J A V N I P O Z I V ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA
ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE PROIZVODNjE BILjNIH KULTURA U 2022. GODINI

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

  1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
  2. preduzetnik
  3. privredno društvo
  4. zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu
  5. srednja škola
  6. naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede
  7. crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 4. januara do 28. februara 2022. godine.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi(65%) utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Spisak marginalnih područja možete preuzeti OVDE. Za one koji nisu iz marginalnih područja, podsticaj je 50% od realizovane prihvatljive investicije bez PDV-a.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara.

Detalje o uslovima možete pogledati na sledećim linkovima:

  1. Subvencije za navodnjavanje Ministarstva poljoprivrede
  2. Subvencije za nabavku novih priključnih mašina i opreme za biljnu proizvodnju Ministarstva poljoprivrede
  3. Subvencije za plastenike Ministarstva poljoprivrede

Javni poziv i zahtev za podsticaje, možete pogledati klikom na ikonu ispod.