Tag

proizvodnja konzumne ribe Arhive | Podsticaji | Konsultacije pri investiciji u privredi i poljoprivredi

Podsticaji za ribarstvo

PODSTICAJI ZA PROIZVODNJU KONZUMNE RIBE

By | Proizvodnja konzumne ribe

Subvencije za proizvodnju konzumne ribe

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe, objavljen je u „Sl. glasnik RS“, br. 61/2013 i 44/2014.

Pravo na podsticaje ima :

  • Pravno lice,
  • Preduzetnik i
  • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Zakonom o podsticajima, podsticaje se ostvaruju za proizvedenu konzumnu ribu koja je isporučena pravnom licu, odnosno preduzetniku koji se bavi rasecanjem i preradom mesa ribe, odnosno prometom ribe na malo.

Uz zahtev za podsticaje podnosi se:

  1. kopija otpremnice, dostavnice ili prijemnice overena od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koji se bavi rasecanjem i preradom mesa ribe, odnosno prometom ribe na malo koji ima odgovarajući objekat odobren u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i koji je upisan u Centralni registar objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane
  2. obračun podsticaja za proizvodnju konzumne ribe
  3. izjava pravnog lica, odnosno preduzetnika o količini primljene konzumne ribe

Za izvezenu konzumnu ribu uz zahtev se još prilaže i:

  1. kopija međunarodne veterinarske potvrde (sertifikata), izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo overena od strane nadležnog veterinarskog inspektora kao i kopija Jedinstvene carinske isprave, izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje carinski postupak
  2. obračun podsticaja za proizvedenu i izvezenu konzumnu ribu

Zahtev za  podsticaje, podnosi se za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine.

Podsticaj iznosi 10 din/kg proizvedene  konzumne ribe.

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Pravilnik-o-ostvarivanju-podsticaja-za-proizvodnju-konzumne-ribe Zahtev-za-podsticaje-za-proizvodnju-konzumne-ribe