahtev za ostvarivanje prava na ovaj vid podrške.

Visina pomoći je ograničena i maksimalni iznosi pomoći koje poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti iznosi:

1) 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;
2) 3.000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;
3) 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;
4) 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.

Isplata se vrši na osnovu donesene uredbe za pregled kliknite OVDE

Poklanjamo kalendar sa podsticajima za poljoprivredu

By | Razno, Vesti i obaveštenja

POKLANJAMO KALENDAR PODSTICAJA ZA POLJOPRIVREDU

Registrovanjem  na našu mail listu do 10.05.2020. poklanjamo elektronski  kalendar podsticaja za poljoprivredu!!! (registracija je besplatna)

 

OSTAVITE VAŠU EMAIL ADRESU
kako bi dobijali obaveštanja o subvencijama i podsticajima na mail

2,6 milijardi dinara finansijske podrške poljoprivrednim gazdinstvima

By | Krediti, Razno, Vesti i obaveštenja

16.04.2020. godine na sednici Vlade Srbije usvojene su Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije COVID-19, kao i Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima i Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19. Prema rečima ministra finansija Republike Srbije Siniše Malog, usvajanjem ovih uredbi zaokružen je Program ekonomskih mera za podršku privredi.

Preko Uprave za agrarna plaćanja našim poljoprivrednicima je od utorka naredne nedelje na raspolaganju 2,6 milijardi dinara za ublažavanje posledica krize koja je izazvana virusom korona.

Pravo na isplatu novčane pomoći u skladu sa Uredbom o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ima nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu. Pored opšteg uslova neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, ili da je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze) koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja. Pravo na novčanu pomoć imaju i vlasnici obeleženih i registrovanih košnice pčela, bili oni nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Visina jednokratne pomoć u apsolutnom novčanom iznosu određuje se po jedinici upisane površine, odnosno po grlu stoke ili broju košnica i to:

 • 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;
 • 3000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;
 • 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;
 • 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.

Za realizaciju ove uredbe utvrđena su sredstva od 1.150.000.000 dinara

Isplatu novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima vrši Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, na osnovu dostavljenih podataka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja.

Uredbom o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kroz subvencionisanje dela kamate olakšani je pristup korišćenju kredita, i to za:

 • razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovom uredbom;
 • razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
 • investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
 • nabavku hrane za životinje;
 • investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
 • likvidnost

Fizičko lice i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara, dok pravno lice kreditnu podršku ostvaruje pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara. Iznos kredita za likvidnost je do 3.000.000 dinara.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe utvrđena su u ukupnom iznosu 1.450.000.000 dinara.

Uredba-o-novchanoj-pomoci-poljoprivrednim-gazdinstvima-u-cilju-ublazhavanja-posledica-nastalih-usled-bolesti-covid-19 Uredba-o-finansijskoj-podrshci-poljoprivrednim-gazdinstvima-korishcenju-kredita-u-otezhanim-ekonomskim-usl

Kvalifikovan elektronski potpis – čemu služi, kako se koristi i nabavlja?

By | Razno, Vesti i obaveštenja

Primenu kvalifikovanog elektronskog potpisa u Republici Srbiji omogućava Zakon o elektronskom potpisu Službeni glasnik RS”, broj 135 od 21. decembra 2004. Medjutim u potpunosti elektronsko poslovanje je omogućeno Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju „Službeni glasnik RS“, broj 94 od 19. oktobra 2017.

KVALIFIKOVAN ELEKTRONSKI POTPIS

Najednostavinije rečeno elektronski potpis je digitalna zamena za ručni potpis. Elektronskim potpisom moguće je potpisati dokumenat online ili direktno na računaru, gde je u izvornoj verziji i nastao. Tako potpisan dokument (faktura, ugovor, poreska prijava…) je validan i ima isto pravno dejstvo kao da je potpisan i pečatiran ručno na papiru.

