Tag

stočarstvo Arhive | Podsticaji | Konsultacije pri investiciji u privredi i poljoprivredi

Premije za mleko

PREMIJE ZA MLEKO

By | Premije za mleko

Pravilnik o ostvarivanju prava na premiju za mleko

Službeni glasnik RS“, br. 28 od 26. marta 2013, 36 od 28. marta 2014, 44 od 8. juna 2018 – dr. zakon, 56 od 15. aprila 2020.

Pravo na korišćenje premije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi, ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava za proizvedeno i isporučeno mleko.

Za premiju za kravlje mleko isporučilac mleka mora da preda najmanje 3.000 litara kravljeg mleka po kvartalu, odnosno najmanje 1.500 litara kravljeg mleka po kvartalu proizvedenog na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, utvrđenog u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Premija za mleko iznosi 7 din/l mleka.

Zahtev za premiju isporučilac može da podnese neposredno ili preko pravnog lica odnosno preduzetnika.

Zahtev za premiju, za svaku kalendarsku godinu, podnosi se kvartalno, i to:

1) za prvi kvartal (1. januar – 31. mart kalendarske godine) – od 1. aprila do 15. aprila tekuće kalendarske godine;

2) za drugi kvartal (1. april – 30. jun kalendarske godine) – od 1. jula do 15. jula tekuće kalendarske godine;

3) za treći kvartal (1. jul – 30. septembar kalendarske godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće kalendarske godine;

4) za četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar kalendarske godine) – od 1. januara do 15. januara naredne kalendarske godine.

Zahtevi se šalju Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja, na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd.

Izuzetno za vreme trajanja vanrednog stanja u 2020. godini, podneti zahtev za premiju smatra se urednim i bez potpisa isporučioca mleka na spisku isporučioca mleka koji su predali mleko pravnom licu odnosno preduzetniku u odgovarajućem kvartalu kalendarske godine

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Pravilnika o uslovima, nacinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava Zahtev-za-ostvarivanje-prava-na-premiju-za-mleko
Podsticaji za ribarstvo

PODSTICAJI ZA PROIZVODNJU KONZUMNE RIBE

By | Proizvodnja konzumne ribe

Subvencije za proizvodnju konzumne ribe

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe, objavljen je u „Sl. glasnik RS“, br. 61/2013 i 44/2014.

Pravo na podsticaje ima :

  • Pravno lice,
  • Preduzetnik i
  • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Zakonom o podsticajima, podsticaje se ostvaruju za proizvedenu konzumnu ribu koja je isporučena pravnom licu, odnosno preduzetniku koji se bavi rasecanjem i preradom mesa ribe, odnosno prometom ribe na malo.

Uz zahtev za podsticaje podnosi se:

  1. kopija otpremnice, dostavnice ili prijemnice overena od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koji se bavi rasecanjem i preradom mesa ribe, odnosno prometom ribe na malo koji ima odgovarajući objekat odobren u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i koji je upisan u Centralni registar objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane
  2. obračun podsticaja za proizvodnju konzumne ribe
  3. izjava pravnog lica, odnosno preduzetnika o količini primljene konzumne ribe

Za izvezenu konzumnu ribu uz zahtev se još prilaže i:

  1. kopija međunarodne veterinarske potvrde (sertifikata), izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo overena od strane nadležnog veterinarskog inspektora kao i kopija Jedinstvene carinske isprave, izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje carinski postupak
  2. obračun podsticaja za proizvedenu i izvezenu konzumnu ribu

Zahtev za  podsticaje, podnosi se za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine.

Podsticaj iznosi 10 din/kg proizvedene  konzumne ribe.

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Pravilnik-o-ostvarivanju-podsticaja-za-proizvodnju-konzumne-ribe Zahtev-za-podsticaje-za-proizvodnju-konzumne-ribe