Tag

Oprema za navodnjavanje Arhive | Podsticaji | Konsultacije pri investiciji u privredi i poljoprivredi

Oprema za bušenje bunara

UPZ: BESPOVRATNA SREDSTVA ZA BUŠENJE BUNARA I NAVODNJAVANJE DO 80% U 2018 GODINI

By | Mehanizacija i oprema, Oprema za navodnjavanje

Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je dva konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje.

Iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja

Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 22.000.000 dinara i u visini učešća do 80% po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

 1. A) KORISNIK SREDSTAVA

Pravo na korišćenje sredstava za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja može da ostvari fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. B) OPŠTI USLOVI

Korisnik sredstava pravo na sredstva može da ostvari ako je:

upisan u Registar u aktivnom statusu,

upisao u Registar parcelu koja je zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njiva, vrt, voćnjak, vinograd, livada, pašnjak i trstik) na kojoj se treba da se vrši iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i vlasnik je te parcele.

Korisnik sredstava pravo na sredstva može da ostvari ako za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu i kod drugih organa i institucija.

Korisnik sredstava može da podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na jedan bunar.

 1. V) IZNOS SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA

Iznos sredstava koji se odobrava je do 80% vrednosti po dužnom metru iskopa/bušenja bunara, odnosno do 3.000 dinara po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 500.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

 1. G) POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnik sredstava na konkurs obavezno podnosi:

Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave;

Izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu na katastarskoj parceli na kojoj treba da se vrši iskop/bušenje bunara ne stariji od 3 meseca od dana podnošenja Prijave;

Predračun izdat u 2018. godini sa rokom važenja od najmanje 90 dana od dana podnošenja Prijave Ministarstvu, koji glasi isključivo i samo na podnosioca prijave sa specifikacijom opreme i radova za izgradnju bunara za navodnjavanje (po vrstama radova i vrstama opreme koja se montira sa iskazanim cenama za svaku vrstu rada i svaku vrstu opreme posebno, pri čemu se zemljani radovi kod iskopa/bušenja bunara iskazuju u dužnim metrima);

Napomena: Korisnik sredstava sa kojim Uprava za poljoprivredno zemljište zaključi ugovor o korišćenju sredstava će biti u obavezi da dostavi konačan račun koji će sadržati specifikaciju po vrstama opreme i vrstama radova identičnu specifikaciji dostavljenoj na predračunu.

Izjava poljoprivrednika overena u skladu sa zakonom da pod krivičnom, materijalnom i svakom drugom odgovornošću tvrdi da će izgradnja bunara biti odgovorno izvedena obezbeđivanjem svih potrebnih dozvola koje su propisane materijalnim zakonima kojima se uređuje izgradnja bunara u funkciji navodnjavanja, kao i da se prijava odnosi na izgradnju novog bunara;

Potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za izgradnju bunara ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, ne starija od mesec dana od dana podnošenja prijave.

Dokumentacija navedena pod rednim brojevima od 3) do 5) se dostavlja u originalu.

 1. D) PRIHVATLjIVA INVESTICIONA ULAGANjA

Prihvatljiva investiciona ulaganja u smislu ovog konkursa za iskop/bušenje bunara u 2018. godini su:

zemljani radovi koji se izvode prilikom iskopa/bušenja bunara.

Đ) NEPRIHVATLjIVA ULAGANjA I DRUGI NEPRIHVATLjIVI TROŠKOVI

ulaganje na katastarskoj parceli koja nije zemljište koje se koristi za poljoprivrednu    proizvodnju,

plaćanje iskopa bunara putem lizinga, kompenzacije i asignacije,

porezi uključujući porez na dodatu vrednost,

drugi radovi, odnosno druga ulaganja prilikom izvođenja radova na iskopu/bušenju bunara,

troškovi koji se odnose na dobijanje saglasnosti za iskop/bušenje bunara u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i troškovi pratećih administrativnih taksi.

 1. D) KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA

Izgradnja bunara se obavlja na parceli koja:

ne nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi – 20 poena,

nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi – 50 poena.

Predračunska cena dužnog metra iskopa/bušenja bunara je:

do 6.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost – 50 poena,

veća od 6.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost – 30 poena.

Đ)  ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 1.08.2018. godine.

Nabavka nove opreme za navodnjavanje

Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 92.400.000 dinara i u visini učešća do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

 1. A) KORISNIK SREDSTAVA

Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2018. godini može da ostvari:

1)   Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

2)   Naučnoistraživačka organizacija,

3)   Ustanova,

4)  Privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga.

 1. B) OPŠTI USLOVI

Korisnik sredstava pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje može da ostvari ako je upisan u Registar u aktivnom statusu i ako je upisao u Registar parcele na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje.

Korisnik sredstava pravo na sredstava može da ostvari ako za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu i kod drugih organa i institucija.

Korisnik sredstava može da podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na nabavljenu opremu minimalne vrednosti 40.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

 1. V) POSEBNI USLOVI

Privredno društvo, preduzetnik, zemljoradnička zadruga i udruženje vodokorisnika pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje mogu da ostvare ako su upisani u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre u aktivnom statusu.

Naučnoistraživačka organizacija: visokoškolska obrazovna ustanova i institut može da ostvari pravo na sredstva ako je akreditovana od strane Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija za oblast biotehničkih nauka – poljoprivreda i koju je  osnovala Republika Srbija.

Ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koje je osnovala Republika Srbija.

 1. G) IZNOS SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA

Iznos sredstava koji se odobrava je do 60% vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje bez uračunatog poreza na dodatu vrednost na koju se odnosi prijava i koja se smatra prihvatljivim investicionim ulaganjem u smislu ovog konkursa.

Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 4.000.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

 1. D) POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnik sredstava na konkurs obavezno podnosi:

Čitko popunjen i potpisan, odnosno overen obrazac prijave;

Račun za predmetno investiciono ulaganje izdat u 2018. godini, koji glasi isključivo i samo na podnosioca prijave;

Dokaz o plaćanju investicionog ulaganja i to:

 1. a) nalog za prenos sredstava na kojem je naznačeni dužnik-nalogodavac Korisnik sredstava i navedeno je njegovo ime i prezime, odnosno njegov naziv, odnosno naziv poslovne banke kod koje je odobren kredit overen od strane banke ili izvod overen od strane banke ili overena od strane banke potvrda o izvršenom nalogu za prenos kod bezgotovinskog plaćanja ili,
 2. b) nalog za uplatu overen od strane banke na kojem je naznačeni uplatilac isključivo korisnik sredstava i navedeno je njegovo ime i prezime odnosno naziv sa fiskalnim isečkom,
 3. v) fiskalni isečak kod gotovinskog plaćanja ili plaćanja karticom;

Otpremnica potpisana od strane podnosioca prijave;

Garantni list za izvršenu nabavku predmetne opreme za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno overena i potpisana izjava prodavca da predmetna oprema ne podleže garanciji;

Izjava poljoprivrednika, odnosno odgovornog lica da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću tvrdi da za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i da neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu;

Potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave da za nabavku opreme za navodnjavanje ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, ne starija od mesec dana od dana podnošenja prijave;

 1. Dokaz o upisu u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre (dostavlja privredno društvo, preduzetnik, zemljoradnička zadruga i udruženje vodokorisnika);

Dokaz o razvrstavanju (dostavlja privredno društvo);

Odluka o osnivanju ili drugi akt na osnovu kojeg se utvrđuje da su naučnoistraživačka organizacija ili ustanova osnovane od strane Republike Srbije;

Odluka Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija za oblast biotehničkih nauka – poljoprivreda podnosi naučnoistraživačka organizacija i akt ministarstva nadležnog za poslove nauke o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa (podnosi naučnoistraživačka organizacija i to institut u oblasti poljoprivrede),

Dokaz da visokoškolska obrazovna ustanova ima odobren obrazovni program u oblasti poljoprivrede,

Rešenje o verifikaciji uvidom u koje može da se utvrdi za koje područje rada je osnovana srednja stručna škola (podnosi Ustanova u svojstvu srednje stručne škole u području rada poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija),

Visokoškolska ustanova dostavlja dokaz o odobrenom studijskom programu u oblasti poljoprivrede.

Dokumentacija navedena pod rednim brojevima od 2) do 4), rednim brojevima 6) i 7) i rednim brojem 9) se dostavlja u originalu ili se dostavljaju  overene fotokopije ovih dokumenata u skladu sa zakonom.

Đ) PRIHVATLjIVA INVESTICIONA ULAGANjA

Prihvatljiva investiciona ulaganja za nabavku nove opreme za navodnjavanje u smislu ovog konkursa  predstavlja nabavka nove opreme za navodnjavanje i to:

pumpe, agregata za pumpu ( na dizel, benzinski i elektropogon), fertigatora, fertigacione pumpe, manometra, filtera, okitena (dovodnih cevi), razvodnih cevi, dripova/laterala, kapajućih traka, kapaljki, rasprskivača (sprinklera), tifona, tifona sa kišnom rampom, kišne rampe, kišnog krila, vodenog topa/topa za navodnjavanje, centar pivota, rezervoara u funkciji obezbeđivanja vode za navodnjavanje i cisterne u funkciji obezbeđivanja vode za navodnjavanje.

za izgradnju bunara: bunarska cev/filterska bunarska cev.

 1. E) NEPRIHVATLjIVA ULAGANjA I DRUGI NEPRIHVATLjIVI TROŠKOVI

nabavka opreme putem lizinga, kompenzacije i asignacije,

ulaganje u sistem za navodnjavanje koji se nalazi na katastarskim parcelama od kojih ni jedna nije zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju.

Napomena: zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju su njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci i trstici.

Korisnik sredstava ne može da ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje koja nije definisana u tački Đ) ovog dela konkursa.

Ž) DUŽNOST KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava koji ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje dužan je da:

1) novu opremu za navodnjavanje koristi u skladu sa predviđenom namenom;

2) novu opremu za navodnjavanje ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje ili u zakup u roku od godinu dana od nabavke nove opreme za navodnjavanje za koju se ne izdaje garantni list, odnosno u roku od pet godina od nabavke nove opreme za navodnjavanje za koju se izdaje garantni list;

3) svu dokumentaciju koja se odnosi na sredstva čuva najmanje pet godina od dana isplate sredstava.

Korisnik sredstava dužan je da vrati iznos sredstava koji je primio rešenjem:

1) u slučaju neispunjavanja navedenih obaveza;

2) na osnovu neistinitih ili netačnih podataka datih u prijavi;

3) na osnovu falsifikovanih dokaza koji su u vezi sa predmetom ostvarivanja prava na sredstva.

 1. Z) KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA

Površina poljoprivrednog zemljišta koja će se navodnjavati:

do 1 hektara – 20 poena,

od 1,01 – 3 hektara – 40 poena,

veća od 3,01 hektara – 50 poena.

Podnosilac prijave:

Privredno društvo i preduzetnik – 20 poena,

Naučnoistraživačka organizacija i ustanova – 30 poena,

Fizičko lice, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga – 50 poena.

 1. I) ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 1.08.2018. godine.

Izvor UPZ:

Ископ/бушење бунара у функцији наводњавања

Набавка нове опреме за наводњавање

APV oprema za navodnjavanje

AP VOJVODINA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA NAVODNJAVANJE U 2018 GODINI

By | Mehanizacija i oprema, Oprema za navodnjavanje

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE  NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I OPREME ZA POBOLjŠANjE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILjAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018.GODINI

Cilj konkursa jeste povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, kao i zaštita zemljišta kroz sprečavanje razvoja korova uz poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje cevovoda i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje:opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko- vinogradarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil, malč folije i drugo.

Visina i namena sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 310.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 10.000.000,00 dinara,odnosno 11.000.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 21.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2018. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2018.godine.

Sektor voća

Prihvatljive investicije su sledeće:

Oprema i uređaji za navodnjavanje:

 1. pumpe,
 2. agregati,
 3. rasprskivači,
 4. sistemi „kap po kap“, sa pripadajućom opremom,
 5. sistemi za filtriranje,
 6. sistemi za fertirigaciju,
 7. opremanje bunara,
 8. cisterne za navodnjavanje

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jednu namenu iznosi najviše do 250.000,00 dinara poj ednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno 1.247.500,00 dinara, odnosno 275.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu,a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno 1.372.250,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za dve ili više namena iznosi najviše do 400.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno 1.996.000,00 dinara, odnosno 440.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu,a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno 2.195.600,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Subirigacija

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 160.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno 798.400,00 dinara, odnosno 176.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu,a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno 878.240,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Izgradnja cevovoda

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 30% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, odnosno najviše do 800,00 dinara po dužnom metru, a maksimalno za 2.000 m, odnosno 1.600.000,00 dinara, odnosno najviše do 880,00 dinara po dužnom metru, a maksimalno za 2.000 m, odnosno 1.760.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Materijali za pokrivanje kultura, u cilju zaštite od mraza – agrotekstili i malč folije

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 38.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno 189.620,00 dinara, odnosno 41.800,00 dinara po jednom hektaru površine pokorisniku za navedenu opremu,a maksimalnodo 4,99 hektara, odnosno 208.582,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

 Sektor povrća

Prihvatljive investicije su sledeće:

Oprema i uređaji za navodnjavanje:

 1. pumpe,
 2. agregati,
 3. rasprskivači,
 4. sistemi „kap po kap“, sa pripadajućom opremom,
 5. sistemi za filtriranje,
 6. sistemi za fertirigaciju,
 7. opremanje bunara,
 8. cisterne za navodnjavanje

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jednu namenu iznosi najviše do 250.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 2,99 hektara, odnosno 747.500,00 dinara, odnosno 275.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu,a maksimalno do 2,99 hektara, odnosno 822.250,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za dve ili više namena iznosi najviše do 400.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 2,99 hektara, odnosno 1.196.000,00 dinara, odnosno 440.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu,a maksimalno do 2,99 hektara, odnosno 1.315.600,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Subirigacija

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 160.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 2,99 hektara, odnosno 478.400,00 dinara, odnosno 176.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu,a maksimalno do 2,99 hektara, odnosno 526.240,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Izgradnja cevovoda

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 30% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, odnosno najviše do 800,00 dinara po dužnom metru, a maksimalno za 2.000 m, odnosno 1.600.000,00 dinara, odnosno najviše do 880,00 dinara p odužnom metru, a maksimalno za 2.000 m, odnosno 1.760.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Materijali za pokrivanje kultura, u cilju zaštite od mraza – agrotekstili i malč folije

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 38.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 2,99 hektara, odnosno 113.620,00 dinara, odnosno 41.800,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu,a maksimalno do 2,99 hektara, odnosno 124.982,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizičk alica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Sektor ostalih useva:

Prihvatljive investicije su sledeće:

Oprema i uređaji za navodnjavanje:

 • pumpe,
 • agregati,
 • opremanje bunara,
 • vodeni topovi,
 • sistemi bočnih krila,
 • cisterne za navodnjavanje

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jednu namenu iznosi najviše do 250.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 10 hektara, odnosno 2.500.000,00 dinara, odnosno275.000,00 dinarapojednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu,a maksimalno 10 hektara, odnosno 2.750.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za dve ili više namena iznosi najviše do 400.000,00 dinarapojednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 10 hektara, odnosno 4.000.000,00 dinara, odnosno 440.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu,a maksimalno do 10 hektara, odnosno 4.400.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Subirigacija

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 160.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 10 hektara, odnosno 1.600.000,00 dinara, odnosno 176.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 10 hektara, odnosno 1.760.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Tifoni, pod uslovom da se navodnjava minimum 5 hektarapo jednoj mašini. Korisnik može da ostvari pravo na bespovratna sredstva za najviše dve mašine u tipu „Tifona“, koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jedan tifon ne može biti veći od 800.000,00 dinara po mašini, odnosno 880.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Izgradnja cevovoda

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 30% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, odnosno najviše do 800,00 dinara po dužnom metru, a maksimalno za 2.000 m, odnosno 1.600.000,00 dinara, odnosno najviše do 880,00 dinara po dužnom metru, a maksimalno za 2.000 m, odnosno 1.760.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Sistemi za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot” i „linear”, pod uslovom da se navodnjava najmanje 30 hektara površine, koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 50% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, odnosno najviše do 8.000.000,00 dinara, odnosno 8.800.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravnalica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
 2. pravno lice:privredno društvo i zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013).

