KONKURS O USLOVIMA I NAČINU ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA UNAPREĐENjE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLjOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA U 2021. GODINI

Podsticaji obuhvataju investicije u sledećim sektorima:

1) sektoru ruralnog turizma;
2) sektoru lovnog turizma;
3) sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti.

Podsticaji za prihvatljive investicije iz člana 4. st. 1. i 2. Pravilnika obuhvataju:
1) građenje i/ili izgradnju:
(1) objekata datih u Prilogu 2 Pravilnika – Autentični ugostiteljski objekti u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo, odnosno lovačkih vila;
(2) dvorišta autentičnih ugostiteljskih objekata u domaćoj radinosti ili seoskog turističkog domaćinstva, odnosno lovačkih vila, radi parternog uređenja;
2) nabavku opreme, radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, odnosno lovačkim vilama, i to:
(1) opreme za poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara,
(2) ostale opreme;
3) promociju nepoljoprivrednih aktivnosti.

Podsticaji za prihvatljive investicije iz člana 4. stav 3. Pravilnika obuhvataju:
1) nabavku opreme i alata, radi očuvanja i unapređenja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, u skladu sa propisom kojim se uređuje određivanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, način sertifikovanja istih i vođenje posebne evidencije izdatih sertifikata;
2) promociju nepoljoprivrednih aktivnosti.
Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnikom, imaju:
1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice:
(1) privredno društvo (mikro ili malo),
(2) zemljoradnička zadruga,
(3) udruženje.

Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2021. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Prijava za korišćenje podsticaja, u skladu sa ovim Konkursom, podnosi se od 01.10.2021. do 15.11.2021. godine

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost,

1) 50% – za sve podnosioce podsticaja.
2) 65% – za područja sa otežanim uslovima rada.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije iz člana 5. pravilnika je 2.350.000,00 dinara.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Konkursa predviđena su u iznosu od 50.000.000 dinara.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs