PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U STOČARSTVU

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, 73/23 od 1. septembra 2023. godine)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) primarna poljoprivredna proizvodnja u stočarstvu jeste proizvodnja kravljeg, ovčijeg i kozijeg mleka, proizvodnja mesa (tov junadi, proizvodnja junećeg/goveđeg mesa u sistemu „krava – teleˮ, proizvodnja prasadi za tov, tov svinja, uzgoj ovaca, koza, brojlera i tovnih ćurki u svrhu proizvodnje mesa), proizvodnja konzumnih kokošijih jaja, proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda, kao i priprema, distribucija i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;

2) krava jeste žensko grlo goveda uzrasta od 24 meseca;

3) živina jesu: brojleri, tovne ćurke i kokoške nosilje;

4) dobavljač jeste lice koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuja trgovina i koje podnosiocu zahteva izdaje račun za nabavku predmeta investicije;

5) mašine jesu mašine i mehanizacija sa kardanskim vratilom, odnosno drugom pripadajućom opremom neophodnom za njihovu redovnu upotrebu u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u stočarstvu;

6) nova mašina i oprema jeste mašina, oprema i mehanizacija koja se prvi put stavlja u upotrebu i čiji su svi sastavni delovi novi;

7) povezana lica jesu: nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

8) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije (zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti), kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom.

Podsticaji su za investicije u nabavku novih mašina i opreme:

1) za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;

2) za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;

3) kojom se štiti dobrobit životinja;

4) za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;

5) za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;

6) za pčelarstvo;

7) za mužu;

8) za držanje, odgoj i tov živine.

Pravo na podsticaje ostvaruje:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga;

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija;

7) manastir i crkva.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako je:

1) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i nalazi se u aktivnom statusu;

2) u Registru ima prijavljeno gajenje odgovarajuće vrste životinja (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se životinje drže ili uzgajaju);

3) u Registru izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, promena podataka i obnova registracije, elektronsko postupanje, kao i uslovi za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

2) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

3) za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

4) je investiciju koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u potpunosti realizovalo u periodu od 1. januara tekuće kalendarske godine u kojoj podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;

5) je ukupna vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 80.000 dinara, odnosno ako je vrednost investicija za pčelarstvo za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 50.000 dinara;

6) je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 25.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 25.000 dinara, odnosno ako je za investicije za pčelarstvo iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 20.000 dinara;

7) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;

8) po redosledu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje postoje raspoloživa finansijska sredstva za utvrđivanje prava na podsticaje opredeljena javnim pozivom, u okviru ukupnih sredstava raspodeljenih za ovu namenu posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Posebni uslovi u zavisnosti od vrste proizvodnje i predmeta zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, odnosno ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima:

1) za investicije koje se odnose na proizvodnju kravljeg mleka, do najviše 19 krava mlečnih i kombinovanih rasa prijavljenih u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

2) za investicije koje se odnose na proizvodnju ovčijeg i kozijeg mleka, objekat upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

3) za investicije koje se odnose na pčelarstvo, od pet do 1.000 košnica pčela prijavljenih u Centralnoj bazi;

4) za investicije koje se odnose na proizvodnju mesa, ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu,

5) za investicije koje se odnose na proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, ukupni kapacitet objekta za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji do 4.999, upisan u Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu .

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu za 2023. godinu, po ovom Javnom pozivu, podnosi se u periodu od 4. septembra do 2. oktobra 2023. godine.

Neophodna dokumentacija uz zahtev za podsticaje:

1) račun za nabavku predmeta investicije iz Tabele, odnosno kopija elektronske fakture, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje;

2) otpremnica za nabavku predmeta investicije iz Tabele za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, odnosno kopija elektronske otpremnice, odnosno kopija otpremnice koja je učitana u sistem elektronskih faktura kao prilog elektronske fakture, odnosno kopija međunarodnog tovarnog lista ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to:

(1) kopija potvrde o prenosu sredstava ili izvoda, overenih od strane banke,

(2) kopija potvrde međunarodne finansijske transakcije – swift, overene od strane banke – kada je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije,

(3) fiskalni isečak, odnosno kopija fiskalnog računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, a koji se mogu dostaviti samo u slučaju kada je fizičko lice izvršilo plaćanje gotovinom;

4) kopija jedinstvene carinske isprave – ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

5) kopija garantnog lista, odnosno izjave o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne opreme, mašina i mehanizacije za koju je u skladu sa posebnim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjave o saobraznosti, odnosno kopija izjave dobavljača da predmetna oprema, mašina ili mehanizacija ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista, niti izjave o saobraznosti;

6) kopija popunjenog Priloga 2 – Tabela članova zadruge, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo – ako je podnosilac zahteva zemljoradnička zadruga;

7) ako je podnosilac zahteva preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga – kopija potvrda Agencije za privredne registre da za podnosioca zahteva nije:

(1) registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti,

(2) registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa,

(3) registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Uz elektronski obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u kome je podnosilac dao izjavu da će samostalno za potrebe postupka po zahtevu za ostvarivanje prava na podsticaje pribaviti lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija a koji su neophodni za odlučivanje u skladu sa ovim pravilnikom, iz člana 9. stav 3. tačka 2) ovog pravilnika, prilaže se u elektronskoj formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar:

1) očitana biometrijska lična karta nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno odgovornog lica podnosioca zahteva;

2) original dokumentacije iz stava 1. ovog člana.

Digitalizaciju dokumenta za potrebe sprovođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, pored lica utvrđenih zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, može izvršiti i:

1) lice koje obavlja savetodavne poslove u poljoprivredi, koje ima licencu za obavljanje tih poslova i koje je upisano u Registar poljoprivrednih savetodavaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede (u daljem tekstu: poljoprivredni savetodavac);

2) poljoprivredni i veterinarski inspektor;

3) organ jedinice lokalne samouprave.

Uprava pribavlja po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak:

1) podatke o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, iz nadležnosti Poreske uprave;

2) podatke o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, iz nadležnosti organa jedinice lokalne samouprave;

3) podatke, odnosno potvrdu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, da podnosilac zahteva za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

4) podatke, odnosno potvrdu od nadležnog pokrajinskog organa da podnosilac zahteva za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine;

5) podatke o podnosiocu zahteva, odnosno kopiju izvoda iz Registra privrednih subjekata – ako je podnosilac zahteva preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga;

6) podatke o razvrstavanju pravnog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – ako je podnosilac zahteva privredno društvo ili zemljoradnička zadruga;

7) kopije akta o mreži srednjih škola i rešenja o verifikaciji za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, izdatih od strane ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja – ako je podnosilac zahteva srednja škola;

8) kopiju akta o upisu u Registar naučnoistraživačkih organizacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost – ako je podnosilac zahteva naučnoistraživačka organizacija;

9) kopiju akta o upisu u Registar crkava i verskih zajednica koji vodi ministarstvo nadležno za poslove pravde – ako je podnosilac zahteva manastir ili crkva;

10) kopiju rešenja o upisu u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo – ako podnosilac zahteva obavlja proizvodnju ovčijeg i kozijeg mleka, proizvodnju mesa ili konzumnih kokošijih jaja.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost i drugih neprihvatljivih troškova, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje se prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Uvećanje maksimalnog iznosa podsticaja za područja određenih upravnih okruga u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju utvrđuje se prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi 800.000 dinara.

Izuzetno u 2023. godini lice ostvaruje pravo na podsticaje ako je investiciju koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u potpunosti realizovalo u periodu od 1. marta 2022. godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Klikom na ikone ispod otvorićete dokumenta ovog javnog poziva.