KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA PRERADU VOĆA, POVRĆA (UKLjUČUJUĆI I PEČURKE), NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022.GODINI

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za sušenje, zamrzavanje, blanširanje, pasterizaciju, sterilizaciju proizvoda od voća i povrća (uključujući i pečurke), opremu za prijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od voća, povrća (uključujući i pečurke).

VISINA I NAČIN DODELE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstava koja se dodeljuje po Konkursu iznose ukupno 20.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije.

Za podnosioce prijava čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene ‒ bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ‒ do 2.000.000,00 dinara, a ukoliko je podnosilac prijave žena ili lice mlađe od 40 godina, odnosno ukoliko se investicija realizuje na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, maksimalni iznos bespovratnih sredstava je do 2.200.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2022. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon
01.01.2022.godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

 1. nabavka nove opreme i uređaja za sušenje voća, povrća (uključujući i pečurke) kao i njihovih proizvoda: sušare (na primer: tunelske, trakaste, komorne), oprema i uređaji za sušenje u vakumu, oprema i uređaji za mikrotalasno sušenje, oprema i uređaji za osmotsko sušenje, oprema i uređaji za sušenje zamrzavanjem – liofilizator, druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;
 2. nabavka nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda (uključujući i pečurke): kontinualni tunel za zamrzavanje, uređaji za zamrzavanje u blokovima, klasičan tunel, druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;
 3. nabavka nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju voća i povrća i sterilizaciju proizvoda (uključujućii pečurke): blanšeri razni sa pripadajućom opremom, pasterizatori (na primer: pločasti, cevni, tunelski), sterilizatori (horizontalni, vertikalni, kontinualni i diskontinualni, odnosno autoklavi), paster kada druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;
 4. nabavka nove opreme za prijem voća, povrća, kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda(uključujući i pečurke).

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

 • Preduzetnik – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Pravno lice:

 • privredno društvo – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
 •  zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
 • složena zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Uslovi za učešće na konkursu:

 1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i da se nalazi u aktivnom statusu;
 2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine;
 3. podnosilac prijave mora imati urađen poslovni plan – ekonomsku održivost projekta za investicije ukupne vrednosti veće od 1.200.000,00 dinara;
 4. podnosilac prijave i vlasnik objekta u kojem se realizuje investicija koja je predmet ovog konkursa moraju regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje, zaključno sa 31.12.2021. godine;
 5. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze zaključno sa 2021. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);
 6. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2021. godinu;
 7. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 8. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat), kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 9. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11, 99/11, 83/14,5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) ;
  da se plaćanje vrši na tekući račun dobavljača, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.
 10. podnosilac prijave mora biti registrovan u Agenciji za privredne registre za namenu za koju
  konkuriše;
 11. ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 12. zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju;
 13. pravno lice mora biti razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom kojim se
 14. uređuje računovodstvo.

SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Izgrađen objekat od čvrstog materijala (minimum 50 m2) u vlasništvu ili zakupu u periodu od minimalno pet godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava, u kojem se može adaptirati prostorija za preradu voća, povrća (uključujući pečurke)

Prerada voća

Privredna društva sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra;

Prerada povrća

Privredna društva sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra

Prerada grožđa

Korisnik mora biti upisan u Vinogradarski registar i Vinarski registar u skladu sa Zakonom o vinu („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 93/12) sa maksimalnim raspoloživim kapacitetima godišnje proizvodnje vina do 19.999 litara na kraju investicije.

 

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.02.2022. godine.

 

Potrebna dokumentacija:

 1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom, dok je za pravna lica obavezan pečat podnosioca (sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija);
 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
 3. original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana);
 4. overena fotokopija ugovora o zakupu objekta u kojem se realizuje investicija koja je predmet ovog konkursa, s tim što je potrebno da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina;
 5. poslovni plan – ekonomska održivost projekta za investicije ukupne vrednosti veće od 1.200.000,00 dinara;
 6. predračun ili račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao i u predračunu i/ili računu);
 7. otpremnicu za nabavku predmetne investicije;
 8. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrdu o prenosu sredstava i izvod overen od strane banke;
 9. za investicije koje su preko 300.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, – konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme, odnosno izvođaču radova;
 10. fotokopija garantnog lista za kupljenu opremu za koju je to predviđeno važećim propisom;
 11. jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) ‒ ne starija od 01.2022. godine;
 12. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda nadležnog organa) zaključno sa 31.12.2021. godine, za podnosioca prijave i vlasnika objekta u kojem se realizuje investicija koja je predmet ovog konkursa, a koji se nalazi u zakupu;
 13. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);;
 14. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i dokaz o izvršenom plaćanju)zaključno za 2021.godinu.
 15. fotokopija ugovora o kreditu,ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
 16. fotokopija diplome o stečenom višem i visokom obrazovanju(srednja poljoprivredna škola,poljoprivredni fakultet);
 17. ako je član zadruge – dostaviti potvrdu o članstvu;
 18. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 19. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije
 20. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice(razvrstano mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj73/2019)
 21. za zemljoradničke zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zemljoradnička zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RS“, broj 112/2015), pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom;

Potvrda za odvodnjavanje od JP „Vode Vojvodine“ može se zatražiti na linku: https://vodevojvodine.com/korisnicki-servis/izdavanje-potvrda/

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURSZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA PRERADU VOĆA POVRĆA(UKLjUČUJUĆI I PEČURKE),NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022.GODINI”, ili lično‒u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Kompletnu dokumetaciju za konkurs, možete preuzeti OVDE

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs