Primenu kvalifikovanog elektronskog potpisa u Republici Srbiji omogućava Zakon o elektronskom potpisu Službeni glasnik RS”, broj 135 od 21. decembra 2004. Medjutim u potpunosti elektronsko poslovanje je omogućeno Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju „Službeni glasnik RS“, broj 94 od 19. oktobra 2017.

KVALIFIKOVAN ELEKTRONSKI POTPIS

Najednostavinije rečeno elektronski potpis je digitalna zamena za ručni potpis. Elektronskim potpisom moguće je potpisati dokumenat online ili direktno na računaru, gde je u izvornoj verziji i nastao. Tako potpisan dokument (faktura, ugovor, poreska prijava…) je validan i ima isto pravno dejstvo kao da je potpisan i pečatiran ručno na papiru.

On čini grupu podataka u elektronskom obliku, koji su pridruženi i logički povezani sa drugim digitalnim podacima sa ciljem da:

 • Potvrdi pravi identitet i autentičnost osobe koja potpisuje dokumente,
 • Utvrdi valjanost potpisanih podataka i obezbedi njihovu zaštitu prilikom prenosa,
 • Utvrdi tačnost elektronskih dokumenata kao i vremena potpisivanja
 • Onemogući poricanje odgovornosti na već potpisana dokumenta.

Napomena šta nije e-potpis:

 • nije skeniran ručni potpis, jer kao takav nije pouzdan, niti validan,
 • nije digitalna slika ručnog potpisa, već je online potpis.

Kvalifikovan elektronski serifikat i kvalifikovan e-potpis mogu koristiti:

 • ovlašćena fizička lica (od strane pravnog lica) da zastupaju pravno lice,
 • fizička lica.

NABAVKA I KORIŠĆENJE  KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA

Besplatno, elektronski potpis je moguće dobiti u MUP-u jer se lična karta sa čipom na sebi može koristiti za deponovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Za korišćenje elektronskog potpisa je potrebna kartica na koju je deponovan kvalifikovani elektronski sertifikat koji je izdalo neko od sertifikacionih tela u Republici Srbiji, čitač kartice i PIN kojim se sprečavaju eventualne zloupotrebe.

U ovom trenutku u Srbiji postoji 6 sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata. U nastavku je dat popis sertifikacionih tela:

 1. PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
 2. MUP RS
 3. POŠTA SRBIJE
 4. HALCOM
 5. E-SMART SYSTEMS DOO
 6. SERTIFIKACIONO TELO MINISTARSTVO ODBRANE 

Prilikom kupovine elektronskih sertifikate pored cene uzmite u obzir i period važenja elektronskog sertifikata. Osim na karticu, kvalifikovani elektronski sertifikat se može deponovati i na USB token, što je usluga koju su počeli da nude pojedina sertifikaciona tela. Troškovi njihovog izdavanja su nešto viši.

GDE SVE E-POTPIS MOŽE DA SE KORISTI

Kvalifikovan elektronski potpis je punovažan i primenljiv u pravnim, upravnim, sudskim i drugim poslovima i postupcima. U potpunosti može da zameni ručno overen i potpisan dokument (potpisom i pečatom).

Elektronski potpis završni račun obavezno mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Primeri za primenu elektronskog sertifikata:

portal E- porezi

Provera lokalnih poreza

E-potpisom mogu se potpisati fakture, ugovori,  poreske prijave, podnositi godišnji i periodični izveštaji, izvući poreske kartice, može se pristupiti portalu eUprava za korišćenje usluga državne uprave i još mnogo toga.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs