Tag

fond za razvoj Arhive | Podsticaji | Konsultacije pri investiciji u privredi i poljoprivredi

RS: Konkursi Ministarstva Privrede za razvoj preduzetništva

By | Nove Investicije, Privreda

Ministarstvo privrede objavilo je  javne pozive za tri programa podrške mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu.

Za te programe je ukupno u ovoj godini opredeljeno 450 miliona dinara.

Javni pozivi otvoreni su dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31. decembra ove godine, saopštilo je Ministarstvo privrede.

Objavljeni su javni pozivi za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade, Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte.

Ministarstvo je za program podrške ženama i mladim preduzetnicima koji su početnici u poslovanju, a koji se prvi put sprovodi ove godine, opredelilo 100 miliona dinara bespovratnih sredstava.

Kada je reč o početnicima u poslovanju opredeljeno je 150 miliona dinara bespovratnih sredstava, a kroz program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte 200 miliona dinara bespovratnih sredstava.

Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj.

Programe sprovode Ministarstvo privrede i Fond za razvoj, a predstavljaju kombinaciju bespovratnih sredstava i povoljnih kredita Fonda.

Ministarstvo privrede podseća da je ranije pozvalo poslovne banke i lizing kompanije da se prijave za učešće u realizaciji Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini, za koji je opredeljeno 1,55 milijardi dinara bespovratnih sredstava.

Javni poziv za partnere u sufinansiranju, odnosno banke i lizing kompanije, traje do 19. februara, a po okončanju izbora partnera i potpisivanja ugovora, Ministarstvo će raspisati i javni poziv za mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zadruge za dodelu bespovratne pomoći.

Sve informacije i potrebnu dokumentaciju zainteresovani privrednici mogu pronaći na internet strani Ministarstva privrede: Јавни позиви | Ministarstvo privrede Republike Srbije (privreda.gov.rs)

Investicioni program

By | Usluge

Investicioni program objašnjava i razradjuje poslovne ideje i ciljeve kompanije koji se nameravaju ostvariti određenim investicijama. Izrada investicionog programa vrši se u fazi planiranja i pripreme realizacije investicije, na osnovu ovog elaborata vrši se donošenje investicione odluke. U investicionom programu se sistematizuju podaci koji investitoru ukazuju na isplativost preduzimanja određenog investicionog ulaganja. Investicioni program je dokument koji služi za razgovor sa potencijalnim investitorima, fondovima i poslovnim bankama.

Investicioni program sadrži investiciono tehnicku dokumentaciju kojom se precizno razradjuje poslovna ideja, istražuje mogucnost njene realizacije na tržištu kao i potencijalni rizici i ogranicenja za njenu realizaciju.

Biznis plan i investicioni program se razlikuju po obimu, sadržaju i veličini investicije za koju se rade. Investicioni program se radi za veću predračunsku vrednost investicije, i u njemu je izvršena dublja i  složenija analiza.

Postoji više razlicitih metodologija pisanja investicionog programa. Mi je radimo po propisanoj metodologiji Fonda za razvoj Republike Srbije. Fond za razvoj je propisao osnovni sadržaj investicionog programa:

SADRŽAJ INVESTICIONOG PROGRAMA

1. OPIS PROJEKTA I SVRHA INVESTIRANjA
2. ANALIZA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI I SPOSOBNOSTI INVESTITORA
2.1. Opšta informacija o investitoru
2.2. Položaj na tržištu plasmana i nabavke
2.3. Investiciona aktivnost
2.4. Tehnička i kadrovska opremljenost
2.5. Ekonomsko-finansijski rezultati-poslovanje investitora
2.6. Konačna ocena razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora
3. ANALIZA TRŽIŠTA
3.1. Tržište prodaje (veličina tržišta, obim izvoza, uvoza i potrošnje, konkurencija,
distributivna mreža, cene)
3.2. Tržište nabavke (osnovne i pomoćne sirovine, kanali nabavke, najveći dobavljačidomaće tržište, uvoz)
4. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE OSNOVE
4.1. Asortiman i obim proizvodnje
4.2. Osnove tehnološkog procesa
4.3. Proračun kapaciteta i izbor opreme i alata
4.4. Materijalni bilans i normativ
4.5. Rešenje građevinskih objekata i instalacija (površina objekta)
4.6. Energija i fluidi
4.7. Plan radne snage
5. ANALIZA LOKACIJE
6. MERE ZAŠTITE
6.1. Mere zaštite čovekove okoline
6.2. Mere zaštite na radu
7. EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA
7.1. Obim i struktura investicionih ulaganja u osnovna sredstva
7.2. Obračun potrebnih obrtnih sredstava
7.3. Obračun troškova proizvodnje i formiranje ukupnog prihoda
7.3.1. Fiksni troškovi
7.3.2. Direktni troškovi
7.3.3. Bruto zarade
7.3.4. Porezi i doprinosi
7.3.5. Formiranje ukupnog prihoda (domaće tržište-izvoz)
7.4. Izvori finansiranja i obaveze prema izvorima
7.4.1. Izvori finansiranja
7.4.2. Obaveze prema izvorima finansiranja
7.5. Novčani tokovi Projekta
7.5.1. Dinamički plan bilansa uspeha
7.5.2. Finansijski tok projekta
7.5.3. Ekonomski tok projekta
8. FINANSIJSKO-TRŽIŠNA OCENA PROJEKTA
8.1. Statička ocena ekonomske efikasnosti projekta
8.1.1. Produktivnost projekta
8.1.2. Akumulativnost projekta
8.1.3. Ekonomičnost projekta
8.2. Dinamička ocena ekonomske efikasnosti projekta
8.2.1. Neto sadašnja vrednost
8.2.2. Interna stopa rentabilnosti
8.2.3. Vreme povraćaja uloženog kapitala
9. ANALIZA OSETLjIVOSTI
10. ZBIRNA OCENA

PODSTICAJI DOO  vrši izradu investicionih programa za razlicite investicione poduhvate: od izgradnje ili rekonstrukcije proizvodnih i/ili uslužnih objekata, nabavka nove opreme/mehanizacije /proizvodne linija, nove investicije (nova usluga/proizvod ), proširenje proizvodnje

PODSTICAJI DOO   kao autori investicionog programa pružamo uslugu odbrane projekta  pred poslovnom bankom klijenta ili Fondom za razvoj.

Krediti za likvidnost i obrtna sredstva – COVID 19

By | Krediti

PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID – 19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID – 19 obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

Za relizaciju Programa izdvojeno je 24 000 000 000 dinara.

KO MOŽE DA KORISTI SREDSTVA

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Sredstva po ovom Programu ne mogu se koristiti za:

 • organizovanje igara na sreću, lutrije i slične delatnosti;
 • promet nafte i naftnih derivata;
 • proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodonim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

USLOVI KREDITA

 • rok otplate do 36 meseci koji uključuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;
 • kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
 • krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;
 • minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;
 • maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:
 • za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD,
 • za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i
 • za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD;
 • otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima;
 • u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;
 • osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih, u skladu sa izveštajem Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na određeno i neodređeno vreme na dan 16. mart 2020. godine, s tim da se kako do dana podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje do 10% od navedenog broja zaposlenih.
 • instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:
 • menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta) i/ili
 • hipoteka na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
 • zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
 • menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika;
 • menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.

SREDSTVA OBEZBEĐENjA

U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja:

 • do iznosa od 1.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača),
 • do iznosa od 2.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme,
 • do iznosa od 10.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica,
 • do iznosa od 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,
 • za iznos iznad 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda. Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.

GARANCIJA BANKE, RUČNA ZALOGA I HIPOTEKA  MOGU  BITI OBEZBEĐENjA ZA SVE IZNOSE KREDITA.

JEMSTVO BONITETNOG PRIVREDNOG SUBJEKTA (KOJE NIJE POVEZANO LICE) MOŽE BITI OBEZBEĐENjE ZA SVE  IZNOSE KREDITA DO 25.000.000RSD.

KRITERIJUMI ZA ODOBRENJE KREDITA:

-za privredne subjekte najviši iznos odobrenog kredita može biti do 50% ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju,

-za preduzetnike koji se paušalno oporezuju najviši iznos odobrenog kredita može biti do  50% ostvarenog prometa kod poslovnih banaka u 2019.godini,

– podnosilac zahteva za kredit  nema blokadu računa dužu od 30 dana u kontinuitetu u prethodnih godinu dana, odnosno ukupno  90 dana sa prekidima u poslednjih godinu dana.

Zahtevi se elektronski podnose na elektronsku adresu

prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs

Prijem zahteva se vrši dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra  2020. godine. Rok za realizaciju svake pojedinačne odluke (puštanje kredita u tečaj) je 90 dana od datuma donošenja odluke Upravnog odbora Fonda.

Upravni odbor Fonda doneće odluke po primljenim zahtevima najkasnije do 31. decembra 2020. godine, i to do visine trenutno raspoloživih sredstava za realizaciju ovog programa.

Krajnji rok za realizaciju odobrenih sredstava u skladu sa ovim programom i odlukama Upravnog odbora Fonda je 31. mart 2021. godine.

Sva pitanja u vezi sa ovim Programom možete postaviti putem elektronske adrese office@fondzarazvoj.rs

Kliknite na link dole možete preuzeti uredbu Vlade Republike Srbije kao i pitanja i odgovore vezane za ovaj kredit:

PDF_Dokumenta/Krediti/Uredba vlade kredit za likvidnost Covid 19.pdf Često postavljana pitanja i odgovori

Kompletan konkurs i celu dokumentaciju možete preuzeti klikom na link OVDE