On čini grupu podataka u elektronskom obliku, koji su pridruženi i logički povezani sa drugim digitalnim podacima sa ciljem da:

 • Potvrdi pravi identitet i autentičnost osobe koja potpisuje dokumente,
 • Utvrdi valjanost potpisanih podataka i obezbedi njihovu zaštitu prilikom prenosa,
 • Utvrdi tačnost elektronskih dokumenata kao i vremena potpisivanja
 • Onemogući poricanje odgovornosti na već potpisana dokumenta.

Napomena šta nije e-potpis:

 • nije skeniran ručni potpis, jer kao takav nije pouzdan, niti validan,
 • nije digitalna slika ručnog potpisa, već je online potpis.

Kvalifikovan elektronski serifikat i kvalifikovan e-potpis mogu koristiti:

 • ovlašćena fizička lica (od strane pravnog lica) da zastupaju pravno lice,
 • fizička lica.

NABAVKA I KORIŠĆENJE  KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA

Besplatno, elektronski potpis je moguće dobiti u MUP-u jer se lična karta sa čipom na sebi može koristiti za deponovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Za korišćenje elektronskog potpisa je potrebna kartica na koju je deponovan kvalifikovani elektronski sertifikat koji je izdalo neko od sertifikacionih tela u Republici Srbiji, čitač kartice i PIN kojim se sprečavaju eventualne zloupotrebe.

U ovom trenutku u Srbiji postoji 6 sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata. U nastavku je dat popis sertifikacionih tela:

 1. PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
 2. MUP RS
 3. POŠTA SRBIJE
 4. HALCOM
 5. E-SMART SYSTEMS DOO
 6. SERTIFIKACIONO TELO MINISTARSTVO ODBRANE 

Prilikom kupovine elektronskih sertifikate pored cene uzmite u obzir i period važenja elektronskog sertifikata. Osim na karticu, kvalifikovani elektronski sertifikat se može deponovati i na USB token, što je usluga koju su počeli da nude pojedina sertifikaciona tela. Troškovi njihovog izdavanja su nešto viši.

GDE SVE E-POTPIS MOŽE DA SE KORISTI

Kvalifikovan elektronski potpis je punovažan i primenljiv u pravnim, upravnim, sudskim i drugim poslovima i postupcima. U potpunosti može da zameni ručno overen i potpisan dokument (potpisom i pečatom).

Elektronski potpis završni račun obavezno mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Primeri za primenu elektronskog sertifikata:

portal E- porezi

Provera lokalnih poreza

E-potpisom mogu se potpisati fakture, ugovori,  poreske prijave, podnositi godišnji i periodični izveštaji, izvući poreske kartice, može se pristupiti portalu eUprava za korišćenje usluga državne uprave i još mnogo toga.

APV: Pokrajinska vlada privremeno obustavila izvršenje vojvođanskog budžeta

By | Razno, Vesti i obaveštenja

 

Zbog očekivanog pada prihoda budžeta AP Vojvodine zbog krize izazvane pandemijom zarazne bolesti kovid-19, Pokrajinska vlada donela je 7. aprila odluku da privremeno obustavi izvršenje pokrajinskog budžeta.

Pokrajinska vlada naložila je Pokrajinskom sekretarijatu za finansije da privremeno „a najduže na 45 dana od dana usvajanja ovog zaključka, obustavi izvršenja rashoda i izdataka svim korisnicima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine“, a potom se navode izuzeci od predviđenih mera.

Kako stvari stoje, odlukom da se privremeno obustavi izvršenje budžeta, najviše će pretrpeti vojvođanska poljoprivreda. Praktično, ovo znači da sve isplate po konkursima koje objavljuje Pokrajinska vlada staju, a najviše je novca iz vojvođanske kase odvajano za poljoprivredu i ruralni razvoj. Samo za mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela u Vojvodini, to jest za konkurse u okviru ove aktivnosti, koje raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, ove godine planirano je oko 630 miliona dinara.

