Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16 i 112/17), a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 84/19)

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture raspisuje

KONKURS

za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2020. godini

Predmet: Predmet konkursa je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2020. godini:

Programi EU:

Kreativna Evropa – potprogram „Kultura“

Programi prekogranične saradnje (IPA)

Dunavski program transnacionalne saradnje

Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje

UNESKO

Centralno-evropska incijativa (CEI)

Evropska kulturna fondacija

drugi međunarodni fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

Ne razmatraju se:

projekti podržani sredstvima iz fondova bilateralne saradnje i fondova diplomatskih i konzularnih predstavništava;

projekti iz oblasti medija, filma i drugih audiovizuelnih delatnosti;

projekti podržani u okviru potprograma „MEDIA“ programa Kreativna Evropa.

Cilj

Cilj konkursa je sistemska podrška razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

 

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi  sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Iznos dostupne finansijske podrške

Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:

a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu*, ukoliko se radi o partneru na projektu ili

b) do 40% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu **, ukoliko se radi o nosiocu projekta***

(*struktura finansijske podrške za partnera na projektu: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 30%, drugi izvori do 10% – od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

(**struktura finansijske podrške za nosioca projekta: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 40% – od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

(*** nosilac projekta je pravno lice koje preuzima odgovornost za realizaciju čitavog projekta u ugovoru sa međunarodnim fondom)

 

Kriterijumi

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/16 i 112/17), i to:

1)  usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2)  kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5)  stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Posebno će se voditi računa o projektima koji promovišu žensko kulturno stvaralaštvo i unapređuju rodnu ravnopravnost u oblasti kulture.

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:

  1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs);
  2. Kopiju potpisanog ugovora i/ili odluke* o odobrenim sredstvima od strane međunarodnog fonda;
  3. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum i sl.);
  4. Podatke o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu);
  5. Detaljan opis projekta;
  6. Detaljnu specifikaciju troškova za projektne aktivnosti za čiju se realizaciju potražuju sredstva od Ministarstva u 2020. godini;
  7. Biografije ključnih eksperata na projektu;
  8. Opciono – dokumentaciju projekta: fotografije, štampane materijale i/ili materijale na CD-u;
  9. Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) – podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenata, koja je sastavni deo konkursnog formulara;

*isplata sredstava nakon potpisanog i dostavljenog ugovora sa međunarodnim fondom

Podnosioci prijava na javni Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2020. godini koji nisu oslobođeni plaćanja republičke administrativne takse, na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama, uz prijavu na javni konkurs prilažu i dokaz o uplati republičke administrativne takse, za zahtev u iznosu od 320,00 dinara.

Taksa za prijavu na konkurs uplaćuje se opštom uplatnicom sa sledećim podacima:

svrha: Taksa za zahtev, molbu, predlog ili drugi podnesak (tarifni broj 1)

žiro račun: 840-742221843-57 model: 97  poziv na broj: 50-016

primalac: Budžet Republike Srbije

iznos: 320,00 dinara

Dokaz o plaćenoj taksi prilaže se uz svaku pojedinačnu prijavu.

Napomena:

Zakonom su utvrđeni i subjekti koji se oslobađaju plaćanja takse:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

5) Crveni krst Srbije;

6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

 

Trajanje konkursa i način dostavljanja prijave

Prijave se podnose na konkursnom formularu u periodu od 8. januara do 15. maja 2020. godine.

(1) u elektronskom obliku na adresu: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs

(2) poštom – u jednom (1) primerku, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd,

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, sa naznakom:

„Konkurs – Međunarodni fondovi 2020“

pri čemu je merodavna potvrda (žig pošte), o blagovremenom slanju pošiljke.

Za svaki predlog podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs), najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Napomene

Ukoliko je nosilac projekta podržanog od strane međunarodnog fonda organizacija iz Srbije, a postoji još partnera na projektu iz Srbije, nosilac projekta  objedinjeno aplicira za sredstva kod Ministarstva kulture i informisanja  za ceo projekat i u ime svih partnera.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi prijavu u roku.

Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs ili na telefon: 011 30 32 113.

Prijavni obrazac preuzmetei klikom na ikonu ispod

FORMULAR za Konkurs Međunarodni fondovi 2020.
Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs