Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja  u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini.

Oblast Javnog konkursa – razvoj poljoprivrede i ruralnih područja.

Opšti cilj Javnog konkursa: unapređenje kvaliteta i promocija života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti.

Prioritetne tematske oblasti su:

1)  stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi;

2)  modeli finansijske podrške poljoprivredi i ruralim područjima;

3)  efikasno upravljanje zemljištem;

4)  unapređenje stanja fizičkih resursa;

5)  unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala;

6) zaštita životne sredine u oblasti poljoprivrede;

7)  tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade;

8)  ispitivanje tržišta i plasmana;

9)  razvoj tržišnih lanaca;

10) očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područijima sa oteženim uslovima rada u poljoprivredi;

11) diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine;

12) unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala;

13) unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda i

14) unapređenje stanja u oblasti zaštite životinja.

Neophodno je da predloženi projekti budu u saglasnosti sa opštim ciljem Javnog konkursa i u okviru tematske oblasti sa konkretnim i merljivim rezultatima.

Opredeljena sredstva: 20.000.000,00 (dvadesetmiliona) dinara u bruto iznosu koji će biti isplaćeni potencijalnim korisnicima.

Odabrani projekti biće finansirani/sufinansirani sa najviše do 1.000.000,00 (milion) dinara u bruto iznosu po projektu.

Opšti uslovi za učešće na Javnom konkursu:

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja), upisana u Registar Agencije za privredne registre:

  • koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije;
  • čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
  • imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora.

Ostali uslovi:

U skladu sa Javnim konkursom, mogu se predložiti projekti:

  • koji se realizuju na području Republike Srbije;
  • čiji je period realizacije zaključno sa decembrom 2022. godine;
  • koji se odnose na jednu ili više prioritetnih tematskih oblasti;
  • udruženje može podneti više zahteva/projekata ili biti partner u više projekata čiji su predlagač druga udruženja, ali po Javnom konkursu može ostvariti pravo na novčana sredstva samo po jednom projektu/zahtevu, pri čemu može biti finansiran/sufinansiran najbolje plasirani projekat u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Način dostavljanja dokumentacije

Obavezna konkursna dokumentacija (potpisana od strane ovlašćenog lica u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i parafirana od strane ovlašćenog lica na svakoj stranici), kao i dodatna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednom primerku  u zatvorenoj koverti preporučenim putem poštom, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd sa naznakom:  Za JAVNI KONKURS –   ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA  U OBLASTI POLjOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2022. GODINI (NE OTVARATI) ili lično (u zatvorenoj koverti) na navedenu adresu, u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, Nemanjina 22-26.

Rokovi za podnošenje prijava na Javni konkurs  i odlučivanje o dodeli sredstava_

Prijave na Javni konkurs se podnose od 01. februara 2022. godine. Rok za podnošenje prijava je 28. februar 2022. godine.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: 011/2641-073.

Detalje oko konkursa možete pronaći OVDE.

 

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs