Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 41/21 od 23. aprila 2021. godine)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja programima za unapređenje konkurentnosti koji obuhvataju investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podsticanje podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, maksimalni iznos po korisniku podsticaja za podizanje proizvodnih zasada i po pojedinoj vrsti podsticaja.

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, ima:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) pravno lice, i to:

(1) privredno društvo,

(2) zemljoradnička zadruga,

(3) naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.

Fizičko lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je upisano u Registar;

2) u Registru ima prijavljene površine na kojima su podignuti proizvodni zasadi pod odgovarajućim kulturama (odgovarajuća voćna vrsta iz grupe VI – voće i grožđe za koju podnosi zahtev, odnosno hmelj), u skladu sa Šifarnikom biljne proizvodnje i druge namene zemljišnih.

Preduzetnik, odnosno pravno lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je upisano u Registar;

2) u Registru ima prijavljene odgovarajuće kulture u skladu sa Šifarnikom;

3) je registrovano u Registar privrednih subjekata.

Pravo na podsticaje ostvaruju se pod uslovom da je novi proizvodni zasad podignut:

1) u četvrtom kvartalu prethodne kalendarske godine;

2) u prvom i drugom kvartalu tekuće kalendarske godine.

Izuzetno, pravo na podsticaje za proizvodne zasade jagode mogu da se ostvare pod uslovom da su ti zasadi podignuti i u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine.

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:

1) podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelja, bez naslona i sa naslonom;

2) pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada, jesu podsticaji za:

1) nabavku sadnica voćaka i hmelja;

2) nabavku naslona za proizvodne zasade;

3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju (u daljem tekstu: priprema zemljišta), odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline, sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, kao i supstrata za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima;

4) hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta (u daljem tekstu: analiza zemljišta).

Podsticaji za nabavku sadnica voćaka i hmelja obuhvataju podršku podizanju novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelja bez naslona i sa naslonom, kroz naknadu prihvatljivih troškova nabavke sadnica voćaka i hmelja.

Prihvatljivi troškovi nabavke sadnica voćaka i hmelja odobravaju se kao naknada dela troškova kupljenih, plaćenih i posađenih sadnica, odnosno postavljenih sadnica borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama sa supstratom, u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prihvatljivi troškovi se odnose na nabavku standardnih i standardnih SA sadnica ili sertifikovanih sadnica voćaka i hmelja, koje su nabavljene od pravnog lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar proizvođača sadnog materijala.

Radi podsticanja podizanja proizvodnih zasada sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama, podsticaji za sadnice voćaka i hmelja, uvećavaju se u odgovarajućem iznosu u skladu sa ovim pravilnikom, i to za: voćne zasade sa domaćim sortama: kajsije (Novosadska kasnocvetna, Novosadska rodna, NS-4, NS-6, Buda i Ruža); višnje (Šumadinka, Ivo 45 i Leda); šljive (Čačanska najbolja, Čačanska lepotica, Čačanska rana, Čačanska rodna, Čačanski šećer, Valjevka, Jelica, Boranka, Mildora, Timočanka, Krina, Pozna plava, Zlatka, Nada, Petra i Divna); kruške (Junsko zlato, Julijana, Anđelija i Ivanino zlato); jabuke (Čačanska pozna, Rani delišes, Čadel, Gordana, Iskra, Ivana, Semendria i Jerina); breskve (Dora, Julija, Lela, Maša i Ivana); maline (Gradina i Krupna dvorodna); kupine (Čačanska bestrna); oraha (Šampion, Srem, Tisa, Bačka i Mire) i odomaćenim sortama: dunje (Leskovačka i Vranjska); jabuke (Budimka i Kolačara); šljive (Ranka i Požegača); višnje (Oblačinska), oraha (selekcija Rasna) i drena (domaći dren krupnoplodna selekcija).

Podsticaji za nabavku naslona i pripadajućih elemenata neophodnih za postavljanje naslona, obuhvataju podršku podizanju novih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelja uz naslon, i to kroz naknadu prihvatljivih troškova nabavke drvenih, odnosno metalnih, odnosno plastičnih, odnosno betonskih stubova, žice i ankera i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje naslona.

Prihvatljivi troškovi nabavke naslona i pripadajućih elemenata neophodnih za postavljanje naslona odobravaju se kao naknada dela troškova kupljenih, plaćenih i postavljenih naslona, nabavljenih od pravnih lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar privrednih subjekata, u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Podsticaji za pripremu zemljišta obuhvataju podršku pripremi zemljišta za podizanje proizvodnih zasada, i to kroz naknadu prihvatljivih troškova za podrivanje, drljanje, tanjiranje, freziranje, rigolovanje (duboka obrada) zemljišta sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,6 m (osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje), odnosno sa minimalnom dubinom obrade (plitka obrada) zemljišta od 0,3 m za proizvodne zasade jagodastih vrsta voćaka, osim za proizvodni zasad borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama sa supstratom, za klasičan zasad borovnice i/ili maline i/ili jagode na bankovima i postavljanje bankova (gredica) kod borovnice i/ili maline i/ili jagode, kopanje jamića za sadnju, kao i za samu sadnju.

Prihvatljivi troškovi pripreme zemljišta odobravaju se kao naknada dela troškova za pripremu zemljišta, izvršenu mehanizacijom od strane pravnih lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar privrednih subjekata, u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost do prihvatljivih tržišnih troškova za agrotehničke mere.

Izuzetno, naknada prihvatljivih troškova za proizvodne zasade borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama sa supstratom, kao i za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima za koje se koristi supstrat, obuhvata nabavku supstrata sa sertifikatom koji se odobravaju kao naknada dela troškova za pripremu zemljišta u odgovarajućem procentualnom iznosu, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Podsticaji za analizu zemljišta obuhvataju podršku pripremi zemljišta za podizanje proizvodnih zasada, kroz naknadu prihvatljivih troškova hemijske analize sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta od strane akreditovanih subjekata za obavljanje poslova laboratorijskih analiza zemljišta, i odobravaju se kao naknada dela troškova za izvršenu analizu zemljišta u odgovarajućem procentualnom iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Pravo na podsticaje ostvaruje se pod uslovom da su ispunjeni odgovarajući uslovi u pogledu zemljišta na kojima su podignuti proizvodni zasadi, i to:

1) da su katastarske parcele na kojima su podignuti proizvodni zasadi u svojini lica ili na tim parcelama imaju pravo zakupa, odnosno pravo korišćenja na osnovu ugovora o zakupu, odnosno ugovora o korišćenju, overenog kod nadležnog organa, zaključenog sa fizičkim licem, na period od najmanje sedam godina za proizvodne zasade voćaka i hmelja, odnosno za period od najmanje dve godine za proizvodne zasade jagode, računajući godinu od koje se ostvaruje pravo na podsticaje. Ako su katastarske parcele na kojima su podignuti proizvodni zasadi u zajedničkoj imovini supružnika, potrebna je saglasnost supružnika overena kod nadležnog organa;

2) da se zemljište koristi na osnovu ugovora o zakupu koji je zaključen sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, crkvom ili manastirom;

3) da u momentu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje nije pod teretom (hipotekom, plodouživanje i drugo), osim u slučajevima kada je hipoteka uspostavljena u korist namenskog poljoprivrednog kredita ili da je pokrenut postupak za skidanje tereta koji se mora okončati najkasnije do kraja tekuće godine u odnosu na godinu kada je podnet zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje;

4) da se po nekom drugom osnovu ne koriste podsticajna sredstava za podizanje istih proizvodnih zasada voćaka i hmelja na istoj katastarskoj parceli;

5) da je pre podizanja proizvodnog zasada, u toku prethodne ili tekuće godine, na katastarskim parcelama izvršena hemijska analiza zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu, odnosno hmelj, osim za proizvodni zasad borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama sa supstratom;

6) da je izvršeno podrivanje, drljanje, tanjiranje, freziranje, rigolovanja (duboka obrada) zemljišta sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,6 m (osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje), odnosno sa minimalnom dubinom obrade (plitka obrada) zemljišta od 0,3 m za proizvodne zasade jagodastih vrsta voćaka;

7) da proizvodni zasad borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama sa supstratom, odnosno klasični zasadi borovnica i/ili malina na bankovima za koje se koristi supstrat, poseduje sertifikat supstrata;

8) da proizvodni zasad jagoda nije podignut po sistemu vertikalne tehnologije gajenja;

9) ako je proizvodni zasad voća podignut u sistemu kombinovane (mešovite) sadnje, podsticaj se može ostvariti za jednu voćnu vrstu tog zasada u skladu sa gustinom sadnje koja je propisana pravilnikom.

Pravo na podsticaje ostvaruje se pod uslovom da podnosilac zahteva u Registaru ima upisano manje od 2 ha jagodastih vrsta voćaka ili hmelja, odnosno manje od 5 ha jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih vrsta voćaka.

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a površina svakog proizvodnog zasada treba da bude u rasponu:

1) od 0,1 ha do 2 ha za svaku vrstu jagodastih voćaka i hmelja, a za šumsku jagodu od 0,05 ha do 2 ha;

2) od 0,2 ha do 5 ha za svaku vrstu jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih voćaka.

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.

Proizvodni zasad sa savremenom tehnologijom gajenja mora da ispunjava i odgovarajuće uslove u pogledu gustine sadnje (broja posađenih sadnica) za svaku voćnu vrstu i hmelj, koji su dati u Prilogu 2 – Tabela gustine sadnje proizvodnog zasada sa prihvatljivim tržišnim troškovima po sadnici.

Pravo na podsticaje ostvaruje se pod uslovom da je primljeno najmanje 90% od posađenih sadnica, odnosno postavljenih sadnica borovnice i/ili maline u saksijama/vrećama sa supstratom računajući od ukupnog broja posađenih sadnica po proizvodnom zasadu iz Tabele i ako su sadnice zdravstveno i sortno ispravne.

Zahtev se podnosi ministarstvu – Upravi za agrarna plaćanja, od 1. marta do 31. jula tekuće kalendarske godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticaje podnošenjem samo jednog Zahteva.

Izuzetno, za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine može se podneti još jedan zahtev u istoj kalendarskoj godini.

Za ostvarivanje prava na podsticaje potrebna je sledeća dokumentacija:

1) račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za kupovinu sadnica voćaka i hmelja plaćenih u toku prethodne, odnosno u toku tekuće kalendarske godine u kojoj se podnosi Zahtev, a do datuma podnošenja Zahteva;

2) račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za pripremu zemljišta izvršenu u toku prethodne ili tekuće kalendarske godine u kojoj se podnosi Zahtev, a za proizvodne zasade borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili maline u saksijama/vrećama sa supstratom, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima, dostavlja se račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za supstrat, do datuma podnošenja Zahteva;

3) račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za analizu zemljišta izvršenu u toku prethodne ili tekuće kalendarske godine, do datuma podnošenja Zahteva;

4) račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za nabavku naslona i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje naslona, odnosno predračun na ime podnosioca zahteva za planiranu nabavku naslona i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje naslona;

5) izvod iz Registra privrednih subjekata za pravna lica, odnosno preduzetnike ne stariji od šest meseci;

6) kopija plana u razmeri 1:1.000, 1:2.500, 1:2.800 ili 1:2.880 i izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima (prepis lista nepokretnosti, ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista, ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga (gde nije uspostavljen katastar nepokretnosti) za sve katastarske parcele koje su predmet Zahteva;

7) sertifikat supstrata za proizvodni zasad borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama sa supstratom, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima;

8) investiciona saglasnost, odnosno odobrenje ministarstva za podizanje višegodišnjih zasada na zakupljenom poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, osim za zasade jagode;

9) ugovor o zakupu, odnosno korišćenju ako je proizvodni zasad podignut na zakupljenom zemljištu ili zemljištu za koje je sklopljen ugovor o korišćenju overen kod nadležnog organa;

10) saglasnost supružnika overena kod nadležnog organa, ako su katastarske parcele na kojima su podignuti proizvodni zasadi u zajedničkoj imovini supružnika.

Račun mora da glasi na ime podnosioca zahteva na kome je jasno iskazana osnovna cena koštanja, PDV i ukupna cena plaćenih troškova. Uz račun prilaže se fiskalni isečak odnosno overena potvrda o prenosu sredstava odnosno overen izvod iz banke, kao dokaz o izvršenoj uplati.

Izuzetno, prilaže se i otpremnica (za domaće sadnice, za nabavku naslona sa pripadajućim elementima neophodnim za njihovo postavljanje) ili jedinstvena carinska isprava (za uvozne sadnice, za nabavku iz uvoza naslona sa pripadajućim elementima neophodnim za njihovo postavljanje).

Ako izdavalac računa nije u sistemu PDV-a, taj podatak mora da bude jasno naveden na računu.

Sva potrebna dokumenta moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili kao overena kopija.

Dokumenta izdata na stranom jeziku moraju da budu prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

Dokumentaciju iz stava 1. tač. 5), 6) i 8) ovog člana, Uprava pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticaje u odgovarajućem procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije, zavisno od mesta investicije, odnosno područja gde je zasad podignut, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 3.000.000 dinara.

Maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:

1) za nabavku sadnica voćaka i hmelja – 2.500.000 dinara;

2) za nabavku naslona – 825.000 dinara;

3) za pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima – 375.000 dinara;

4) za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta – 100.000 dinara.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka, podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada.

Prelazne i završne odredbe(za one koji su već započeli realizovanje investicije-podizanje zasada )

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje za višegodišnje proizvodne zasade voćaka i hmelja čije je podizanje započeto u trećem i četvrtom kvartalu 2020. godine, kao i prvom kvartalu 2021. godine, odnosno do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, rešavaće se u skladu sa Pravilnikom o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RSˮ, br. 37/17, 44/18 – dr. zakon, 3/19, 36/19 i 84/20 – dr. pravilnik).

Izuzetno u 2021. godini, Zahtev se podnosi od 1. maja do 31. jula 2021. godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine do 30. septembra 2021. godine.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RSˮ, br. 37/17, 44/18 – dr. zakon, 3/19, 36/19 i 84/20 – dr. pravilnik).

Zahtev se šalje na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Uprava za agrarna plaćanja

Bulevar kralja Aleksandra 84

11050 Beograd

Napomena: “ Zahtev za podsticaje programima za unapređenje konkurentnosti u investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podsticanje podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja.“

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticaje podnošenjem samo jednog zahteva.

Za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine može se podneti još jedan zahtev u istoj kalendarskoj godini.

Pravilnik i zahtev za podsticaje, možete preuzeti u prilogu teksta.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs