Tag

Podsticaji Arhive | Podsticaj | Konsultacije pri investiciji u privredi i poljoprivredi

Nabavka kvalitetnih priplodnih grla

PODSTICAJI ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA

By | Kvalitetna priplodna grla, Stočarstvo

 

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE STOČARSKE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

(„Službeni glasnik RSˮ, broj 48/18 od 23. juna 2018. godine)

 

Podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih:

Grla goveda, i to:

 • junica tovnih rasa starosti od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • junica mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;

Grla ovaca i koza, i to:

 • ovaca – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • koza – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • dvisci starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

Grla svinja, i to:

 • nazimica starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • suprasnih nazimica od devet do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • nerastova starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

Pčelinjih matica.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • preduzetnik;
 • privredno društvo;
 • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
 • srednja škola;
 • naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede;

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

 1. nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
 2. nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 3. za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 4. je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
 5. u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
 6. je investiciju u nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno kvalitetne priplodne pčelinje matice koja je predmet zahteva realizovalo u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
 7. je vlasnik životinje koja je predmet zahteva;
 8. je životinja koja je predmet zahteva obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
 9. je iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja veći od 100.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja veći od 50.000 dinara, odnosno ako je iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20.000 dinara i ako je na računu iznos za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20.000 dinara;
 10. dobavljač i podnosilac  zahteva  ne  predstavljaju  povezana lica;
 11. po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za utvrđivanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih za ovu namenu u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Dodatni uslovi:

 1. na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje tri a najviše 100 krava mlečnih, odnosno kombinovanih rasa;
 2. priplodna junica koja je predmet zahteva vodi poreklo od majke sa proizvodnim osobinama kvalitetnog priplodnog grla čija je prosečna proizvodnja mleka u standardnoj laktaciji preko 5.500 kg za grla kombinovanih rasa, odnosno preko 7.500 kg za grla mlečnih rasa.

Opšti uslovi:

 • investicije za nabavku junica i bikova tovnih rasa – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje pet a najviše 100 grla krava tovnih rasa,
 • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla ovaca i koza – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje deset a najviše 400 grla ovaca i koza,
 • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla svinja – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje 10 a najviše 1000 grla svinja,
 • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje pet a najviše 500 košnica pčela.
 • Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. jula do 15. oktobra tekuće godine

Uz zahtev se dostavlja :

 1. račun za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinje matice sa identifikacionim brojem životinje;
 2. otpremnica za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinje matice, odnosno međunarodni tovarni list, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz;
 3. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;
 4. jedinstvena carinska isprava ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
 5. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
 6. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
 7. potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
 8. potvrda nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine;
 9. uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora;
 10. pedigre za grla koja su predmet zahteva, odnosno uverenje o poreklu pčelinje matice izdato od strane glavne odgajivačke organizacije – ako je predmet zahteva nabavka kvalitetne priplodne pčelinje matice.
 11. Dokumentacija mora biti izdata u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva , kao i da glasi na podnosioca zahteva.
 12. Uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz zahtev ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.
 13. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.
 14. Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
 15. Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju(50 ili 65%)
 16. Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalni iznosi podsticaja po kvalitetnom priplodnom grlu jesu:

 • za nabavku junice mlečne i kombinovane rase 140.000 dinara,a za nabavku junice i bika tovne rase- 125.000 dinara;
 • za nabavku dviske (ovce i koze)- 20.000 dinara;
 • za nabavku dviska- 30.000 dinara;
 • za nabavku nazimice- 18.000 dinara;
 • za nabavku suprasne nazimice i nerasta- 24.000 dinara;
 • za nabavku pčelinje matice – 600 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji podnosilac može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi 3.000.000 dinara.

Korisnik podsticaja dužan je da životinju koja je predmet podsticaja ne otuđi i namenski koristi za dalju reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu, i to:

kvalitetno priplodno grlo goveda i kvalitetnu priplodnu pčelinju maticu – najmanje tri godine od dana nabavke;

kvalitetno priplodno grlo ovaca, koza i svinja – najmanje dve godine od dana nabavke.

Otuđenjem predmeta podsticaja ne smatra se gubitak svojstva preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

U slučaju uginuća ili prinudnog klanja kvalitetnog priplodnog grla, odnosno u slučaju uginuća pčelinjeg društva u koje je uneta kvalitetna priplodna pčelinja matica, korisnik podsticaja nije dužan da vrati podsticajna sredstva ako u roku od 30 dana od dana uginuća ili prinudnog klanja Upravi isto prijavi i dostavi dokaz izdat od strane nadležne veterinarske službe.

Kompletan pravilnik, zahtev i spisak dokumentacije koja se podnosi radi ostvarivanja prava na podsticaje, možete preuzeti u prilogu teksta.

Podsticaji-za-nabavku-kvalitetnih-priplodnih-grla Zahtev-za-nabavku-kvalitetnih-priplodnih-grla
Organsko stočarstvo

PODSTICAJI ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU

By | organsko stočarstvo

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju

 

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalan iznos podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to za:

premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje;

 • tov junadi;
 • tov jagnjadi;
 • tov jaradi;
 • tov svinja;
 • krave dojilje;
 • košnice pčela;
 • proizvodnju konzumne ribe;
 • krave za uzgoj teladi za tov;
 • kvalitetne priplodne mlečne krave;
 • kvalitetne priplodne tovne krave i bikove;
 • kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve;
 • kvalitetne priplodne krmače i nerastove ;
 • roditeljske kokoške teškog tipa;
 • roditeljske kokoške lakog tipa;
 • roditeljske ćurke;
 • kvalitetne priplodne matice riba šarana i
 • kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Podsticaji se utvrđuju u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 40% od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuju u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisima kojima se bliže uređuju uslovi za ostvarivanje prava na premiju za mleko, podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, podsticaje u stočarstvu za krave dojilje, košnice pčela, proizvodnju konzumne ribe, krave za uzgoj teladi za tov i podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla, ispunjava i uslov da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključilo ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključilo ugovor o saradnji sa proizvođačem, kao i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje.

Zahtev za premiju za mleko podnosi se neposredno ili preko pravnog lica odnosno preduzetnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju,  Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vidoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, i to za:

1) prvi i drugi kvartal (1. januar – 30. jun kalendarske godine) – od 1. jula do 15. jula tekuće godine,

2) treći kvartal (1. jul – 30. septembar kalendarske godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće godine,

3) četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar kalendarske godine) – od 1. januara do 15. januara naredne kalendarske godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, jagnjadi, svinja i jaradi  u organskoj stočarskoj proizvodnji podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje, podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu od 3. maja tekuće godine do 31. januara naredne godine za grla uključena u proizvodnju od 01.01. – 31.12. tekuće godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela, podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu, jedanput godišnje od 3. maja do 30. juna tekuće godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u organskoj stočarskoj proizvodnji podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u organskoj stočarskoj proizvodnji podnosi se Upravi za svaku godinu od 3. maja do 30. septembra tekuće kalendarske godine, za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 31. avgusta tekuće kalendarske godine.

Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za kvalitetna priplodna grla podnosi se Upravi, i to:

1) od 20. maja do 30. oktobra tekuće godine;

2) od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju od 15. oktobra do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 55.000.000 dinara.

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Pravilnik-o-korišćenju-podsticaja-za-organsku-stočarsku-proizvodnju Izmena-pravilnika-o-podsticajima-za-organsku-stočarsku-proizvodnju Zahtevi-za-podsticaje-u-organskoj-stočarskoj-proizvodnji
Osnovni podsticaj po ha

OSNOVNI PODSTICAJ PO ha ZA BILJNU PROIZVODNJU

By | Biljna proizvodnja, Osnovni podsticaj po ha

Pravo na podsticaje ostvaruje se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka od 1. marta do 30. aprila tekuće godine,

na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u tekućoj godini

Podsticaj iznosi 4.000 RSD/ha

Zahtev sadrži: podatke o podnosiocu; podatke o kulturi koja je zasejana, odnosno zasađena (šifra, naziv i površina) i zbiru površina pod kulturama navedenim u zahtevu, a koje su prijavljene u Registar poljoprivrednih gazdinstava; mesto i datum podnošenja zahteva, potpis podnosioca zahteva i pečat (ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice).

Kulture su sve kulture navedene u Šifarniku biljne proizvodnje i drugih namena zemljišnih parcela koji je sastavni deo Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva, osim prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilje.

Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji Izmena-Pravilnika-za-ostvarivanje-prava-na-osnovne-podsticaje Zahtev za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji Sifarnik.pdf