Lica ostvaruju pravo na podsticaje za investicije u sledećim sektorima:

 1. Sektor voća;
 2. Sektor povrća;
 3. Sektor ostalih useva.

Uslovi za učešće na konkursu

Za fizička lica i pravna lica:

 1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i da se nalazi u aktivnom statusu;
 2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine;
 3. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko je parcela u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina;
 4. podnosilac prijavemoraregulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 2017. godinom;
 5. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);
 6. podnosilac prijavemora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljištau državnoj svojiniza godinu;
 7. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 8. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 9. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik“, br. 36/11 i 99/11 i 83/14 i 5/15);
 10. da se plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata;

Dodatni uslovi za preduzetnike:

 1. preduzetnik mora biti registrovan u Agenciji za privredne registre;

Dodatni uslovi za pravna lica:

 1. pravno lice mora biti registrovanou Agenciji za privredne registre;
 2. ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 3. mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 4. zemljoradničke zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.

Specifični uslovi za učešće na konkursu

Sektor voća

Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru voća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstavaima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru voća za investicije u nabavku opreme i sistema za navodnjavanje voća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 1,99 ha jagodičastogvoća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.

Sektor povrća

Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru povrća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstavaima upisano povrće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog povrća.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru povrća za investicije u nabavkuopreme i sistema za navodnjavanje povrća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 0,49 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili do 2,99 ha povrća na otvorenom prostoru.

Sektor ostalih useva

Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostalih useva ako u Registru poljoprivrednih gazdinstavaima upisaneostale useve u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju ostalih useva.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostalih useva za investicije u nabavkuopreme i sistema za navodnjavanje ostalih useva ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 99,99 ha ostalih useva.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018.godine.

Potrebna dokumentacija

Za fizička lica i pravna lica:

 1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom, dok je za pravna licaobavezan i pečat podnosioca;
 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica upravnom licu;
 3. original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druge strane izvoda sa podacima o površinama i proizvodnji, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave);
 4. original račun za nabavku predmetne investicije.Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike mašina i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);
 5. otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
 6. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrdu o prenosu sredstava i izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;
 7. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
 8. za investicije koje su preko 300.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme,a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme, odnosno izvođaču radova;
 9. fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
 10. jedinstvenu carinsku ispravu (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01.2018. godine;
 11. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave;
 12. uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave );
 13. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda jedinice lokalne samouprave, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);
 14. izjava da dobavljač i naručilac opreme ne predstavljaju povezana lica u skladu s članom 62. Zakona o privrednim društvima (izjava je u okviru obrasca prijave).

Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike:

 1. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;

Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:

 1. izvod iz Agencije za privredne registre, sa poreskim identifikacionim brojem;
 2. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licemnije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 3. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno licerazvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonomo računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013);
 4. za zemljoradničke zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zemljoradnička zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RS“, broj 112/2015), pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom.

Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 3,11, 12,13,15, 16, 17, 18 i 19, Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno.

 1. U skladu sa kriterijumima – koji su definisani Pravilnikom o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini (u daljem tekstu Pravilnik), formira se bodovna lista na osnovu koje se dodeljuju bespovratna sredstva do utroška sredstava opredeljenih ovim konkursom;
 2. Prijave na Konkurs koje ostvare broj bodova manji od 30% od ukupnog broja bodova – ne ulaze u dalje razmatranje Komisije;
 3. Podnosilac prijave – fizičko lice u obavezi je da – prilikom potpisivanja ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom o korišćenju sredstava – dostavi menicu s meničnom izjavom, a pravno lice – registrovanu menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja da oprema neće biti otuđena u roku od pet godina, osim za opremu čiji je vek eksploatacije kraći od godinu dana;
 4. Za investicije u Sektoru ostalih useva za nabavku sistema za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot” i „linear”, po prijemu konkursne dokumentacije, a pre potpisivanja ugovora, Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora nalaže Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi prethodno činjenično stanje na terenu (NULTA kontrola);
 5. Rok za realizaciju investicije na osnovu predračuna jeste30 dana od dana potpisivanja ugovora;
 6. Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Pokrajinskom sekretarijatu sledeću dokumentaciju:
 • zahtev za isplatu;
 • izveštaj o namenskom utrošku sredstava;
 • original račun za nabavku predmetne investicije;
 • otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
 • dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrdu o prenosu sredstava i izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;
 • fotokopiju ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;

Pokrajinski sekretarijat putem nadležnog sektora nalaže Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodineda utvrdi činjenično stanje na terenu, dostavljanjem izveštaja i zapisnika Pokrajinskom sekretarijatu.

