Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, 49/23 od 16. juna 2023. godine)

Podsticaji za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze obuhvataju podsticaje za:

1) fizičko-hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju

2) izradu vinogradarskog projekta;

3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju

4) nabavku sadnica vinove loze;

5) nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno nabavku kolja kod zasada vinove loze sa odomaćenim sortama koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima

Podsticaji za analizu zemljišta obuhvataju podršku pripremi zemljišta za podizanje proizvodnih zasada vinove loze, kroz naknadu prihvatljivih troškova analize zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje fizičko-hemijskog sastava zemljišta od strane akreditovanih subjekata za obavljanje poslova laboratorijskih analiza zemljišta.

Podsticaji za izradu vinogradarskog projekta obuhvataju podršku za izradu vinogradarskog projekta, a koji je izrađen nakon urađene analize zemljišta.

Prihvatljiv trošak za izradu vinogradarskog projekta ne može preći iznos od 60.000 dinara po hektaru ukupne površine vinogradarskih parcela koje čine proizvodni zasad.

Podsticaji za pripremu zemljišta obuhvataju podršku pripremi zemljišta za podizanje proizvodnih zasada, i to za: krčenje; nivelisanje zemljišta; izgradnju terasa na nagnutim terenima; za rigolovanja (duboka obrada), odnosno podrivanje zemljišta sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,6 m, osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje; kopanje jamića za sadnju; kao i za samu sadnju.

Prihvatljivi troškovi za pripremu zemljišta odobravaju se ako se priprema zemljišta obavlja mehanizacijom od strane pravnih lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar privrednih subjekata.

Prihvatljivi troškovi za pripremu zemljišta odobreni u skladu sa stavom 2. ovog člana za zasade vinove loze na vinogradarskoj parceli koja je u potpunosti na nadmorskoj visini iznad 200 m, odnosno na južnim i jugozapadnim ekspozicijama, odnosno nagibima terena većim od 10º ili na terasiranim površinama uvećavaju se u odgovarajućem iznosu u skladu sa ovim pravilnikom.

Prihvatljivi troškovi za pripremu zemljišta ne mogu preći iznos od 500.000 dinara po hektaru ukupne površine vinogradarskih parcela koje čine proizvodni zasad.

Podsticaji za nabavku sadnica vinove loze obuhvataju podršku podizanju novih i rekonstrukciji postojećih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja vinove loze sa naslonom odnosno koljem kroz naknadu prihvatljivih troškova nabavke sadnica vinove loze.

Prihvatljivi troškovi, odnose se na nabavku standardnih i standardnih SA sadnica ili sertifikovanih sadnica vinove loze, koje se nabavljaju od pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je upisano u Registar proizvođača sadnog materijala, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni materijal vinove loze.

Radi podsticanja podizanja proizvodnih zasada sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama, prihvatljivi troškovi za sadnice vinove loze, utvrđeni u stavu 1. ovog člana, uvećavaju se u odgovarajućem iznosu u skladu sa ovim pravilnikom, i to za: zasade vinove loze sa odomaćenim sortama Prokupac, Vranac, Crna Tamjanika, Frankovka, Portugizer, Skadarka, Bagrina, Začinak, Kavčina, Kratošija, Seduša, Smederevka, Tamjanika, Kreaca, Slankamenka bela, Slankamenka crvena (Plovdina), Ružica crvena, Buvijeova ranka, Muskat Krokan, Sremska Zelenika, Malvazija, Bakator beli, Medenac beli, Šipon (Furmint), Lipolist (Haršleveli), Bela Dinka, Skadarka bela, Žilavka, Šasla, kao i sa priznatim domaćim sortama i klonovima vinove loze upisanih u Registar sorti poljoprivrednog bilja u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja.

Prihvatljiv trošak za nabavku sadnica vinove loze ne može preći iznos od 130 dinara po sadnici.

Podsticaji za nabavku naslona, odnosno kolja obuhvataju podršku podizanju novih i rekonstrukciji postojećih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja vinove loze, odnosno za rekonstrukciju starih zasada i to za nabavku drvenih, odnosno metalnih, odnosno betonskih stubova, žice i ankera i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje naslona, kao i nabavke kolja i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje kolja kod zasada vinove loze.

Izuzetno za zasade vinove loze sa odomaćenim sortama gajene sa tradicionalnim uzgojnim oblicima, podrška obuhvata samo nabavku kolja sa pripadajućim elementima neophodnim za njihovo postavljanje.

Prihvatljivi troškovi za nabavku naslona, odnosno kolja odobravaju se za nabavku od pravnih lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar privrednih subjekata i ne mogu preći iznos od 700.000 dinara po hektaru ukupne površine vinogradarskih parcela koje čine proizvodni zasad.

Pravo na podsticaje ostvaruje:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

2) preduzetnik,

3) pravno lice, i to:

(1) privredno društvo,

(2) zemljoradnička zadruga,

(3) zadužbina.

Ministarstvo – Uprava za agrarna plaćanja, raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze za 2023. godinu, po ovom Javnom pozivu, podnosi se u periodu od 20. juna do 31. jula 2023. godine.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja jesu:

1) za analizu zemljišta – 200.000 dinara;

2) za izradu vinogradarskog projekta – 1.000.000 dinara;

3) za pripremu zemljišta – 20.000.000 dinara;

4) za nabavku sadnica – 30.000.000 dinara;

5) za nabavku naslona, odnosno kolja – 30.000.000 dinara.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama vinove loze, podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru proizvodnog zasada vinove loze, odnosno površine vinogradarske parcele.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade vinove loze koji su u potpunosti podignuti na nadmorskim visinama iznad 200 m, odnosno na južnim ekspozicijama, odnosno na nagibu terena iznad 10º ili na terasiranim površinama, podsticaji se uvećavaju u iznosu od po 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada vinove loze, odnosno površine vinogradarske parcele.

Uvećanje maksimalnog iznosa podsticaja za područja određenih upravnih okruga u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju utvrđuje se prema mestu u kome se nalazi proizvodni zasad koji je predmet podsticaja.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 80.000.000 dinara.

Izuzetno, u 2023. godini, lice ostvaruje pravo na podsticaje, ako je investicija koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u potpunosti realizovana u periodu od 1. januara 2021. godine do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i ako je proizvodni zasad vinove loze podignut u četvrtom kvartalu 2021. godine, u prvom i drugom kvartalu 2022. godine ili u četvrtom kvartalu 2022. godine.

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Kompletan pravilnik i Javni poziv, možete preuzeti klikom na ikone ispod.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs