Tag

stočarstvo Arhive | Podsticaji | Konsultacije pri investiciji u privredi i poljoprivredi

Podsticaj po košnici

PODSTICAJI U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA

By | pčelarstvo, Stočarstvo

Podnošenje zahteva za subvencije po košnici pčela počinje 15. aprila

 

Pravilnik o izmeni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

(„Službeni glasnik RSˮ, broj 20 od 16. marta 2018. godine)

Pravo na podsticaje ima:

 1. Pravno lice,
 2. preduzetnik i
 3. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Minimalan broj košnica iznosi najmanje 20, a najviše 1.000 košnica pčela.

Termin za podnošenje zahteva za podsticaje po košnici pčela je od 15. aprila do 31. maja.

Bespovratna sredstva iznose 720 dinara po košnici.

Potrebno je podneti samo zahtev.

Zahtev za podsticaje po košnici možete preuzeti u prilogu teksta klikom na ikonu dole.

Sedište Uprave za agrarna plaćanja je na adresi Bulevar Kralja Aleksandra br. 84,11050  Beograd  na koju se i šalju zahtevi za podsticaje.

Brojevi telefona Uprave za agrarna plaćanja u Beogradu su 011/30 20 100 i 011/3020 101.

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Pravilnik-o-ostvarivanju-prava-na-podsticaje-u-pčelarstvu-po-košnici-pčela-prvi-pravilnik Zahtev-za-podsticaje-po-košnici-pčela Izmena-pravilnika-o-ostvarivanju-prava-na-podsticaje-u-stočarstvu-po-košnici-pčela-drugi-pravilnik Izmena-pravilnika-za-podsticaje-po-košnici-pčela-treći-pravilnik Izmena pravilnika za podsticaje po kosnici pcela-cetvrti pravilnik
Premije za mleko

PREMIJE ZA MLEKO

By | Premije za mleko

Pravilnik o ostvarivanju prava na premiju za mleko

 

Pravilnik o ostvarivanju prava na premiju za mleko, objavljen je u Sl. glasnik RS“, br. 28/2013 i 36/2014.

Pravo na korišćenje premije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi, ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava za proizvedeno i isporučeno mleko.

Za premiju za kravlje mleko isporučilac mleka mora da preda najmanje 3.000 litara kravljeg mleka po kvartalu, odnosno najmanje 1.500 litara kravljeg mleka po kvartalu proizvedenog na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, utvrđenog u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Premija za mleko iznosi 7 din/l mleka.

Zahtev za premiju isporučilac može da podnese neposredno ili preko pravnog lica odnosno preduzetnika.

Zahtev za premiju, za svaku kalendarsku godinu, podnosi se kvartalno, i to:

1) za prvi kvartal (1. januar – 31. mart kalendarske godine) – od 1. aprila do 15. aprila tekuće kalendarske godine;

2) za drugi kvartal (1. april – 30. jun kalendarske godine) – od 1. jula do 15. jula tekuće kalendarske godine;

3) za treći kvartal (1. jul – 30. septembar kalendarske godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće kalendarske godine;

4) za četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar kalendarske godine) – od 1. januara do 15. januara naredne kalendarske godine.

Zahtevi se šalju Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja, na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd.

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

 

Pravilnik-o-načinu-ostvarivanja-premije-za-mleko Zahtev-za-ostvarivanje-prava-na-premiju-za-mleko
Podsticaji za ribarstvo

PODSTICAJI ZA PROIZVODNJU KONZUMNE RIBE

By | Proizvodnja konzumne ribe

Subvencije za proizvodnju konzumne ribe

 

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe, objavljen je u „Sl. glasnik RS“, br. 61/2013 i 44/2014.

Pravo na podsticaje ima :

 • Pravno lice,
 • Preduzetnik i
 • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Zakonom o podsticajima, podsticaje se ostvaruju za proizvedenu konzumnu ribu koja je isporučena pravnom licu, odnosno preduzetniku koji se bavi rasecanjem i preradom mesa ribe, odnosno prometom ribe na malo.

Uz zahtev za podsticaje podnosi se:

 1. kopija otpremnice, dostavnice ili prijemnice overena od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koji se bavi rasecanjem i preradom mesa ribe, odnosno prometom ribe na malo koji ima odgovarajući objekat odobren u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i koji je upisan u Centralni registar objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane
 2. obračun podsticaja za proizvodnju konzumne ribe
 3. izjava pravnog lica, odnosno preduzetnika o količini primljene konzumne ribe

Za izvezenu konzumnu ribu uz zahtev se još prilaže i:

 1. kopija međunarodne veterinarske potvrde (sertifikata), izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo overena od strane nadležnog veterinarskog inspektora kao i kopija Jedinstvene carinske isprave, izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje carinski postupak
 2. obračun podsticaja za proizvedenu i izvezenu konzumnu ribu

Zahtev za  podsticaje, podnosi se za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine.

Podsticaj iznosi 10 din/kg proizvedene  konzumne ribe.

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Pravilnik-o-ostvarivanju-podsticaja-za-proizvodnju-konzumne-ribe Zahtev-za-podsticaje-za-proizvodnju-konzumne-ribe