K O N K U R S
ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U 2022. GODINI
Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 88/22) na osnovu koje se raspisuje Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini stupa na snagu 13.08.2022. godine, te se prijave podnose od 13.08.2022. godine.

Konkursom za raspodelu sredstava za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava i način rešavanja prijava u slučajevima kada su ukupna potraživanja podnosilaca prijava koji ostvaruju pravo na sredstva veća od raspoloživih sredstava namenjenih za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju sledeće oblasti:

  1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta sa rokom prijave do 12.09.2022. godine

2. KOMASACIJA (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i izrada programa komasacije sa rokom prijave do 29.08.2022. godine

3. Nabavka nove opreme za NAVODNJAVANJE sa rokom prijave do 29.08.2022. godine

4. Iskop bušenje BUNARA u funkciji navodnjavanja sa rokom prijave do 29.08.2022. godine

5. Korišćenje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom sa rokom prijave do 12.09.2022. godine