Ovaj sekretarijat raspisao je već za 2020. godinu veliki broj konkursa i u okviru drugih aktivnosti, a neke odluke su donete ali isplate će sačekati da kriza izazvana virusom korona prođe.

Kako do dozvole za kretanje: Uputstvo za vlasnike stoke i pčelare

By | Razno, Vesti i obaveštenja

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja (radnim danima od 17:00 – 05:00 časova, vikendom od 15:00 – 05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju.

Internet adresa  za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je :

http://stocarstvo.registar-uzb.rs/

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je omogućilo poljoprivrednicima da sa bilo kog računara ili prenosivog uređaja podnesu zahtev za odobrenje kretanja. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova, odnosno od 15:00 do 05:00 časova vikendom. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke.

U navedenoj elektronskoj prijavi, neophodno je popuniti sva obavezna polja u cilju dobijanja dozvole za kretanje sa ciljem sprovođenja poslova u stočarstvu (muža domaćih životinja i radovi na pčelinjaku).

Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i potvrdu, čiji obrazac možete preuzeti klikom u prilogu teksta

Potvrda

Navedeno važno saopštenje Ministarstva Poljoprivrede je objavljeno na sledećem linku

http://www.minpolj.gov.rs/kako-do-dozvole-za-kretanje-uputstvo-za-vlasnike-stoke-i-pcelare/

Kako do dozvole za kretanje: Uputstvo za proizvođače voća i povrća

By | Razno, Vesti i obaveštenja

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanja (radnim danima od 17:00 – 05:00 časova, vikendom od 15:00 – 05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi

http://agromere.registar-uzb.rs/

odnosno na odgovarajući broj telefona, sa priloženog spiska, prema odseku odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17:00 do 05:00 časova, odnosno od 15:00 do 05:00 časova vikendom, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova, odnosno od 15:00 do 05:00 časova vikendom. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.

Spisak telefona na koje se može podneti prijava:

Okruzi: Južnobački, Srednjebanatski, Južnobanatski, Severnobanatski, Severnobački, Zapadnobački i Sremski – kontakt telefon 064/88-18-449

Okruzi: Grad Beograd, Podunavski, Braničevski, Šumadijski, Zaječarski, Borski, Pomoravski, Nišavski, Jablanički, Pčinjski, Toplički i Pirotski – kontakt telefon 064/88-18-486

Okruzi: Mačvanski, Moravički , Kolubarski, Zlatiborski, Rasinski i Raški – kontakt telefon 064/88–18–412.

Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i potvrdu, čiji obrazac možete preuzeti klikom u prilogu teksta

Potvrda

Navedeno važno saopštenje Ministarstva Poljoprivrede je objavljeno na sledećem linku

http://www.minpolj.gov.rs/kako-do-dozvole-za-kretanje-uputstvo-za-proizvodjace-voca-i-povrca/

RS: Odloženi rokovi u upravnim postupcima u toku vanrednog stanja (COVID-19)

By | Razno, Vesti i obaveštenja

U „Sl. glasniku RS“, broj 41/2020 objavljena je Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja, koja je stupila na snagu 24.03.2020. godine, i koju prenosimo u nastavku: „Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

UREDBU

o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

 

Član 1.

Ovom uredbom se propisuje postupanje u vezi primene rokova u upravnim postupcima u uslovima proglašenog vanrednog stanja.

Član 2.

Stranke u postupcima pred državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji, ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci.

Dostavljanja pismena u upravnom postupku i radnje obaveštavanja, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti, a koje su izvršene tokom vanrednog stanja, smatraće se, u smislu primene propisanih rokova, izvršenim kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja.

Član 3.

Rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

Propisani rokovi za izjavljivanje pravnog sredstva protiv usmenog rešenja nadležnog organa donetog u primeni hitnih mera radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 tokom vanrednog stanja, te za podnošenje zahteva za dostavljanje pismenog otpravka tog rešenja, počinju da teku od prestanka vanrednog stanja.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.“