Usluga prijave za IPARD podsticaje i isplata odobrenih zahteva sastoji se od sledećih delova:

 1. Definisanje projekta u skladu sa IPARD pravilnikom.
 2. Izrada poslovnog plana u skladu sa zahtevima IPARD javnog poziva
 3. Priprema zahteva za davanje ponuda i provera ponuda (pomoć pri organizovanju tendera)
 4. Izrada i podnošenje Zahteva za odobravanje projekta
 5. Implementacije i upravljanje odobrenog projekta i realizacija investicije:
 6. Priprema, izrada i podnošenje Zahteva za odobravanje isplate IPARD podsticaja
 7. Lično prisustvo na kontrolama na terenu ( kontrole na licu mesta Uprave za agrarna plaćanja )

Definisanje projekta u skladu sa IPARD pravilnikom:

 1. Utvrđivanje ko je podnosioc, provera bodova i predlozi za unapređenje
 2. Određivanje prihvatljivih troškova investicija.
 3. Obračun iznosa IPARD podsticaja
 4. Provera dosadašnjih aktivnosti na projektu,
 5. Određivanje postojeće prihvatljive projektne dokumentacije,
 6. Analiza vrste i načina finansiranja projekta

Izrada poslovnog plana u skladu sa zahtevima IPARD javnog poziva:

 1. Presek tržišta i opis konkurencije,
 2. Izrada agroekonomskih kalkulacija u skladu sa metodologijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prema Pravilniku i u skladu sa Javnim pozivom,
 3. Elaboracija i detaljan opis delatnosti – sadašnje i buduće proizvodne delatnosti, lokaliteta, odgovarajućeg jednostavnog, odnosno složenog Poslovnog plana,
 4. Priprema podataka Poslovnog plana za banku za potrebe dodatnog finansiranja podnosioca.

Priprema zahteva za davanje ponuda i provera ponuda i provera ponuda (pomoć pri organizovanju tendera)

 1. Izrade pozivnih pisama za tendere, provera specifikacije opreme, mašina i mehanizacije, kao i forma predmera Izgradnje u skladu sa uslovima Pravilnika i Javnog poziva.
 2. Provera više od 40 obaveznih parametara svake ponude njeno uređenje do IPARD standarda za prihvatljive ponuda za nabavku predmetne opreme, mašina i mehanizacije kao i predračuna za izgradnju

Izrada i podnošenje Zahteva za odobravanje projekta u skladu sa IPARD pravilnikom i javnim pozivom

 1. Izrada liste dokumentacije potrebne za podnošenje zahteva
 2. Priprema izjava i obrazloženja kao dela predviđene dokumentacije za podnošenje Zahteva za odobravanje projekta,
 3. Provera podataka i popunjavanje obrazaca Zahteva za odobravanje projekta,
 4. Provera i kompletiranje dokumentacije dostavljene od strane Korisnika konsaltinga i podnošenje Zahteva podnosioca kod Uprave za agrarna plaćanja.

Implementacije i upravljanje odobrenog projekta i realizacija investicije:

 1. Upoznavanje podnosioca sa svim relevantnim pravima, obavezama i odgovornostima korisnika IPARD podsticaja pri realizaciji investicije,
 2. Priprema ugovora za dobavljače podnosioca da poštuju usvojeno IPARD rešenje kao i usvojene pravilnike u okviru njihovih delatnosti
 3. Upoznavanje dobavljača i nadzornih organa sa obavezama, pravilnicima i rizicima sprovođenja projekta,
 4. Izrada Izveštaja o stanju projekta na svakih 90 dana,
 5. Izrada Zahteva za izmenu odobrenog projekta.

Priprema, izrada i podnošenje Zahteva za odobravanje isplate IPARD podsticaja

 1. Usklađivanje dokumentacije tokom implementacije investicije
 2. Priprema dokumentacije potrebne za podnošenje Zahteva za odobravanje isplate,
 3. Provera računa izvođača, dobavljača kao i računovodstvenih dokumenata,
 4. Podrška ishođenju uverenja i potvrda nadležnih institucija,
 5. Kontrola izvedenih radova i isporučene opreme, mašina i mehanizacije,
 6. Izrada nalepnica i tabli za obeležavanje IPARD Investicija
 7. Zastupanje tokom završne kontrola Uprave za agrarna plaćanja na terenu.

 

Za sve radove i usluge koji potpadaju pod navedenu specifikaciju obezbeđujemo originalnu dokumentaciju kao i elektronsku verziju.

Za više informacija o konsultantskim uslugama za IPARD podsticaje možete pozvati na 060/367-0120 ili djordje.mirkovic@podsticaji.rs

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs