Category

Usluge

Konsultantske usluge za prijavu na IPARD konkurs

By | Usluge

Usluga prijave za IPARD podsticaje i isplata odobrenih zahteva sastoji se od sledećih delova:

 1. Definisanje projekta u skladu sa IPARD pravilnikom.
 2. Izrada poslovnog plana u skladu sa zahtevima IPARD javnog poziva
 3. Priprema zahteva za davanje ponuda i provera ponuda (pomoć pri organizovanju tendera)
 4. Izrada i podnošenje Zahteva za odobravanje projekta
 5. Implementacije i upravljanje odobrenog projekta i realizacija investicije:
 6. Priprema, izrada i podnošenje Zahteva za odobravanje isplate IPARD podsticaja
 7. Lično prisustvo na kontrolama na terenu ( kontrole na licu mesta Uprave za agrarna plaćanja )

Definisanje projekta u skladu sa IPARD pravilnikom:

 1. Utvrđivanje ko je podnosioc, provera bodova i predlozi za unapređenje
 2. Određivanje prihvatljivih troškova investicija.
 3. Obračun iznosa IPARD podsticaja
 4. Provera dosadašnjih aktivnosti na projektu,
 5. Određivanje postojeće prihvatljive projektne dokumentacije,
 6. Analiza vrste i načina finansiranja projekta

Izrada poslovnog plana u skladu sa zahtevima IPARD javnog poziva:

 1. Presek tržišta i opis konkurencije,
 2. Izrada agroekonomskih kalkulacija u skladu sa metodologijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prema Pravilniku i u skladu sa Javnim pozivom,
 3. Elaboracija i detaljan opis delatnosti – sadašnje i buduće proizvodne delatnosti, lokaliteta, odgovarajućeg jednostavnog, odnosno složenog Poslovnog plana,
 4. Priprema podataka Poslovnog plana za banku za potrebe dodatnog finansiranja podnosioca.

Priprema zahteva za davanje ponuda i provera ponuda i provera ponuda (pomoć pri organizovanju tendera)

 1. Izrade pozivnih pisama za tendere, provera specifikacije opreme, mašina i mehanizacije, kao i forma predmera Izgradnje u skladu sa uslovima Pravilnika i Javnog poziva.
 2. Provera više od 40 obaveznih parametara svake ponude njeno uređenje do IPARD standarda za prihvatljive ponuda za nabavku predmetne opreme, mašina i mehanizacije kao i predračuna za izgradnju

Izrada i podnošenje Zahteva za odobravanje projekta u skladu sa IPARD pravilnikom i javnim pozivom

 1. Izrada liste dokumentacije potrebne za podnošenje zahteva
 2. Priprema izjava i obrazloženja kao dela predviđene dokumentacije za podnošenje Zahteva za odobravanje projekta,
 3. Provera podataka i popunjavanje obrazaca Zahteva za odobravanje projekta,
 4. Provera i kompletiranje dokumentacije dostavljene od strane Korisnika konsaltinga i podnošenje Zahteva podnosioca kod Uprave za agrarna plaćanja.

Implementacije i upravljanje odobrenog projekta i realizacija investicije:

 1. Upoznavanje podnosioca sa svim relevantnim pravima, obavezama i odgovornostima korisnika IPARD podsticaja pri realizaciji investicije,
 2. Priprema ugovora za dobavljače podnosioca da poštuju usvojeno IPARD rešenje kao i usvojene pravilnike u okviru njihovih delatnosti
 3. Upoznavanje dobavljača i nadzornih organa sa obavezama, pravilnicima i rizicima sprovođenja projekta,
 4. Izrada Izveštaja o stanju projekta na svakih 90 dana,
 5. Izrada Zahteva za izmenu odobrenog projekta.

Priprema, izrada i podnošenje Zahteva za odobravanje isplate IPARD podsticaja

 1. Usklađivanje dokumentacije tokom implementacije investicije
 2. Priprema dokumentacije potrebne za podnošenje Zahteva za odobravanje isplate,
 3. Provera računa izvođača, dobavljača kao i računovodstvenih dokumenata,
 4. Podrška ishođenju uverenja i potvrda nadležnih institucija,
 5. Kontrola izvedenih radova i isporučene opreme, mašina i mehanizacije,
 6. Izrada nalepnica i tabli za obeležavanje IPARD Investicija
 7. Zastupanje tokom završne kontrola Uprave za agrarna plaćanja na terenu.

 

Za sve radove i usluge koji potpadaju pod navedenu specifikaciju obezbeđujemo originalnu dokumentaciju kao i elektronsku verziju.

Za više informacija o konsultantskim uslugama za IPARD podsticaje možete pozvati na 060/367-0120 ili djordje.mirkovic@podsticaji.rs

Studija opravdanosti

By | Usluge

Studija opravdanosti je složen i kompleksan investicioni elaborat. Studijom opravdanosti određuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za izabrano rešenje, razrađeno idejnim projektom, na osnovu kojeg se donosi odluka o opravdanosti ulaganja i pokretanju postupka za izdavanje odobrenja za izgradnju.

Upravljanje investicionim projektima je kompleksan pristup, koji se sastoji iz četiri osnovne faze:

 • pripreme,
 • ocene,
 • izvođenja,
 • praćenja efekata.

Neophodno je uraditi par neophodnih studija, među kojima su:

 • predinvesticiona studija
 • investiciona studija-investicioni program
 • studija izvodljivosti

Predinvesticiona studija predstavlja istraživanje i analizu ključnih parametara kao osnove za ocenu valjanosti određene investicione  mogućnosti.

Sadržaj predinvesticione studije čini:

 • analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora
 • analiza tržišta
 • tehnološko-tehnička analiza
 • analiza lokacije
 • ekonomsko-finansijska analiza

Investicioni program je analitičko- dokumentaciona osnova za donošenje investicione odluke.

Ocena investicionog programa se sastoji iz:

 • ocena tržišno – finansijske efikasnosti projekta
 • ocena društveno-ekonomske efikasnosti projekta
 • ocena sa stanovišta rizika

Studija izvođenja se izrađuje samo za one investicione projekte koji su prihvaćeni za izvođenje. U odabiru projekta veliku ulogu svakako igraju metode za ocenu investicionih projekata. Ocena, selekcija i prihvatanje investicionog projekta se vrši na osnovu analize rentabiliteta, tj. projektovanja gotovinskog toka (anticipiranog priliva i odliva gotovine), pri čemu se teži maksimizaciji odnosa efekata i ulaganja.

Prihvatanje investicionog projekta se vrši na osnovu ispunjenja sledeća tri zahteva:

 • Pozitivna razlika efekata i ulaganja kao cilja projekta
 • Definisanje kriterijuma za izbor-mera vrednosti postavljenim ciljevima
 • Izbor metoda za ocenu efektivnosti investicionih ulaganja

U studiji se ispituju, odnosno analiziraju tehničko-tehnološka rešenja, organizacione potrebe i mogućnosti, uticaj na životnu sredinu, kadrovska pitanja, transferi tehnologije, finansijske potrebe i izvori finansiranja, ekonomska opravdanost i uticaj investicije na društvenu zajednicu (posledice na zapošljavanje, društveni proizvod, izvoz, supstituciju uvoza, ekonomsku nezavisnost, nacionalnu bezbednost itd.).

Kod velikih investicija poželjno je izvršiti ovako detaljnu analizu pre donošenja odluka koje imaju dalekosežni karakter. U principu, ona se radi kod najvećih investicija, koje sprovode velike kompanije.

U Srbiji pozitivnim propisima je utvrđena nadležnost resornog ministarstva za izdavanje građevinskih dozvola za objekte posebne namene i objekte koji se grade na posebnim lokacijama izrada studija opravdanosti je obavezna. Takođe je propisano koju dokumentaciju treba pripremiti za dobijanje građevinske dozvole.

