Studija opravdanosti je složen i kompleksan investicioni elaborat. Studijom opravdanosti određuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za izabrano rešenje, razrađeno idejnim projektom, na osnovu kojeg se donosi odluka o opravdanosti ulaganja i pokretanju postupka za izdavanje odobrenja za izgradnju.

Upravljanje investicionim projektima je kompleksan pristup, koji se sastoji iz četiri osnovne faze:

 • pripreme,
 • ocene,
 • izvođenja,
 • praćenja efekata.

Neophodno je uraditi par neophodnih studija, među kojima su:

 • predinvesticiona studija
 • investiciona studija-investicioni program
 • studija izvodljivosti

Predinvesticiona studija predstavlja istraživanje i analizu ključnih parametara kao osnove za ocenu valjanosti određene investicione  mogućnosti.

Sadržaj predinvesticione studije čini:

 • analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora
 • analiza tržišta
 • tehnološko-tehnička analiza
 • analiza lokacije
 • ekonomsko-finansijska analiza

Investicioni program je analitičko- dokumentaciona osnova za donošenje investicione odluke.

Ocena investicionog programa se sastoji iz:

 • ocena tržišno – finansijske efikasnosti projekta
 • ocena društveno-ekonomske efikasnosti projekta
 • ocena sa stanovišta rizika

Studija izvođenja se izrađuje samo za one investicione projekte koji su prihvaćeni za izvođenje. U odabiru projekta veliku ulogu svakako igraju metode za ocenu investicionih projekata. Ocena, selekcija i prihvatanje investicionog projekta se vrši na osnovu analize rentabiliteta, tj. projektovanja gotovinskog toka (anticipiranog priliva i odliva gotovine), pri čemu se teži maksimizaciji odnosa efekata i ulaganja.

Prihvatanje investicionog projekta se vrši na osnovu ispunjenja sledeća tri zahteva:

 • Pozitivna razlika efekata i ulaganja kao cilja projekta
 • Definisanje kriterijuma za izbor-mera vrednosti postavljenim ciljevima
 • Izbor metoda za ocenu efektivnosti investicionih ulaganja

U studiji se ispituju, odnosno analiziraju tehničko-tehnološka rešenja, organizacione potrebe i mogućnosti, uticaj na životnu sredinu, kadrovska pitanja, transferi tehnologije, finansijske potrebe i izvori finansiranja, ekonomska opravdanost i uticaj investicije na društvenu zajednicu (posledice na zapošljavanje, društveni proizvod, izvoz, supstituciju uvoza, ekonomsku nezavisnost, nacionalnu bezbednost itd.).

Kod velikih investicija poželjno je izvršiti ovako detaljnu analizu pre donošenja odluka koje imaju dalekosežni karakter. U principu, ona se radi kod najvećih investicija, koje sprovode velike kompanije.

U Srbiji pozitivnim propisima je utvrđena nadležnost resornog ministarstva za izdavanje građevinskih dozvola za objekte posebne namene i objekte koji se grade na posebnim lokacijama izrada studija opravdanosti je obavezna. Takođe je propisano koju dokumentaciju treba pripremiti za dobijanje građevinske dozvole.

Prethodna studija opravdanosti i studija opravdanosti      

Razlika između prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti je sledeća:

 • prethodna studija opravdanosti se vezuje za generalni projekat, i u njoj se razmatraju varijantna rešenja
 • studija opravdanosti se radi na osnovu idejnog projekta, kada je već izvršen izbor u postupku razmatranja alternativnih rešenja izvođenja investicije

Prethodnom studijom opravdanosti  utvrđuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za više varijanti rešenja koja su definisana generalnim projektom. Na osnovu ove studije može se doneti planski dokument, kao i odluka o opravdanosti ulaganja u prethodne radove planirane investicije, izradu idejnog projekta i izradu studije opravdanosti.

Studija opravdanosti

Studija opravdanosti je još složeniji investicioni elaborat. Studijom opravdanosti određuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za izabrano rešenje, razrađeno idejnim projektom, na osnovu kojeg se donosi odluka o opravdanosti ulaganja i pokretanju postupka za izdavanje odobrenja za izgradnju.

Osnov za izradu studije opravdanosti čine prethodni radovi i prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom. Studija opravdanosti obavezno sadrži i idejni projekat.

Obavezan (propisan) sadržaj i obim prethodne studije opravdanosti, kada se ona radi za potrebe dobijanja dozvole kod resornog ministarstva Republike Srbije je sledeći:

 1. Uvod
 2. Analiza postojećeg stanja
 3. Tržišni aspekt – analiza i projekcija
 4. Prikaz tehnološko-tehničkih rešenja u generalnom projektu
 5. Analiza nabavnog tržišta
 6. Prostorni aspekt
 7. Prethodna analiza uticaja na životnu sredinu
 8. Finansijsku analiza i ocena
 9. Društveno-ekonomska analiza i ocena
 10. Analiza osetljivosti i rizika investiranja
 11. Prethodna analiza izvora finansiranja i finansijskih obaveza
 12. Prethodna analiza organizacionih i kadrovskih mogućnosti
 13. Zaključak o prethodnoj studiji opravdanosti

Studija opravdanosti, koja se podnosi navedenom ministarstvu u Republici Srbiji za dobijanje odobrenja za izgradnju, obavezno sadrži:

 1. Podatke o naručiocu i autorima studije
 2. Uvod
 3. Ciljeve i svrhu investiranja
 4. Opis objekta
 5. Analizu razvojnih mogućnosti investitora
 6. Metodološke osnove izrade studije
 7. Tehničko-tehnološko rešenje u idejnom projektu
 8. Tržišne aspekte
 9. Prostorne aspekte
 10. Ekološke aspekte
 11. Ekonomske troškove
 12. Dobiti – koristi
 13. Finansijsku efikasnost sa ocenom rentabilnosti i likvidnosti
 14. Društveno-ekonomsku efikasnost
 15. Analizu osetljivosti i rizika investiranja
 16. Analizu izvora finansiranja, finansijskih obaveza i dinamike
 17. Analizu organizacionih i kadrovskih mogućnosti
 18. Zaključak o opravdanosti investicije

PODSTICAJI DOO je uradio studije opravdanosti radi procene investicionih radova u javnim preduzećima tako za potrebe privatnih investitora. Ukoliko imate pitanja pošaljite na kontakt@podsticaji.rs

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs