Bespovratna sredstva u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu (50:40:10) i saradnji sa Svetskom bankom

KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava, ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja otkupljuju poljoprivredne proizvode od primarnih poljoprivrednih proizvođača u svrhu dorade, skladištenja, pripreme, prerade i daljeg plasmana na tržištu ili lica koja sama proizvode poljoprivredne proizvode i bave se preradom istih radi plasmana na tržište:

1) preduzetnik;

2) privredno društvo;

3) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge;

Sva lica moraju biti:

 • upisana u registar privrednih subjekata,
 • u aktivnom statusu,
 • manje od 50 zaposlenih,
 • manje od 5 miliona evra prometa na godišnjem nivou,
 • u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala,
 • nisu u grupi povezanih lica.u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Opredeljena su sredstva od 6,3 miliona evra granta

OBUHVAĆENI SEKTORI:

 1. Ostali usevi – žitarice, uljarice, začinsko, lekovito i aromatično bilje,
 2. Mleko i mlečni proizvodi,
 3. Meso i proizvodi od mesa,
 4. Sektor prerade grožđa – vino,
 5. Voće i povrće,
 6. Pčelinji proizvodi.

VREDNOST PROJEKTA

Od 25.000 – 400.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

VRSTE PRIHVATLjIVIH INVESTICIJA

Bespovratna sredstva obuhvataju sledeće vrste investicija:

1) investicije za unapređenje prijema, manipulacije, utvrđivanje kvaliteta, dorade, skladištenja i prerade ostalih useva;

2) investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade i marketinga mleka i mlečnih proizvoda;

3) investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade i marketinga mesa i proizvoda od mesa;

4) investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti proizvodnje i marketinga vina;

5) investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade/dorade, pakovanja i marketinga pčelinjih proizvoda;

6) investicije u unapređenje marketinga proizvoda starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani

7) nabavku i instaliranje nove opreme u svrhu korišćenja obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti;

8) nabavku nove opreme za digitalizaciju i/ili automatizaciju proizvodnih sistema, uključujući i nabavku adekvatnih softvera sa pratećim hardverom ;

9) konsultantske usluge

USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA KORIŠĆENjE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Lice je upisano u Registar privrednih subjekata i nalazi se u aktivnom statusu i ako:
1) u Agenciji za privredne registre nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) u Agenciji za privredne registre nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

3) u Agenciji za privredne registre nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

4) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice

5)imaju prebivalište, odnosno sedište, na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i zapadne Srbije, južne i istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

6)se mesto investicije nalazi na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i zapadne Srbije, južne i istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj,

7)za investiciju za koju podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu,

8)nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede,

9)je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, sa izuzetkom dospelih obaveza na osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika,

10)je objekat koji je predmet investicije u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem,

11)ne otuđuje predmet investicije niti dozvoljava drugom licu da koristi predmet ulaganja u periodu od pet godina

12)dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica,

13)korisnik nije započeo nijednu aktivnost u vezi sa realizacijom odobrenog Projekta pre potpisivanja ugovora sa Ministarstvom,

14)je prvi odobreni Projekt u potpunosti završen i realizovan, u slučaju da je lice već bilo korisnik bespovratnih sredstava za realizaciju određenog odobrenog Projekta.

15)nije koristio kredit kod poslovne banke u iznosu od 50.000 evra godinu dana do početka projekta

 

NAČIN FINANSIRANjA PRIHVATLjIVIH TROŠKOVA ODOBRENIH PROJEKATA

1) 50% od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju kao bespovratna sredstva,

1) 10% kao sopstveno učešće korisnika, i

2) 40% kao kredit poslovnih banaka.

NAČIN OSTVARIVANjA PRAVA NA KORIŠĆENjE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 1. podnošenjem Prijave za utvrđivanje prava na korišćenje, bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva za podnošenje prijava
 2. administrativna obrada pristiglih Prijava,
 3. bodovanje i rangiranje urednih Prijava,
 4. dobijanje Rešenja o ostvarivanju prava na korišćenje bespovratnih rešenja,
 5. podnošenje zahtev za odobravanje Projekta,
 6. administrativna obrade Prijava na osnovu dostavljene dokumentacije,
 7. Dostavljanje rešenja Ukoliko je rešenja o odobrenom Projekat,
 8. potpisivanje ugovora sa Upravom,
 9. početak investicija i aktivnosti, predviđenih nakon potpisivanja Ugovora,
 10. sprovođenje nabavki u okviru realizacije Projekta,
 11. podnošenje zahteva za isplatu bespovratnih sredstava,
 12. kontrola nad sprovođenjem odobrenog projekta,
 13. izveštavanje o sprovođenju Projekta.

Prijava za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godinu,

po ovom Javnom pozivu, podnosi se u periodu od 4. decembra 2023. godine do 2. februara 2024. godine.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs

Leave a Reply