Prethodna studija opravdanosti i studija opravdanosti      

Razlika između prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti je sledeća:

 • prethodna studija opravdanosti se vezuje za generalni projekat, i u njoj se razmatraju varijantna rešenja
 • studija opravdanosti se radi na osnovu idejnog projekta, kada je već izvršen izbor u postupku razmatranja alternativnih rešenja izvođenja investicije

Prethodnom studijom opravdanosti  utvrđuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za više varijanti rešenja koja su definisana generalnim projektom. Na osnovu ove studije može se doneti planski dokument, kao i odluka o opravdanosti ulaganja u prethodne radove planirane investicije, izradu idejnog projekta i izradu studije opravdanosti.

Studija opravdanosti

Studija opravdanosti je još složeniji investicioni elaborat. Studijom opravdanosti određuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za izabrano rešenje, razrađeno idejnim projektom, na osnovu kojeg se donosi odluka o opravdanosti ulaganja i pokretanju postupka za izdavanje odobrenja za izgradnju.

Osnov za izradu studije opravdanosti čine prethodni radovi i prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom. Studija opravdanosti obavezno sadrži i idejni projekat.

Obavezan (propisan) sadržaj i obim prethodne studije opravdanosti, kada se ona radi za potrebe dobijanja dozvole kod resornog ministarstva Republike Srbije je sledeći:

 1. Uvod
 2. Analiza postojećeg stanja
 3. Tržišni aspekt – analiza i projekcija
 4. Prikaz tehnološko-tehničkih rešenja u generalnom projektu
 5. Analiza nabavnog tržišta
 6. Prostorni aspekt
 7. Prethodna analiza uticaja na životnu sredinu
 8. Finansijsku analiza i ocena
 9. Društveno-ekonomska analiza i ocena
 10. Analiza osetljivosti i rizika investiranja
 11. Prethodna analiza izvora finansiranja i finansijskih obaveza
 12. Prethodna analiza organizacionih i kadrovskih mogućnosti
 13. Zaključak o prethodnoj studiji opravdanosti

Studija opravdanosti, koja se podnosi navedenom ministarstvu u Republici Srbiji za dobijanje odobrenja za izgradnju, obavezno sadrži:

 1. Podatke o naručiocu i autorima studije
 2. Uvod
 3. Ciljeve i svrhu investiranja
 4. Opis objekta
 5. Analizu razvojnih mogućnosti investitora
 6. Metodološke osnove izrade studije
 7. Tehničko-tehnološko rešenje u idejnom projektu
 8. Tržišne aspekte
 9. Prostorne aspekte
 10. Ekološke aspekte
 11. Ekonomske troškove
 12. Dobiti – koristi
 13. Finansijsku efikasnost sa ocenom rentabilnosti i likvidnosti
 14. Društveno-ekonomsku efikasnost
 15. Analizu osetljivosti i rizika investiranja
 16. Analizu izvora finansiranja, finansijskih obaveza i dinamike
 17. Analizu organizacionih i kadrovskih mogućnosti
 18. Zaključak o opravdanosti investicije

PODSTICAJI DOO je uradio studije opravdanosti radi procene investicionih radova u javnim preduzećima tako za potrebe privatnih investitora. Ukoliko imate pitanja pošaljite na kontakt@podsticaji.rs

Investicioni program

By | Usluge

Investicioni program objašnjava i razradjuje poslovne ideje i ciljeve kompanije koji se nameravaju ostvariti određenim investicijama. Izrada investicionog programa vrši se u fazi planiranja i pripreme realizacije investicije, na osnovu ovog elaborata vrši se donošenje investicione odluke. U investicionom programu se sistematizuju podaci koji investitoru ukazuju na isplativost preduzimanja određenog investicionog ulaganja. Investicioni program je dokument koji služi za razgovor sa potencijalnim investitorima, fondovima i poslovnim bankama.

Investicioni program sadrži investiciono tehnicku dokumentaciju kojom se precizno razradjuje poslovna ideja, istražuje mogucnost njene realizacije na tržištu kao i potencijalni rizici i ogranicenja za njenu realizaciju.

Biznis plan i investicioni program se razlikuju po obimu, sadržaju i veličini investicije za koju se rade. Investicioni program se radi za veću predračunsku vrednost investicije, i u njemu je izvršena dublja i  složenija analiza.

Postoji više razlicitih metodologija pisanja investicionog programa. Mi je radimo po propisanoj metodologiji Fonda za razvoj Republike Srbije. Fond za razvoj je propisao osnovni sadržaj investicionog programa:

SADRŽAJ INVESTICIONOG PROGRAMA

1. OPIS PROJEKTA I SVRHA INVESTIRANjA
2. ANALIZA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI I SPOSOBNOSTI INVESTITORA
2.1. Opšta informacija o investitoru
2.2. Položaj na tržištu plasmana i nabavke
2.3. Investiciona aktivnost
2.4. Tehnička i kadrovska opremljenost
2.5. Ekonomsko-finansijski rezultati-poslovanje investitora
2.6. Konačna ocena razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora
3. ANALIZA TRŽIŠTA
3.1. Tržište prodaje (veličina tržišta, obim izvoza, uvoza i potrošnje, konkurencija,
distributivna mreža, cene)
3.2. Tržište nabavke (osnovne i pomoćne sirovine, kanali nabavke, najveći dobavljačidomaće tržište, uvoz)
4. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE OSNOVE
4.1. Asortiman i obim proizvodnje
4.2. Osnove tehnološkog procesa
4.3. Proračun kapaciteta i izbor opreme i alata
4.4. Materijalni bilans i normativ
4.5. Rešenje građevinskih objekata i instalacija (površina objekta)
4.6. Energija i fluidi
4.7. Plan radne snage
5. ANALIZA LOKACIJE
6. MERE ZAŠTITE
6.1. Mere zaštite čovekove okoline
6.2. Mere zaštite na radu
7. EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA
7.1. Obim i struktura investicionih ulaganja u osnovna sredstva
7.2. Obračun potrebnih obrtnih sredstava
7.3. Obračun troškova proizvodnje i formiranje ukupnog prihoda
7.3.1. Fiksni troškovi
7.3.2. Direktni troškovi
7.3.3. Bruto zarade
7.3.4. Porezi i doprinosi
7.3.5. Formiranje ukupnog prihoda (domaće tržište-izvoz)
7.4. Izvori finansiranja i obaveze prema izvorima
7.4.1. Izvori finansiranja
7.4.2. Obaveze prema izvorima finansiranja
7.5. Novčani tokovi Projekta
7.5.1. Dinamički plan bilansa uspeha
7.5.2. Finansijski tok projekta
7.5.3. Ekonomski tok projekta
8. FINANSIJSKO-TRŽIŠNA OCENA PROJEKTA
8.1. Statička ocena ekonomske efikasnosti projekta
8.1.1. Produktivnost projekta
8.1.2. Akumulativnost projekta
8.1.3. Ekonomičnost projekta
8.2. Dinamička ocena ekonomske efikasnosti projekta
8.2.1. Neto sadašnja vrednost
8.2.2. Interna stopa rentabilnosti
8.2.3. Vreme povraćaja uloženog kapitala
9. ANALIZA OSETLjIVOSTI
10. ZBIRNA OCENA

PODSTICAJI DOO  vrši izradu investicionih programa za razlicite investicione poduhvate: od izgradnje ili rekonstrukcije proizvodnih i/ili uslužnih objekata, nabavka nove opreme/mehanizacije /proizvodne linija, nove investicije (nova usluga/proizvod ), proširenje proizvodnje

PODSTICAJI DOO   kao autori investicionog programa pružamo uslugu odbrane projekta  pred poslovnom bankom klijenta ili Fondom za razvoj.