Biljna proizvodnjaOsnovni podsticaj po ha

OSNOVNI PODSTICAJ PO ha ZA BILJNU PROIZVODNJU

By 06/01/2019 No Comments
Osnovni podsticaj po ha

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka od 1. marta do 30. aprila tekuće godine,

na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u tekućoj godini

Podsticaj iznosi 4.000 din/ha direktnih podsticaja i 1.200 din/ha regres za dizel gorivo(60 lit/ha se regresira sa 20 din/l).

Zahtev sadrži: podatke o podnosiocu; podatke o kulturi koja je zasejana, odnosno zasađena (šifra, naziv i površina) i zbiru površina pod kulturama navedenim u zahtevu, a koje su prijavljene u Registar poljoprivrednih gazdinstava; mesto i datum podnošenja zahteva, potpis podnosioca zahteva i pečat (ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice).

Kulture su sve kulture navedene u Šifarniku biljne proizvodnje i drugih namena zemljišnih parcela koji je sastavni deo Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva, osim prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilje.

Izuzetno u 2020. godini,  zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na imejl adresu: uap.kabinet@minpolj.gov.rs dostavljanjem sledećih podataka o podnosiocu zahteva:

  1. ime i prezime
  2. matični broj
  3. broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG).

Korisnici koji su ostvarili pravo na podsticaje u 2019. godini, a do dana stupanja na snagu ovog pravilnika nisu podneli zahtev, pravo na osnovne podsticaje ostvaruju tako što im se sredstva direktno uplaćuju na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.
Zahtev možete preuzeti u nastavku teksta ili OVDE.

Zahtev za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji Sifarnik biljne proizvodnje Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji -konsolidovana verzija