Predmet konkursa jeste sufinansiranje radova na uređenju atarskih puteva i otresišta.

Cilj konkursa jeste uređenje atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala – najmanje do nivoa tucanika ili struganog asfalta i uređenje otresišta.

U vezi s ovim konkursom:

  • pod atarskim putem podrazumeva se saobraćajna površina koja je dostupna većem broju korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisan put, a doprinosi racionalnom korišćenju poljoprivrednog zemljišta;
  • pod otresištem podrazumeva se površina neposredno pre priključka nekategorisanog puta s javnim putem, a koja je uređena tako da se na njoj uklone sve nečistoće s vozila čije bi iznošenje na javni put ugrozilo bezbednost saobraćaja;

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste 400.000.000,00 dinara.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste do 40.000.000,00 dinara.

Sredstva se – kao bespovratna – dodeljuju korisnicima do 70 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez PDV-a). Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava. PDV plaća korisnik sredstava.

Namena sredstava jeste sufinansiranje troškova radova i materijala za uređenje atarskih puteva i otresišta, a u koje spadaju pripremni radovi, zemljani radovi i radovi na izgradnji kolovozne konstrukcije od čvrstih kompaktnih materijala.

U okviru uređenja atarskih puteva sufinansiraće se uređenje atarskih puteva tucanikom, struganim asfaltom, asfaltom, betonom i stabilizacijom hidrauličnim vezivom.

U okviru uređenja otresišta sufinansiraće se izrada rebrastog otresišta od armiranog betona, asfalta, od druge tvrde podloge ili sa istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta, odnosno na koji se priključuje, u širini od najmanje 5 metara i u dužini od najmanje 40 metara za državni put I reda, 20 metara za državni put II reda i 10 metara za opštinski put i ulicu, računajući od ivice kolovoza javnog puta.

Konkurs je otvoren zaključno sa 11.04.2023. godine.

Kompletnu dokumentaciju vezanu za konkurs, možete preuzeti OVDE.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs