Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja – Tim za upravljanje Projektom za konkurentnu poljoprivredu objavljuje Drugi javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2022. godini.

Vrste prihvatljivih investicija i troškova

Prihvatljive vrste investicija, odnosno troškova jesu:

1) pripremni troškovi;

2) kapitalne investicije;

3) investicije za stručno-tehničku pomoć i trening korisnika za korišćenje bespovratnih sredstava.

 

Bespovratna sredstva obuhvataju sledeće vrste investicija:

1) investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u oblasti proizvodnje mleka:

(1) izgradnja i opremanje objekata za smeštaj životinja u svrhu proizvodnje mleka;

(2) izgradnja i opremanje objekata za manipulaciju, skladištenje i distribuciju stajnjaka;

(3) izgradnja i opremanje objekata za mužu, hlađenje i čuvanje mleka;

(4) nabavka nove opreme i mašina za manipulaciju i transport čvrstog ili tečnog stajnjaka;

(5) nabavka nove opreme i mašina za pripremu stočne hrane, hranjenje i pojenje životinja;

(6) nabavka novih stočnih vaga, rampi za utovar i istovar i torova za usmeravanje i zadržavanje životinja;

(7) nabavka nove opreme za obradu papaka;

(8) nabavka nove opreme za električne zaštitne ograde za pašu;

(9) nabavka novog traktora snage do 80kW.

 

2) investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u oblasti proizvodnje mesa:

(1) izgradnja i opremanje objekata za smeštaj životinja u svrhu proizvodnje mesa;

(2) izgradnja i opremanje objekata za manipulaciju, skladištenje i distribuciju stajnjaka;

(3) nabavka nove opreme i mašina za manipulaciju i transport čvrstog ili tečnog stajnjaka;

(4) nabavka nove opreme i mašina za pripremu stočne hrane, hranjenje i pojenje životinja;

(5) nabavka novih stočnih vaga, rampi za utovar i istovar i torova za usmeravanje i zadržavanje životinja;

(6) nabavka nove opreme za obradu papaka;

(7) nabavka nove opreme za električne zaštitne ograde za pašu;

(8) nabavka novog traktora snage do 80kW.

 

3) investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u oblasti pčelarstva:

(1) nabavka nove opreme za pčelarstvo;

(2) nabavka novih prikolica za prevoz pčelinjih društava;

(3) izgradnja objekata za skladištenje pčelarske opreme;

(4) izgradnja objekata za vrcanje, skladištenje i pakovanje meda;

(5) izgradnja i opremanje hladnjača (klasična ili kontejnerska) za čuvanje saća i pčelinjih proizvoda.

 

4) investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u oblasti akvakulture:

(1) nabavka nove opreme za akvakulturu;

(2) nabavka nove opreme i mašina za pripremu, rukovanje i distribuciju riblje hrane;

(3)izgradnja objekata za akvakulturu.

 

Bespovratna sredstva u okviru programa podrške za prihvatljive investicije za inovativnost projekta, obuhvataju bespovratna sredstva

1) nabavku i instaliranje nove opreme u svrhu korišćenja obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti radi unapređenja konkurentosti unutar sektora primarne poljoprivredne proizvodnje na koji se projekat odnosi;

2) nabavku nove opreme za digitalizaciju i/ili automatizaciju proizvodnih sistema, uključujući i nabavku adekvatnih softvera sa pratećim hardverom radi unapređenja konkurentosti unutar sektora primarne poljoprivredne proizvodnje na koji se projekat odnosi.

 

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava, ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

 

Lice ostvaruje pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ako:

1) ima prebivalište, odnosno sedište, na teritoriji regiona Beograda, Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: AP Vojvodine), Šumadije i zapadne Srbije, južne i istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

2) se mesto investicije nalazi na teritoriji regiona Beograda, AP Vojvodine, Šumadije i zapadne Srbije, južne i istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

3) za investiciju za koju podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

4) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

5) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, sa izuzetkom dospelih obaveza na osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika (za osiguranike fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika);

6) je objekat koji je predmet investicije u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi prijava za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava, s tim da ako je objekat predmet zakupa ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa;

7) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

8) minimalna vrednost ukupnih prihvatljivih troškova Projekta, navedenih u prijavi za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava i kasnije u poslovnom planu određenog Projekta, koji se odnosi na podršku programima iz člana 4. ovog Pravilnika, ne sme biti manja od 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave;

9) maksimalna vrednost ukupnih prihvatljivih troškova Projekta, navedenih u prijavi za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava i kasnije u poslovnom planu određenog Projekta, koji se odnosi na podršku programima iz člana 4. ovog pravilnika, ne sme biti veća od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave;

10) korisnik nije započeo nijednu aktivnost u vezi sa realizacijom odobrenog Projekta pre potpisivanja ugovora sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, osim aktivnosti navedenih u opisu pripremnih troškova;

11) je prvi odobreni Projekt u potpunosti završen i realizovan, u slučaju da je lice već bilo korisnik bespovratnih sredstava za realiazciju određenog odobrenog Projekta;

12) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

13) u zavisnosti od vrste proizvodnje i predmeta prijave za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava na poljoprivrednom gazdinstvu ima:

(13.1) za investicije koje se odnose na proizvodnju kravljeg mleka, do najviše 19 mlečnih krava,

(13.2) za investicije koje se odnose na pčelarstvo, od 5 do 1.000 košnica pčela prijavljenih u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja,

(13.3) za investicije koje se odnose na proizvodnju mesa, ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3,999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu,

(13.4) za investicije koje se odnose na akvakulturu, objekat za akvakulturu upisan u Registar, kao i Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

 

Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju, a predviđenih poslovnim planom.

Preostali iznos od 50% od ukupne vrednosti prihvatljivih troškova predviđenih poslovnim planom obezbeđuje se na sledeći način:

1)10% kao sopstveno učešće korisnika i

2) 40% kao kredit poslovnih banaka, sa kojima ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Prijave se podnose u roku počev od 24. januara zaključno sa 23. februarom 2022. godine

Javni poziv i spisak prihvatljivih investicija, možete preuzeti u prilogu teksta.

Za sprovođenje Drugog javnog poziva u 2022. godini, opredeljena su sredstva u iznosu od 360.000.000,00 dinara. Ukupna vrednost investicija u individualnom poslovnom planu iznosi u dinarskoj protivrednosti od 20.000 do 50.000 eura, tj. minimalni iznos bespovratnih sredstava od 10.000 – 25.000 eura.

„Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji“ je zajednička inicijativa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke koji uvode nov model finansiranja kako bi se osnažili mikro, mali i srednji poljoprivredni proizvođači i preduzeća, a unapredila poljoprivredna proizvodnja i konkurentnost. Projekat pruža mogućnost korisnicima dobijanja bespovratnih sredstva u iznosu od 50% od ukupne vrednosti investicije, sa pripadajućim porezima, 40% kreditnog finansiranja u saradnji sa poslovnim bankama, uz svega 10% sopstvenog učešća.

Informacije u vezi raspisanog Drugog javnog poziva dostupne su preko mejl adrese info@scap.rs