Krave za uzgoj teladi za tovStočarstvo

PODSTICAJI U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

podsticaj za uzgoj kravi za telad za tov

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

 

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 25/18 od 30. marta 2018. godine)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Pravo na podsticaje imaju:

  • pravno lice,
  • preduzetnik i
  • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Lica koja imaju pravo na podsticaje moraju da ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Podsticaj se ostvaruje za najmanje dve oteljene krave na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku kalendarsku godinu

od 1. februara do 31. jula tekuće godine za krave oteljene u periodu od 1. jula predhodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine.

U 2018. godini zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 31. jula 2018. godine, za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće godine.

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Podsticaj po kravi znosi 15.000 dinara po grlu u 2019 godini

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Podsticaji-za-krave-za-uzgoj-teladi-za-tov Zahtev-za-podsticaje-za-krave-za-uzgoj-teladi-za-tov