 1. Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju. Isto tako, Pokrajinski sekretarijat može da od poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatraži da se izvrši kontrola realizacije predmeta ugovora, a posebno u slučaju računa i predračuna koji su izdati od dobavljača opreme koji nisu u sistemu PDV-a i računa koji su značajno iznad tržišne vrednosti;
 2. U momentu isplate sredstava račun preduzetnika i pravnog lica ne sme biti u blokadi;
 3. Postupak donošenja odluke, kriterijumi i ostala pitanja vezana za konkurs, propisani su Pravilnikom;
 4. Bespovratna sredstva isplaćivaće se u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Način dostavljanja prijava

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNjAVANjEI OPREME ZA POBOLjŠANjE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILjAKANA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI“, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona:021/487-4379;od 10 do 14 časova.

Kompletan tekst konkursa i prijavu, možete preuzeti u prilogu teksta ili na linku PSPVŠ.

Konkurs_za_navodnjavanje_APV_2018 Pravilnik Prijava_na_konkurs_za_navodnjavanje Zahtev_za_isplatu_i_izveštaj_o_namenskom_utrošku_sredstava
Podsticaj za opremu za navodnjavanje

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA NAVODNJAVANJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

By | Oprema za navodnjavanje

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE PROIZVODNjE BILjNIH KULTURA

(„Službeni glasnik RSˮ, broj 48/18 od 23. juna 2018. godine)

Podsticaji obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:

 1. primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;
 2. primarnu proizvodnju voća i grožđa;
 3. primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 4. ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 5. primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
 6. obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
 7. navodnjavanje biljnih kultura.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 • preduzetnik
 • privredno društvo
 • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu
 • srednja škola
 • naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

 1. je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
 2. je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 100.000 dinara;
 3. je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara;
 4. za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 5. nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 6. nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
 7. je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
 8. dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica.

Lice koje ispunjava opšte uslove  ostvaruje pravo na podsticaje i ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:

 • do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru
 • do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća
 • od 0,2 do 100 ha grožđa, a koje parcele su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino
 • do 3 ha povrća (na otvorenom polju)
 • od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju)
 • do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja
 • do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja

Mehanizacija i oprema za koju se može ostvariti subvencija su:

 1. pumpe za navodnjavanje
 2. agregati za pokretanje pumpi (dizel, benzinski i elektro pogon)
 3. sistemi za navodnjavanje ”kap po kap”: kapajući okiteni-polidrip cevi, kapajuće trake (samo za jagodu, povrće i cveće), cevi, venturi cevi, venturi kompleti, dozatori đubriva, filteri, mrežni ulošci za filtere, disk ulošci za filtere, kapljači, zatvarači za kapljače, nosači polidripova, bužiri, zatezači, kopče, teflon trake, slavine, regulatori pritiska, vazdušni odušci, bušači cevi, manometri, ključevi za spojnice, fitinzi (niple, mufovi, kolena, laktovi, reduciri, razdelnici, holenderi, spojnice, šelne, gumice, zatvarači, završni elementi, starteri, ventili, obujmice, priključci, izvodi, produžeci)
 4. sistemi za navodnjavanje veštačkom kišom: pivot sistemi, vodeni topovi, tifoni i rasprskivači
 5. pokrivka za akumulaciju
 6. cisterne za prevoz vode za navodnjavanje

Lice izuzetno ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje biljnih kultura, ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom žitarica, industrijskog i krmnog bilja površine do 100 ha.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje javni poziv za podnošenje  zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.

u prilogu je objavljen javni poziv a rok za podnošenje je od 2. jula do 17. septembra, zaključno.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta odnosno sedišta podnosioca zahteva, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara.

Subvencija iznosi 50% od iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a, odnosno 65% od iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a za marginalna naselja.

Spisak marginalnih naselja(sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi), možete pronaći klikom na ikonu ispod

Pravilnik-o-određivanju-područja-sa-otežanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi

Korisnik podsticaja je dužan da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od tri godine od dana nabavke opreme, odnosno pet godina od dana nabavke mašina i mehanizacije, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Otuđenjem predmeta podsticaja ne smatra se gubitak svojstva preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Javni-poziv-za-primarnu-biljnu-proizvodnju-u-2018.-godini Pravilnik o podsticajima-za-primarnu-biljnu-proizvodnju.pdf Spisak-prihvatljivih-investicija Zahtev-za-podsticaje-u-primarnoj-biljnoj-proizvodnji