Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

 

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

Objavljeno u („Sl. glasnik RS“, br. 25/2018 i 44/2018 – dr. zakon)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Pravo na podsticaje imaju:

  • pravno lice,
  • preduzetnik i
  • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Lica koja imaju pravo na podsticaje moraju da ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Podsticaj se ostvaruje za najmanje dve oteljene krave na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku kalendarsku godinu

od 1. februara do 31. jula tekuće godine za krave oteljene u periodu od 1. jula predhodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine.

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Podsticaj po kravi znosi 20.000 dinara po grlu 

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Pravilnik-za-podsticaje-u-stocharstvu-za-krave-za-uzgoj Zahtev-za-podsticaje-za-krave-za-uzgoj-teladi-za-tov
Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs